فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 90: بزرگ شمردن اعمال

ای عزیز!
تمام(عمر) ما که پنجاه شصت سال است، فرض می کنیم که در آن قیام کنیم به جمیع وظایف شرعیه، و با ایمان صحیح و عمل صالح و توبه صحیحه از این دنیا برویم. آیا این مقدار اعمال و ایمان ما را چقدر جزا است؟ با آنکه به حسب کتاب و سنت و اجماع جمیع و ملل چنین شخصی مورد رحمت حق است و به بهشت موعود می رود، بهشتی که در آنجا مخلد در نعمت و راحت و مؤبد در رحمت و روح و ریحان خواهد بود. آیا در اینجا مجال انکاری هست؟ با اینکه اگر بنای جزای عمل باشد - (به) فرض باطل که عمل ما جزایی داشته - اینقدری که عقل از تصورش کماً و کیفاً عاجز است نخواهد بود. پس معلوم شد که مطلب بر اساس دیگر مبتنی است و بر پایه دیگر چرخ می زند(219).

موعظه 91: مناجات مؤلف قدس سره

افسوس و هزاران افسوس که این نویسنده مستغرق(220) در بحار(221) هوای نفس و مخلد(222) بر ارض طبیعت و گرفتار شهوات و اسیر بطن و فرج و بی خبر از ملک هستی و مست خودی و خودپرستی در این عالم آمد و عن قریب خواهد رفت، و از محبت اولیاء هیچ ادراک نکرد و از جذبات (223) و جذوات (224) و منازل و مغازلات (225) آنها هیچ نفهمید و وقوفش در این عالم وقوف حیوانی و حرکاتش حرکات حیوانی و شیطانی بوده اگر چنین باشد مردنش نیز مردن حیوان و شیطان است. اللهم المشتکی و علیک المعول (226).

موعظه 92: سستی در عبادت

پس ای عزیز!
ایاک ثم ایاک والله معینک فی اولیک و اخراک ! (227) مبادا در امرت دیانت و خصوصاً این نمازهای پنجگانه تهاون (228) کنی و آنها را سست شماری، خدا می داند که انبیاء و اولیاء و ائمه هدی علیهم السلام از کمال شفقت بر بندگان خدا اینقدر ترغیب و تحذیر (229)نمودند والا ایمان ما نفعی به آنها نرساند و از اعمال ما سودی نبرد... این سستی ما در امور دینی معلوم می شود برای چیست... برای آنست که ایمان به غیب نداریم و پایه یقین و اطمینان سست است و وعده خدا و انبیاء را به جان و دل قبول نکردیم. پس در نظر ما تمام اوضاع الهی و شرایع دینی پست و سست است و این سستی کم کم تغافل (230) آورد و یا در همین عالم غفلت بر ما غالب آید و ما را از دین صوری که داریم بکلی خارج کند یا در شدتها و سختیهای موت غفلت کلی عارض شود(231).