فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 33: سفر آخرت

ای عزیز!
همت کن و پرده جهل و نادانی را پاره کن، و از این ورطه هولناک خود را نجات ده. حضرت مولای متقیان و یگانه سالک راه و راهنمای حقیقی در مسجد فریاد می زد به طوری که همسایه های مسجد می شنیدند تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل (79) هیچ تجهیزی در سفر آخرت برای شما مفید نیفتد الا کمالات نفسانیه و تقوای قلب واعمال صالحه و صفای باطن. بی عیب بودن و بی غش(80) بودن. فرضاً که اهل ایمان ناقص صوری باشی، باید از این غش ها خالص شوی تا در زمره سعداً و صالحین قرارگیری. رفع غش با آتش توبه و ندامت، و گذاشتن نفس را در کوره عتاب و ملام (81) و ذوب کردن آن را به آتش پشیمانی، و برگشت به سوی خدا است. در این عالم خودت بکن والا در کوره عذاب الهی و نارالله الموقدة (82) قلبت را ذوب کنند و خدا می داند چند قرن از قرن های آخرت، این اصلاح طول می کشد. پاک شدن در این عالم، سهل و آسان است تغییرات و تبدیلات در این نشاه خیلی زود واقع می شود و اما در آن عالم، تغییر به طوری دیگری است و زوال یک ملکه از ملکات نفس قرن ها طول دارد(83).

موعظه 34: اغتنام عمر

پس ای برادر !
تا عمر و جوانی و قوت و اختیار باقی است، اصلاح نفس کن. اعتنا به این جاه و شرفها مکن. این اعتبارات را زیر پا بگذار. تو آدم زاده یی، صفت شیطان را از خود دور کن. ممکن است شیطان به این رذیله از سایره رذایل بیشتر اهمیت دهد، و چون این صفت خود او است و موجب طرد او از درگاه خدای متعالی، عارف و عامی و عالم و جاهل را بخواهد هم سلک خود کند، و در آن عالم که ملاقات کنی او را با این رذیله، گرفتار ملامت او هم بشوی. بگوید ای آدم زاده! مگر انبیا به تو خبر ندادند که (به علت) تکبر به پدر تو من مطرود درگاه حق شدم. برای تحقیر مقام آدم، و تعظیم مقام خود ملعون شدم. تو چرا خود را گرفتار این رذیله کردی؟ در آن هنگام تو بیچاره علاوه بر عذاب ها وگرفتاری ها و حسرت و ندامت هایی که به شنیدن درست نیاید، گرفتار سرزنش اذل مخلوقات و پست ترین موجودات هم هستی.شیطان که تکبر به خدا نکرده بود تکبر به آدم که مخلوق است. (کرد و) گفت: خلقتنی من نار و خلقته من طین (84) خود را بزرگ شمرد و آدم را کوچک.تو آدم زاده ها را کوچک شماری و خود را بزرگ. تو نیز از اوامر خدا سرپیچی کنی.فرموده فروتن باش، تواضع کن، با بندگان خدا. تکبر کنی، سرافرازی نمایی. پس چرا فقط شیطان را لعن میکنی؟ نفس خبث خودت هم را شریک کن در لعن. همان طور که شریک با او در این رذیله یی. تو از مظاهر شیطانی، شیطان مجسمی شاید صورت برزخی و قیامتی تو، شیطان باشد. میزان در صور آخرت، ملکات نفس است، مانع ندارد صورت شیطان باشی، صورت مورچه کوچک هم باشی، موازین آخرت، غیر از اینجا است (85).

موعظه 35: هوشیاری

واسواتا ! واحسرتا! بر آنچه خود ما بر سر خود آوردیم و هرچه انبیاء و اولیاء فریاد کردند و ما را از خواب خواستند بیدار کنند، برغفلت ما روزبه روز افزوده شد و شقاوت ما زیاد شد... پس ای عاقل چیزی را (که) با یک ماه و یا یک سال زحمت جزئی دنیایی با اختیار خود ممکن است اصلاح کرد، و گرفتاری های دنیا و آخرت را به آخر رساند، نگذار بماند و تو را هلاک کند(86).