فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 124: تفکر واراده

ای عزیز!
قدری تفکر در حالات خود بکن و مراجعه ای به اخبار اهل بیت عصمت علیهم السلام بنما و دامن همت به کمر زن و با تفکر و تدبر به نفس بفهمان که این مناسک و خصوصاً نماز فرایض، مایه سعادت و حیات عالم آخرت و سرچشمه کمالات و رأس المال زندگانی آن نشئه است (292).

موعظه 125: حضور قلب

مثل قلب مثل طایری است که دائماً از شاخه ای به شاخه ای پرواز می کند. مادامی که درخت آرزوی دنیا و حب آن در قلب برپا است، طائر قلب بر شاخه های آن متعلق است، و اگر به ریاضات و مجاهدات و تفکر در عواقب و معایب آن و تدبر در آیات و اخبار و حالات اولیای خدا قطع این درخت را نمود، قلب ساکن و مطمئن می شود و موفق به کمالات نفسانیه که از آن جمله حصول حضور قلب به همه مراتب آن است، ممکن است بشود والا به هر قدر که موفق شد در کم نمودن آن، موفق به نتیجه می شود. بالجمله، آنچه خار طریق وصول به کمالات و شیطان قاطع الطریق مقام قرب و وصول است و انسان را از حق منصرف می کند و از لذت مناجات با او محروم می نماید و قلب را ظلمانی و کدر می کند، حب به دنیا است که در احادیث شریفه آن را رأس کل خطیئه و مجتمع کل معاصی شمرده اند (293).

موعظه 126: کسب حضور قلب

انسان باید در موقع عبادات، اشتغالات قلبیه و خواطر آن را کم کند و برای عبادت وقتی را اختصاص دهد که مشاغلش کمتر باشد و قلب در آن وقت مطمئن تر و ساکن تر باشد... و پس از آن که شواغل قلبیه را کم کرد، باید شواغل خارجیه را نیز به اندازه ممکن کم کند و بیشتر آداب شرعیه، شاید برای این فایدات باشد، مثل نهی از التفات به اطراف و لعب و بادست و ریش و فرقعه الاصابع و مدافعه بول و غائط و ریح به مدافعه نوم و نظر کردن به نقش خاتم و مصحف و کتاب و گوش کردن به حرفهای خارجی و حدیث و دیگر آداب مکروهه و مثل آداب مستحبه کثیره که برای حفظ حضرت باری جلت عظمته است (294).