فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 43: نفاق درونی

ای مدعی ایمان و خضوع قلب!
در بارگاه ذوالجلال اگر تو به کلمه توحید ایمان داری و قلبت یکی پرست و یکی طلب است و الوهیت را جز برای ذات خدای تعالی ثابت ندانی، اگر قلبت موافق با ظاهرت است و باطنت موافق با دعویت است، چه شده است که برای اهل دنیا این قدر قلبت خاضع است؟ چرا پرستش آنها را می کنی؟ جز این است که آن ها را مؤثر در این عالم می دانی، و اراده آن ها را نافذ و زر و زور را مؤثر می دانی؟ چیزی را که کار کن در این عالم نمی دانی، اراده حق تعالی است. پیش تمام اسباب ظاهری، خاضعی و از مؤثر حقیقی و مسبب جمیع اسباب غافل.با همه حال دعوی ایمان به کلمه توحید می کنی! پس تو نیز از زمره مؤمنان خارج و در سالک منافقان و دو زبانان محشوری(95)

موعظه 44: اخلاص ورزیدن

و ای مدعی زهد و اخلاص! اگر تو مخلص هستی و برای خدا و دار کرامت او، زهد از مشتهیات دنیا می کنی، چه شده است که از مدح و ثنای مردم که فلان اهل صلاح و سداد است، این قدر خوشحال می شوی و در دل غنج و دلال می کنی؟ و برای همنشینی با اهل دنیا و زخارف آن جان می دهی، و از فقراء و مساکین فرار می کنی؟ پس بدان که این زهد و اخلاص، حقیقی نیست. زهد از دنیا برای دنیا است و قلبت خالص از برای حق نیست. و در دعوای خود کاذبی و از دورویان و منافقانی (96).

موعظه 45: تفکر در احوال خود

ای مدعی حکمت الهی و علم به حقایق و مبدأ و معاد! اگر عالم به حقایق و ربط اسباب و مسبباتی، و اگر راستی عالم به صور برزخیه و احوال بهشت و دوزخی، باید آرام نداشته باشی، و تمام اوقات خود را صرف تعمیر عالم باقی نمایی، و از این عالم و مشتهیات (97) آن فرار کنی. تو میدانی که چه مصیبت ها در پیش است و چه ظلمت و عذاب های طاقت فرسایی در جلو است .پس چرا از حجاب الفاظ و مفاهیم قدمی بیرون گذاشتی و ادله و براهین حکمیه در دلت به قدر بال مگسی تأثیر نکرده؟ پس با این حال بدان که از زمره مؤمنین و حکماء خارج و در صف منافقان محشوری، و وای به حال کسی که صرف عمر و همت در علوم مابعد الطبیعه کرده و سکر طبیعت نگذاشت لااقل یکی از حقایق در قلب او وارد شود(98).