فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 44: اخلاص ورزیدن

و ای مدعی زهد و اخلاص! اگر تو مخلص هستی و برای خدا و دار کرامت او، زهد از مشتهیات دنیا می کنی، چه شده است که از مدح و ثنای مردم که فلان اهل صلاح و سداد است، این قدر خوشحال می شوی و در دل غنج و دلال می کنی؟ و برای همنشینی با اهل دنیا و زخارف آن جان می دهی، و از فقراء و مساکین فرار می کنی؟ پس بدان که این زهد و اخلاص، حقیقی نیست. زهد از دنیا برای دنیا است و قلبت خالص از برای حق نیست. و در دعوای خود کاذبی و از دورویان و منافقانی (96).

موعظه 45: تفکر در احوال خود

ای مدعی حکمت الهی و علم به حقایق و مبدأ و معاد! اگر عالم به حقایق و ربط اسباب و مسبباتی، و اگر راستی عالم به صور برزخیه و احوال بهشت و دوزخی، باید آرام نداشته باشی، و تمام اوقات خود را صرف تعمیر عالم باقی نمایی، و از این عالم و مشتهیات (97) آن فرار کنی. تو میدانی که چه مصیبت ها در پیش است و چه ظلمت و عذاب های طاقت فرسایی در جلو است .پس چرا از حجاب الفاظ و مفاهیم قدمی بیرون گذاشتی و ادله و براهین حکمیه در دلت به قدر بال مگسی تأثیر نکرده؟ پس با این حال بدان که از زمره مؤمنین و حکماء خارج و در صف منافقان محشوری، و وای به حال کسی که صرف عمر و همت در علوم مابعد الطبیعه کرده و سکر طبیعت نگذاشت لااقل یکی از حقایق در قلب او وارد شود(98).

موعظه 46: تنبیه عرفانی

ای مدعی معرفت و جذبه و سلوک و محبت و فنا! تو اگر براستی اهل الله و از اصحاب قلوب و اهل سابقه حسنائی، هنیئاً لک(99) ولی این قدر شطحیات (100) و تلوینات و دعوی های جزاف(101) که از حب نفس و وسوسه شیطان کشف می کند، مخالف با محبت و جذبه است اولیائی تحت قبابی لایعرفهم غیری تو اگر از اولیای حق و محبین و مجذوبینی، خداوند می داند. به مردم این قدر اظهار مقام و مرتبت نکن و این قدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غصب مکن.بدان که این بندگان خدا عزیزند و قلوب آنها پرقیمت است باید صرف محبت خدا شود. این قدر با خانه بازی مکن و به ناموس او دست درازی مکن.فان للبیت ربا پس اگر در دعوی خود صادق نیستی در زمره دو رویان و اهل نفاقی. بگذرم و بیش از این طول کلام سزاوار من روسیاه نیست(102).