فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 75: چگونگی عادت دادن نفس به ذکر

شیخ عارف و کامل ما جناب شاه آبادی - روحی فداه - می فرمودند: شخص ذاکر باید در ذکر مثل کسی که به طفل کوچک، که زبان باز نکرده، می خواهد تعلیم کلمه را کند تکرار می کند تا اینکه او به زبان می آید و کلمه را ادا می کند. پس از آنکه او ادای کلمه را کرد، معلم از طفل تبعیت می کند و خستگی آن تکرار برطرف می شود و گویی از طفل به او مددی می رسد همین طور کسی که ذکر می گوید باید به قلب خود که زبان ذکر باز نکرده، تعلیم ذکر کند و نکته تکرار اذکار آن است که زبان قلب گشوده شود و علامت گشوده شدن زبان قلب آن است که زبان از قلب تبعیت کند و زحمت و تعب تکرار مرتفع شود. اول زبان ذاکر بود، و قلب به تعلیم و مدد آن ذاکر شد و پس از گشوده شدن زبان قلب، زبان از آن تبعیت کرده، به مدد آن یا مدد غیبی متذکر می شود(177).

موعظه 76: دوستی با بندگان خدا

عزیزم!با بندگان خدا که مورد رحمت و نعمت او هستند و مخلع(178) به خلعت (179) اسلام و ایمان اند، دوستی پیدا کن، و محبت قلبی داشته باش. مبادا به محبوب حق دشمنی داشته باشی که حق تعالی دشمن دشمن محبوب خود است، و تو را از ساحت رحمت خود طرد کند و بندگان خاص خدا در بین بندگان مخفی هستند و معلوم نیست این دشمنی تو و هتک ستر(180) و کشف عورت(181) این مؤمن، برگشت به هتک ستر خدا نکند. مومنین، اولیای حقند. دوستی با آنها دوستی با حق است و دشمنی با آنها، دشمنی با حق است. بترس از غضب حق و برحذر باش از خصومت(182) شعفاء (183) و روز جزا... پس بفهم که با چه قادر جباری در ستیزه هستی و از دشمنی او بترس (184).

موعظه 77: مکائد نفس

مکائد نفس، بسیار دقیق است. ممکن است انسان را از راه شرع، مموه (185)(نموده) گول زند و وارد در مهالک کند. مثلاً غیبت متهاجر به فسق گرچه جایز است، بلکه در بعض موارد که موجب ردع (186) او شود واجب است و از مراتب نهی از منکر بشمار می آید، ولی انسان باید ملاحظه کند که داعی نفسانی او در این غیبت آیا همین داعی شرعی الهی است یا داعی شیطانی و محرک نفسانی در آن مدخلیت دارد(187).