فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 119: موضوع و علت بعثت انبیاء

اگر برای هر علمی موضوعی است... علم همه انبیاء هم موضوعش انسان است... تمام انبیاء موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان انسان است، آمده اند انسان را تربیت کنند، آمده اند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی مافوق الطبیعه، مافوق الجبروت برسانند. به خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله خطاب است لکن خطابات قرآن آن هم به خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله است غالباً عام است: اقرأ باسم ربک از اول که قرائت شروع می شود تعیین می فرماید که قرائت چه جور باید باشد به اسم رب باید باشد. تمام قرائت هایی که تمام کلماتی که از اسم رب جدا باشد، شیطانی است. دو جنبه است: یکی جنبه رحمانی، و یک جنبه شیطانی.قرائت به اسم رب، قرائت که شروع شد با اسم رب شروع شد، علم با اسم رب، قرائت با اسم رب، دیدن با اسم رب، شنیدن با اسم رب، گفتن با اسم رب، درس خواندن با اسم رب، همه چیز با اسم رب، عالم با اسم رب شروع شده است... شما هم باید با اسم رب شروع کنید و با اسم رب ختم کنید. علامت خدا در همه چیز هست و باید ما استشعار کنیم. اسم خدا، همه عالم اسم خداست، شماها همه اسم خدا هستید با اسم خدا همه چیز تحقق پیدا کرده است.
انا لله و انا الیه راجعون از او هستیم و به او، اوست همه چیز، دیگران نیستند هیچ اند، هرچه هست اوست. ما باید ادراک این معنا را بکنیم. انبیاء آمدند که ما را هشیار کنند، تربیت کنند... کتب انبیاء، کتب انسان سازی است... هرچه هست با انسان حرف است، انسان منشأ همه خیرات است و اگر انسان نشود، منشأ همه ظلمات است در سر دو راهی واقع است این موجود، یک راه، راه انسان، یک راه راه منحرف از انسانیت تا از چه حیوانی سر بیرون بیاورد. تعلیم تنها، تعلم تنها، فقه تنها، فلسفه تنها، علم توحید، تنها فایده ندارد، تا مقرون با اسم رب نباشد(285).

موعظه 120: آدابی از عبودیت

از آداب عبودیت این است که جز قدرت حق، قدرتی را نپذیرند، و جز ثنای حق و آنکه از اولیاء حق است، ثنای کسی را نگویند. مابندگانی هستیم که هیچ نداریم و هیچ نیستیم و هر چه هست قدرت الهی است... همه چیز را از خدا بدانید ما بنده ضعیفی هستیم که هیچ نیستیم، هرچه هست او هست و هرچه داریم از او داریم(286).(لذا) کسانی که با خدا باشند، توجه به خدا و ایمان به خدا داشته باشند، خداوند آنها را از تمام ظلمت ها، از تمام تاریکی ها خارج می کند و به حقیقت نور می رسند.ایمان به خدا نور است. ایمان به خدا باعث می شود که تمام تاریکی ها از پیش پای مؤمنین برداشته بشود، ایمان به خدا باعث می شود که مؤمنین در نور خدا غرق شوند. ظلمت های استبداد، ظلمت های اختناق، ظلمت های وابستگی به غیر، ظلمت های ظلم، مؤمنین از این ظلمت ها نجات پیدا می کنند. کسانی که به خدا توجه دارند و مقصد آن ها مقصدالهی است، از تمام انواع ظلمات، ظلمات مادی، ظلمات معنوی نجات پیدا می کنند و در دریای نور غرق می شوند(287).

موعظه 121: چگونگی مبارزه با شیطان

فرزندم!
از خودخواهی و خودبینی به درآی، که این ارث شیطان است که به واسطه خودبینی و خودخواهی از امر خدای تعالی به خضوع برای ولی و صفی او جل و علا سرباز زد و بدان که تمام گرفتاری های بنی آدم ازاین ارث شیطانی است که اصل اصول فتنه است، و شاید آیه شریفه و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین لله (288) در بعض مراحل آن، اشاره به جهاد اکبر و مقاتله با ریشه فتنه که شیطان بزرگ و جنود آن که در تمام اعماق قلوب انسان ها شاخه و ریشه دارد، باشد و هر کسی برای رفع فتنه از درون و برون باید مجاهده نماید و این جهاد است که اگر به پیروزی رسید، همه چیز و همه کس اصلاح می شود. پسرم! سعی کن که به این پیروزی دست یابی، یا دست به بعضی مراحل آن. همت کن و از هواهای نفسانیه که حد و حصر ندارد، بکاه و از خدای متعال جل و علا استمداد کن، که بی مدد او کس به جایی نرسد(289).