فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 68: توبه به موقع

پس ای عزیز!
هر چه زودتر دامن به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوی کن و از گناهان تا در سن جوانی هستی یا در حیات دنیایی می باشی، توبه کن و مگذار فرصت خداداد از دستت برود و به تسویلات (165) شیطانی و مکائد نفس اماره اعتنا مکن.
ای عزیز!
با بی اعتنایی و سرسری از این مقام مگذر. تدبر و تفکر در حال خود و عاقبت امر خویشتن کن و به کتاب خدا و احادیث خاتم انبیاء و ائمه هدی - سلام الله علیهم اجمعین - و کلمات علماء امت و حکم عقل وجدانی رجوع نما، و این باب را که مفاتح ابواب است، به روی خود بگشا و در این منزل که عمده منازل انسانیت است، نسبت به حال ماها، وارد شو و اهمیت به آن بده و مواظبت از آن کن و از خداوند تبارک و تعالی توفیق حصول مطلوب بخواه و از روحانیت رسول اکرم و ائمه هدی - سلام الله علیهم - استعانت کن و به ولی امر و ناموس دهر حضرت امام عصر - عج الله فرجه - پناه ببر.البته آن بزرگوار دستگیری ضعفا و بازماندگان را می فرماید و بیچارگان را دادرسی می نماید (166).

موعظه 69: ناسپاسی انسان

ای انسان!
چقدر ظلوم و جهولی و قدر نعم ولی النعم را نمی دانی. سالها در نافرمانی و ستیزه با چنین ولی نعمی که تمام وسایل آسایش و راحت تو را فراهم نموده بدون آنکه برای او - نعوذ بالله - باقده و عایده ای تصور شود، بسر بردی و هتک حرمت کردی و بی حیایی و سرخودی را به آخر رساندی. اکنون که نادم شدی و برگشت نمودی و توبه کردی، حق تعالی تو را محبوب خود گرفت. این چه رحمت واسعه و نعم وافره ای است؟(167).

موعظه 70: جبران گذشته

ای عزیز!
مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یکسره نمایند. بدان که در این امور هر قدر به مقدار کمی نیز باشد، اقدام بهتر است.اگر نمازهای فوت شده و روزه ها و کفارات و حقوق خدایی بسیار است و حقوق مردم بی شمار است، گناهان متراکم است و خطایا متزاحم، از لطف خداوند مأیوس مشو، او از رحمت حق نا امید مباش که حق تعالی اگر تو، به مقدار مقدور اقدام کنی راه را بر تو سهل می کند و راه نجات را به تو نشان می دهد(168).