فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 37: بی توجهی به محبت دنیا:

پس ای عزیز!
اکنون که مفاسد این علقه و محبت (به دنیا) را متذکر شدی و دانستی که انسان را این محبت به هلاکت دچار می کند، و ایمان انسان را از دست او می گیرد، و دنیا و آخرت انسان را در هم و آشفته می کند، دامن همت به کمر زن و هر قدر توانی بستگی دل را از این دنیا کم کن، و ریشه محبت را سست کن، و این زندگی چند روزه را ناچیز شمار، و این نعمت های مشوب به نقمت و رنج و الم را حقیر دان، و از خدای تعالی توفیق بخواه که تو را کمک کند و از این رنج و محبت خلاصی دهد، و دل تو را مأنوس به دار کرامت خود کند (88).

موعظه 38: خلق عصبیت

پس ای عزیز!
بدان که این خبیث از شیطان است و اغلوطه (89) آن ملعون و قیاس باطل غلطش به واسطه این حجاب غلیظ بود.این حجاب کلیه حقایق را از نظر می برد، بلکه تمام رذایل را محاسن جلوه میدهد، و تمام محاسن غیر را، رذیله نمایش دهد، و معلوم است کار انسانی که جمیع اشیاء را بر غیر واقعیت خود ببیند به کجا منتهی شود...
اگر خدای خواسته در دل او از این خلق به قدر خردلی هست، خود را از آن پاک و پاکیزه کند که در وقت مهاجرت از این عالم، و انتقال به عالم آخرت، و رسیدن اجل مقدر پاک باشد، و با نفس صافی منتقل شود و باید بداند انسان، که مجال بسیار کم است و وقت تنگ است زیرا که انسان نمی داند چه وقت روز ارتحال او است (90).

موعظه 39: سرمایه عمر

ای عزیز!
مطالعه کننده این اوراق ! عبرت کن از حال این نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر گرفتار اعمال زشت و اخلاق ناهنجار خویش است و تا فرصت داشت به بطاعت و هوی و هوس، عمر عزیز را گذراند، و آن سرمایه الهی را ضایع و باطل کرد. تو ملتفت خود باش که نیز روزی مثل مایی و خودت نمی دانی آن چه روز است، شاید الان که مشغول قراءتی باشد.اگر تعللی کنی، فرصت از دست می رود... ای وای بر حال من و تو از این غفلت و کوری و کری و جهالت، ای نفس خبیث نویسنده، شاید در همین حال که مشغول نوشتنی.اجل مقدر برسد و تو را با این همه رذایل اخلاقی منتقل کند به عالمی که بازگشت ندارد...(91).