فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 118: جهاد اکبر

همه فضیلت ها دنبال آن جهاد است. جهاد اکبر است، جهادی است که با نفس طاغوتی خودش انسان انجام می دهد. شما جوان ها از حالا باید شروع کنید به این جهاد، نگذارید، که قوای جوانی از دستتان برود، هرچه قوای جوانی از دست برود ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکلتر. جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود، پیر به این زودی نمی تواند، نگذارید اصلاح حال خودتان را از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد، یکی از کیدهایی که نفس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که بگذار برای آخر عمر خودت را اصلاح کن، حالا از جوانی استفاده کن، و بعد آخر عمر توبه کن. این یک طرح شیطنت آمیز است که نفس انسان میکند به تعلیم شیطان بزرگ. انسان تا قوای جوانیش هست و تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او کم است می تواند اصلاح کند خودش را (284).

موعظه 119: موضوع و علت بعثت انبیاء

اگر برای هر علمی موضوعی است... علم همه انبیاء هم موضوعش انسان است... تمام انبیاء موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان انسان است، آمده اند انسان را تربیت کنند، آمده اند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی مافوق الطبیعه، مافوق الجبروت برسانند. به خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله خطاب است لکن خطابات قرآن آن هم به خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله است غالباً عام است: اقرأ باسم ربک از اول که قرائت شروع می شود تعیین می فرماید که قرائت چه جور باید باشد به اسم رب باید باشد. تمام قرائت هایی که تمام کلماتی که از اسم رب جدا باشد، شیطانی است. دو جنبه است: یکی جنبه رحمانی، و یک جنبه شیطانی.قرائت به اسم رب، قرائت که شروع شد با اسم رب شروع شد، علم با اسم رب، قرائت با اسم رب، دیدن با اسم رب، شنیدن با اسم رب، گفتن با اسم رب، درس خواندن با اسم رب، همه چیز با اسم رب، عالم با اسم رب شروع شده است... شما هم باید با اسم رب شروع کنید و با اسم رب ختم کنید. علامت خدا در همه چیز هست و باید ما استشعار کنیم. اسم خدا، همه عالم اسم خداست، شماها همه اسم خدا هستید با اسم خدا همه چیز تحقق پیدا کرده است.
انا لله و انا الیه راجعون از او هستیم و به او، اوست همه چیز، دیگران نیستند هیچ اند، هرچه هست اوست. ما باید ادراک این معنا را بکنیم. انبیاء آمدند که ما را هشیار کنند، تربیت کنند... کتب انبیاء، کتب انسان سازی است... هرچه هست با انسان حرف است، انسان منشأ همه خیرات است و اگر انسان نشود، منشأ همه ظلمات است در سر دو راهی واقع است این موجود، یک راه، راه انسان، یک راه راه منحرف از انسانیت تا از چه حیوانی سر بیرون بیاورد. تعلیم تنها، تعلم تنها، فقه تنها، فلسفه تنها، علم توحید، تنها فایده ندارد، تا مقرون با اسم رب نباشد(285).

موعظه 120: آدابی از عبودیت

از آداب عبودیت این است که جز قدرت حق، قدرتی را نپذیرند، و جز ثنای حق و آنکه از اولیاء حق است، ثنای کسی را نگویند. مابندگانی هستیم که هیچ نداریم و هیچ نیستیم و هر چه هست قدرت الهی است... همه چیز را از خدا بدانید ما بنده ضعیفی هستیم که هیچ نیستیم، هرچه هست او هست و هرچه داریم از او داریم(286).(لذا) کسانی که با خدا باشند، توجه به خدا و ایمان به خدا داشته باشند، خداوند آنها را از تمام ظلمت ها، از تمام تاریکی ها خارج می کند و به حقیقت نور می رسند.ایمان به خدا نور است. ایمان به خدا باعث می شود که تمام تاریکی ها از پیش پای مؤمنین برداشته بشود، ایمان به خدا باعث می شود که مؤمنین در نور خدا غرق شوند. ظلمت های استبداد، ظلمت های اختناق، ظلمت های وابستگی به غیر، ظلمت های ظلم، مؤمنین از این ظلمت ها نجات پیدا می کنند. کسانی که به خدا توجه دارند و مقصد آن ها مقصدالهی است، از تمام انواع ظلمات، ظلمات مادی، ظلمات معنوی نجات پیدا می کنند و در دریای نور غرق می شوند(287).