فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 86: شوق وصال

افسوس که ما بیچاره های محجوب از معرفت، از توجه به حق تعالی بی بهره ایم و از دوستی ذات مقدس او اطلاعی نداریم، و دوستی حق را قیاس می کنیم به دوستی بندگان. اهل معرفت می گویند حق تعالی برای محبوب خود رفع حجب (204) می کند و خدا می داند در این رفع حجب چه کرامت هایی است! غایت آمال (205)اولیاء و نهایت مقصد آنها همین رفع حجب بوده (206).

موعظه 87: چگونگی محاسبه از نفس

ای عزیز!
قدری از حال غفلت بیدار شو و در امر خود تفکر کن و صفحه اعمال خود را نگاه کن. بترس از آنکه اعمالی را که به خیال خودت عمل صالح است از قبیل نماز و روزه حج و غیره آن، خود اینها اسباب گرفتاری و ذلت نشوند در آن عالم، پس حساب خودت را در این عالم تا فرصت داری بکش و خودت میزان اعمالت را برپا کن و در میزان شریعت و ولایت اهل بیت اعمال خود را نسج و صحت و فساد و کمال و نقص آن را معلوم کن و آنها را جبران کن تا فرصت هست و مهلت داری و اگر در اینجا خود را محاسبه نکنی و حساب خودت را درست نکنی در آنجا که به حسابت رسیدگی می شود و میزان اعمال برپا می شود مبتلا به مصیبت های بزرگ شوی. بترس از میزان عدل الهی و به هیچ چیز مغرور مباش و جد و جهد را از دست مده (207).

موعظه 88: مقام عارفین

افسوس که ما بیچاره های گرفتار حجاب ظلمانی طبیعت و بسته های زنجیره ای آمال و امانی (208) جز مطعومات (209) و مشروبات و منکوحات و امثال اینها چیزی نمی فهمیم و اگر صاحب نظری یا صاحبدلی بخواهد پرده از این حجب را بردارد جز حمل به غلط و خطا نکنیم و تا در چاه ظلمانی عالم ملک مسجونیم (210) از معارف و مشاهدات اصحاب آن چیزی ادراک ننماییم. ولی ای عزیز! اولیاء را به خود قیاس مکن و قلوب انبیاء و اهل معارف را گمان مکن مثل قلوب ما است.دلهای ما غبار توجه به دنیا و متشهیات آن را دارد و آلودگی انغمار (211) در شهوات نمی گذارد مرآت(212) تجلیات حق شود و مورد جلوه محبوب گردد. البته با این خودبینی و خودخواهی و خودپرستی باید از تجلیات حق تعالی و جمال و جلال (213) او چیزی نفهمیم، بلکه کلمات اولیاء و اهل معرفت را تکذیب کنیم و اگر در ظاهر نیز تکذیب نکنیم در قلوب تکذیب آنها نماییم (214).