فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 69: ناسپاسی انسان

ای انسان!
چقدر ظلوم و جهولی و قدر نعم ولی النعم را نمی دانی. سالها در نافرمانی و ستیزه با چنین ولی نعمی که تمام وسایل آسایش و راحت تو را فراهم نموده بدون آنکه برای او - نعوذ بالله - باقده و عایده ای تصور شود، بسر بردی و هتک حرمت کردی و بی حیایی و سرخودی را به آخر رساندی. اکنون که نادم شدی و برگشت نمودی و توبه کردی، حق تعالی تو را محبوب خود گرفت. این چه رحمت واسعه و نعم وافره ای است؟(167).

موعظه 70: جبران گذشته

ای عزیز!
مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یکسره نمایند. بدان که در این امور هر قدر به مقدار کمی نیز باشد، اقدام بهتر است.اگر نمازهای فوت شده و روزه ها و کفارات و حقوق خدایی بسیار است و حقوق مردم بی شمار است، گناهان متراکم است و خطایا متزاحم، از لطف خداوند مأیوس مشو، او از رحمت حق نا امید مباش که حق تعالی اگر تو، به مقدار مقدور اقدام کنی راه را بر تو سهل می کند و راه نجات را به تو نشان می دهد(168).

موعظه 71: اصلاح تمام امور

ای عزیز!
راه حق سهل است و آسان، ولی قدری توجه می خواهد. اقدام باید کرد. با تسویف(169) و تأخیر امر را گذراندن و بار گناهان را هر روز زیاد کردن، کار را سخت می کند ولی اقدام در امر و عزم بر اصلاح امر و نفس، راه را نزدیک و کار را سهل می کند. تو تجربه کن و چندی اقدام کن. اگر نتیجه گرفتی، صحت مطلب بر تو ثابت می شود، و الا راه فساه باز است و دست گنهکار تو دراز(170).