فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 91: مناجات مؤلف قدس سره

افسوس و هزاران افسوس که این نویسنده مستغرق(220) در بحار(221) هوای نفس و مخلد(222) بر ارض طبیعت و گرفتار شهوات و اسیر بطن و فرج و بی خبر از ملک هستی و مست خودی و خودپرستی در این عالم آمد و عن قریب خواهد رفت، و از محبت اولیاء هیچ ادراک نکرد و از جذبات (223) و جذوات (224) و منازل و مغازلات (225) آنها هیچ نفهمید و وقوفش در این عالم وقوف حیوانی و حرکاتش حرکات حیوانی و شیطانی بوده اگر چنین باشد مردنش نیز مردن حیوان و شیطان است. اللهم المشتکی و علیک المعول (226).

موعظه 92: سستی در عبادت

پس ای عزیز!
ایاک ثم ایاک والله معینک فی اولیک و اخراک ! (227) مبادا در امرت دیانت و خصوصاً این نمازهای پنجگانه تهاون (228) کنی و آنها را سست شماری، خدا می داند که انبیاء و اولیاء و ائمه هدی علیهم السلام از کمال شفقت بر بندگان خدا اینقدر ترغیب و تحذیر (229)نمودند والا ایمان ما نفعی به آنها نرساند و از اعمال ما سودی نبرد... این سستی ما در امور دینی معلوم می شود برای چیست... برای آنست که ایمان به غیب نداریم و پایه یقین و اطمینان سست است و وعده خدا و انبیاء را به جان و دل قبول نکردیم. پس در نظر ما تمام اوضاع الهی و شرایع دینی پست و سست است و این سستی کم کم تغافل (230) آورد و یا در همین عالم غفلت بر ما غالب آید و ما را از دین صوری که داریم بکلی خارج کند یا در شدتها و سختیهای موت غفلت کلی عارض شود(231).

موعظه 93: ایام جوانی و رفیق بد

تأثر قلبی و تصور باطنی در ایام جوانی بهتر حاصل شود، زیرا که قلب جوان لطیف و ساده است و صفایش بیشتر است و واردات آن کمتر و تزاحمات و تراکمات در آن کمتر است. پس شدید الانفعال و کثیرالقبول است، بلکه هر خلق زشت و زیبایی در قلب جوان بهتر داخل شود و شدیدتر و زودتر از آن متأثر و منفعل (232) گردد و بسیار اتفاق افتد که حق یا باطل یا زشت یا زیبا را به مجرد معاشرت با اهل آن بدون دلیل و حجت قبول نماید، پس بر جوان ها لازم است که کیفیت معاشرت و مؤانست (233) خود را ملتفت باشند و از معاشر بد اجتناب کنند، گرچه دل آنها محکم به ایمان باشد. بلکه معاشرت با تباهکاران و اهل خلق و عمل بد برای نوع طبقات ضرر دارد و هیچکس نباید از خود مطمئن باشد و به ایمان یا اخلاق و اعمال خود مغرور گردد، چنانچه در احادیث شریفه نهی از معاشرت با اهل معاصی شده(234).