فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 46: تنبیه عرفانی

ای مدعی معرفت و جذبه و سلوک و محبت و فنا! تو اگر براستی اهل الله و از اصحاب قلوب و اهل سابقه حسنائی، هنیئاً لک(99) ولی این قدر شطحیات (100) و تلوینات و دعوی های جزاف(101) که از حب نفس و وسوسه شیطان کشف می کند، مخالف با محبت و جذبه است اولیائی تحت قبابی لایعرفهم غیری تو اگر از اولیای حق و محبین و مجذوبینی، خداوند می داند. به مردم این قدر اظهار مقام و مرتبت نکن و این قدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غصب مکن.بدان که این بندگان خدا عزیزند و قلوب آنها پرقیمت است باید صرف محبت خدا شود. این قدر با خانه بازی مکن و به ناموس او دست درازی مکن.فان للبیت ربا پس اگر در دعوی خود صادق نیستی در زمره دو رویان و اهل نفاقی. بگذرم و بیش از این طول کلام سزاوار من روسیاه نیست(102).

موعظه 47: توبیخ نفس

نفس لئیم نویسنده! که اظهار می کنی باید فکری برای روز سیاه کرد، و از این بدبختی باید خود را نجات داد، اگر راست می گویی و قلبت با زبانت همراه است و سر و علنت موافق است، چرا این قدر غافلی و قلبت سیاه و شهوات نفسانیه بر تو غالب است، و هیچ در فکر سفر پرخطر مرگ نیستی. عمرت گذشت و دست از هوی و هوس بر نداشتی.عمری را در شهوت و غفلت و شقاوت گذراندی.عن قریب اجل می رسد و پای بند و گرفتار اعمال و اخلاق زشت و ناهنجار خودی. تو خود واعظ غیر متعظی و در زمره منافقان و دورویانی، و بیم آن است که اگر به این حال بگذری با دو زبان از آتش و دو صورت از آتش محشور شوی(103).

موعظه 48: افزون طلبی های نفس

ای عزیز!
بدان که خواهش و تمنای نفس منتهی نشود به جایی، و به آخر نرسد اشتهای آن. اگر انسان یک قدم دنبال آن بردارد، مجبور شود پس از آن چند قدم بردارد و اگر با یکی از هواهای آن همراهی کند ناچار شود با چندین تمنای آن همراهی کند. اگر یک در به روی خواهش نفس باز کنی، لابدی (104) که درهای بسیاری به روی آن باز کنی.یک وقت به واسطه یک متابعت نفس به چندین مفاسد، و از آن هزاران مهالک مبتلا شوی. تا آن که خدای نخواسته در دم آخر جمیع راه حق را بر تو منسد(105) کند. چنانچه خدای تعالی در نص (106) کتاب کریم از آن خبر داده است(107).