فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 80: سرزنش نفس

پس وای به حال ما اصحاب مراء و جدال و ارباب هواهای نفسانیه و خصومات که چقدر ما مبتلا هستیم به دست این نفس خبیث بی عاطفه که دست از ما برنمی دارد و پنبه غفلت در گوش کرده و از خواب سنگین طبیعت برنخیزیم... تو اگر عاطفه با خود داری باید از آن دستورات نگذری درد خود را دوا نمایی و مرض خود را معالجه کنی. خدا می داند که اگر با این حال که هستیم به آن عالم منتقل شویم، به چه مصیبت ها و دردها و مرض ها گرفتار می شویم... و ما با این همه بار گناهان و خطایا هیچگاه در فکر مرجع و معاد خود نیستیم. گویی برای ما برات آزادی از جهنم و امنیت از عذاب نازل شده این نیست جز آنکه حب دنیا پنبه در گوش ما کرده، و کلمات اولیاء و انبیاء را اصغا (191) نمی کنیم(192)

موعظه 81: عالم بی عمل

هان ای طالبان علوم و کمالات و معارف!
از خواب برخیزید و بدانید که حجت خداوند بر شما تمامتر است و خدای تعالی از شما بیشتر بازخواست فرماید و میزان اعمال و علوم شما با میزان سایر بندگان خیل فرق دارد و صراط شما باریکتر و دقیق تر است و مناقشه در حساب شما بیشتر شود.
وای به حال طالب علمی که در علوم قلبی او کدورت و ظلمت آورد. چنانچه ما در خود می بینیم که اگر چند مفهومی ناقص و پاره ای اصطلاحات بی حاصل تحصیل نمودیم از طریق حق باز ماندیم، و شیطان و نفس بر ما مسلط شدند و ما را از طریق انسانیت و هدایت منصرف کردند و حجاب بزرگ ما همین مفاهیم بی سر و پا شده و چاره ای نیست جز پناه به ذات مقدس حق تعالی(193).

موعظه 82: اخلاص در عمل

ای عزیز!
علاج و کل العلاج در این است که انسان که می خواهد عملش الهی باشد وارد هر عملی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی شده قصد خود را تلخیص کند. سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات، تخلیص نیت و نیت خالصی است من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابع الحکمة من قلبه علی لسانه (194) اخلاص چهل روزه این است آثار و فوایدش. پس شما که چهل سال یا بیشتر در جمیع (195) اصطلاحات و مفاهیم در هر عملی کوشیدید و خود را علامه در علوم می دانید و از جندالله محسوب می کنید و در قلب خود اثری از حکمت و در لسان خود قطره ای از آن نمی بیند بدانید تحصیل و زحمتتان با قدم اخلاص نبوده، بلکه برای شیطان و هوای نفس کوشش کردید. پس اکنون که دیدید از این علوم کیفیت و حالی (196) حاصل نشد، چیزی برای تجربه هم باشد به اخلاص نیت تصفیه قلب از کدورت و رذایل بپردازید(197)