فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 24: خودنمایی

ای عزیز!
همان دماغی که تو داری دیگران هم دارند. تو اگر فروتن شدی، قهراً مردم تو را احترام کنند و بزرگ شمارند، و اگر تکبر کنی پیشرفت ندارد. اگر توانستند تو را خوار و ذلیل می کنند و به تو اعتنا نمی کنند، و اگر نتوانستند در دل آنها خواری، و در چشم آن ها ذلیل و مکانت نداری، تو با تواضع دل مردم را فتح کن... و نمی دانم که اگر خدای تعالی کسی را ذلیل کند، چه خواهد کرد با او و به چه حالی مبتلا شود؟ زیرا که امور آخرت با دنیا فرق دارد. ذلت در آخرت، غیر از ذلت در دنیا است. چنانچه نعمت ها و عذابهای آنجا مناسبت با اینجا ندارد.نعمتش، فوق تصور ما است. عذابش خارج از حوصله ما است. کرامتش بالاتر از آنچه هست که ما خیال می کنیم. ذلت و خواریش غیر از ذلت و خواری هایی است که ما گمان می کنیم و عاقبت کار متکبر هم جهنم است(42).

موعظه 25: حالات نفس

ای عزیز!
عارفان بالله به قول تو قلب را محل تجلیات اسماء و صفات، و جلوه ذات (43) و محل ورود سلطان حقیقی می نماید که محو آثار می نماید و تلوین (44) را می برد (45) و تعینات را می زداید. ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة (46) قلب را احدی احمدی می کند.
پس چرا قلب تو را محو جمال خودت کرده، تلوین را افزوده، اضافات و تعینات را افزایش داده، تو را از حق تعالی و تجلیات اسمائی (47) او غافل نموده، قلب تو را منزلگاه شیطان نموده، بندگان خدا و خاصان درگاه حق و جلوات جمال (48) محبوب را به نظر تحقیر و پستی نگاه می کنی! وای به حال تو عارف که حالت از همه کس بدتر است و حجت بر تو تمامتر است.تو تکبر به حق می کنی. فرعونیت به حضرت اسماء (49) و صفات (50) و تجلیات ذات (51) می نمایی ! (52).

موعظه 26: عالم بی عمل

ای طلبه مفاهیم!
ای گمراه حقایق، قدری تأمل کن، ببین چه داری از معارف؟ چه اثری در خود از حق و صفاتش می بینی؟ علم موسیقی و ایقاع (53)، شاید از علم تو دقیق تر باشد هیئت و مکانیت و سایر علوم طبیعی و ریاضی در اصطلاحات و دقت با علم تو همدوش است.همانطور که آن ها عرفان بالله نمی آورد، عمل تو هم تا محجوب به حجاب اصطلاحات و پرده مفاهیم و اعتبارات است، نه از او کیفیتی حاصل شود و نه حال... معارفی که کدورت قلب را بیفزاید، معارف نیست(54).