فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 76: دوستی با بندگان خدا

عزیزم!با بندگان خدا که مورد رحمت و نعمت او هستند و مخلع(178) به خلعت (179) اسلام و ایمان اند، دوستی پیدا کن، و محبت قلبی داشته باش. مبادا به محبوب حق دشمنی داشته باشی که حق تعالی دشمن دشمن محبوب خود است، و تو را از ساحت رحمت خود طرد کند و بندگان خاص خدا در بین بندگان مخفی هستند و معلوم نیست این دشمنی تو و هتک ستر(180) و کشف عورت(181) این مؤمن، برگشت به هتک ستر خدا نکند. مومنین، اولیای حقند. دوستی با آنها دوستی با حق است و دشمنی با آنها، دشمنی با حق است. بترس از غضب حق و برحذر باش از خصومت(182) شعفاء (183) و روز جزا... پس بفهم که با چه قادر جباری در ستیزه هستی و از دشمنی او بترس (184).

موعظه 77: مکائد نفس

مکائد نفس، بسیار دقیق است. ممکن است انسان را از راه شرع، مموه (185)(نموده) گول زند و وارد در مهالک کند. مثلاً غیبت متهاجر به فسق گرچه جایز است، بلکه در بعض موارد که موجب ردع (186) او شود واجب است و از مراتب نهی از منکر بشمار می آید، ولی انسان باید ملاحظه کند که داعی نفسانی او در این غیبت آیا همین داعی شرعی الهی است یا داعی شیطانی و محرک نفسانی در آن مدخلیت دارد(187).

موعظه 78: کسب اخلاص

انسان تا آخر عمرش هیچگاه از شر شیطان و نفس مأمون نیست گمان نکند که عملی را که بجا آورده برای خدا و رضای مخلوق را در آن داخل نکرد، دیگر از شر نفس خبیث در آن محفوظ ماند. اگر مواظبت و مراقبت از آن ننماید، ممکن است نفس او را وادار کند به اظهار آن و گاه شود که اظهار آن را به کنایه و اشاره نماید. مثلاً نماز شب خود را بخواهد به چشم خود (188) بکشد، با حقه و سالوس از هوای خوب یا بد سحر و مناجات یا اذان مردم ذکری کند و با مکائد خفیه نفس، عمل خود را ضایع و از درجه اعتبار ساقط کند. انسان باید مثل طبیب و پرستاری مهربان از حال خود مواظبت نماید و مهار نفس سرکش را از دست ندهد که به مجرد غفلت، مهار را بگسلاند و انسان را به خاک مذلت و هلاکت کشاند و در حال به خدای تعالی پناه برد، از شر شیطان و نفس اماره (189).