فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 79: فریب های شیطان

بدان که شیطان ملعون و نفس خبیث اماره بالسوء، انسان را از طرق بسیاری مغرور می کنند و به هلاکت ابدی همیشگی می کشانند، و آخر تیری که در کمان دارند مغرور کردن انسان است در اوایل امر به رحمت از مکائد شیطان و غرور آن است و شاهد و دلیل آن این است که ما در امور دنیایی به هیچ وجه اتکال به رحمت حق تعالی نداریم و یکسره اسباب طبیعی و ظاهری را مستقل و کارکن می دانیم به طوری که گویی در عالم، مؤثری جز اسباب ظاهری نیست و در امور اخروی غالباً اتکال به رحمت حق در گمان خود می کنیم و از دستورات خدا و رسول صلی الله علیه وآله غفلت می نماییم، گویی خداوند ما را قدرت عمل نداده و راه محبت و سقم نیاموخته...(190).

موعظه 80: سرزنش نفس

پس وای به حال ما اصحاب مراء و جدال و ارباب هواهای نفسانیه و خصومات که چقدر ما مبتلا هستیم به دست این نفس خبیث بی عاطفه که دست از ما برنمی دارد و پنبه غفلت در گوش کرده و از خواب سنگین طبیعت برنخیزیم... تو اگر عاطفه با خود داری باید از آن دستورات نگذری درد خود را دوا نمایی و مرض خود را معالجه کنی. خدا می داند که اگر با این حال که هستیم به آن عالم منتقل شویم، به چه مصیبت ها و دردها و مرض ها گرفتار می شویم... و ما با این همه بار گناهان و خطایا هیچگاه در فکر مرجع و معاد خود نیستیم. گویی برای ما برات آزادی از جهنم و امنیت از عذاب نازل شده این نیست جز آنکه حب دنیا پنبه در گوش ما کرده، و کلمات اولیاء و انبیاء را اصغا (191) نمی کنیم(192)

موعظه 81: عالم بی عمل

هان ای طالبان علوم و کمالات و معارف!
از خواب برخیزید و بدانید که حجت خداوند بر شما تمامتر است و خدای تعالی از شما بیشتر بازخواست فرماید و میزان اعمال و علوم شما با میزان سایر بندگان خیل فرق دارد و صراط شما باریکتر و دقیق تر است و مناقشه در حساب شما بیشتر شود.
وای به حال طالب علمی که در علوم قلبی او کدورت و ظلمت آورد. چنانچه ما در خود می بینیم که اگر چند مفهومی ناقص و پاره ای اصطلاحات بی حاصل تحصیل نمودیم از طریق حق باز ماندیم، و شیطان و نفس بر ما مسلط شدند و ما را از طریق انسانیت و هدایت منصرف کردند و حجاب بزرگ ما همین مفاهیم بی سر و پا شده و چاره ای نیست جز پناه به ذات مقدس حق تعالی(193).