فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 70: جبران گذشته

ای عزیز!
مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یکسره نمایند. بدان که در این امور هر قدر به مقدار کمی نیز باشد، اقدام بهتر است.اگر نمازهای فوت شده و روزه ها و کفارات و حقوق خدایی بسیار است و حقوق مردم بی شمار است، گناهان متراکم است و خطایا متزاحم، از لطف خداوند مأیوس مشو، او از رحمت حق نا امید مباش که حق تعالی اگر تو، به مقدار مقدور اقدام کنی راه را بر تو سهل می کند و راه نجات را به تو نشان می دهد(168).

موعظه 71: اصلاح تمام امور

ای عزیز!
راه حق سهل است و آسان، ولی قدری توجه می خواهد. اقدام باید کرد. با تسویف(169) و تأخیر امر را گذراندن و بار گناهان را هر روز زیاد کردن، کار را سخت می کند ولی اقدام در امر و عزم بر اصلاح امر و نفس، راه را نزدیک و کار را سهل می کند. تو تجربه کن و چندی اقدام کن. اگر نتیجه گرفتی، صحت مطلب بر تو ثابت می شود، و الا راه فساه باز است و دست گنهکار تو دراز(170).

موعظه 72: چگونگی جبران گذشته: پس بر سالک راه آخرت و تائب از معاصی لازم است که الم(171) ریاضت و عبادت را به ذائقه روح بچشاند و اگر شبی در معصیت و عشرت بسر برده،

تدارک آن شب را بکند به قیام به عبادت خدا و اگر روزی را به لذات طبیعیه، نفس را مشغول کرده، به صیام و مناسک مناسبه جبران کند تا نفس بکلی از آثار و تبعات آن که حصول تعلقات و رسوخ محبت به دنیا است پاک و پاکیزه شود. البته توبه در این صورت کامل تر می شود و نورانیت فطریه نفس عود می کند و پیوسته در خلال اشتغال به این امور تفکر و تدبر کند در نتایج معاصی و شدت بأس حق تعالی و دقت میزان اعمال و شدت عذاب عالم برزخ و قیامت و بفهمد و به نفس و قلب بفهماند که تمام اینها نتایج و صور این اعمال قبیحه و مخالفت های با مالک الملموک است. امید است که پس از این علم و تفکر، نفس از معاصی متنفر شود و انزجار تام و تمام برایش حاصل شود(172).