فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 16: سرزنش نفس

وای به حال و اهل طاعت وعبادت و جمعه و علم و دیانت که وقتی چشم بگشایند و سلطان آخرت خیمه برپا کند، خود رااز اهل معاصی کبیره، بکله از اهل کفر و شرک، بدتر ببینند، و نامه اعمالشان سیاه تر باشد.
وای بر حال کسی که با نماز و طاعتش وارد جهنم شود، امان از کسی که صورت صدقه و زکات و صوم و صلاة او، صورتهایی باشد که زشت تر از آن ها تصور نشود. بیچاره و مشرکی.خداوند به فضل خود موحد اهل معصیت عصیان کار را می آمرزد، ان شاء الله ولیکن فرموده است که شرک را نمی آمرزم، اگر بی توبه از دنیابرود(21).

موعظه 17: موحد مخلص

حال ای عزیز:
فکری کن و چاره یی برای خود پیدا کن و بدان که شهرت پیش این مردم ناچیز، چیزی نیست، و قلوب این مردم که اگر گنجشکی بخورد سیر نمی شود، قدر و قابلیتی ندارد، و این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود و فاعل علی الاطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. تمام مخلوقات، اگر پشت به پشت هم دهند، که یک پشه خلق کنند، نتوانند و اگر پشه یی از آنها چیزی برباید، نتوانند پس بگیرند. قدرت پیش حق تعالی است. او است موثر در تمام موجودات. با هر زحمت و ریاضتی شده، در قلب خود با قلم عقل نگارش ده که: لا مؤثر فی الوجود الا الله نیست کارکنی در دار تحقق جز خدا (22).

موعظه 18: دعا و التجا:

در هر حال از خدای مهربان، در هر وقت خصوصاً در خلوت با تضرع و استکانت و عجز و مذلت بخواه که تو را هدایت کند به نور توحید، و قلب تو را منور کند به بارقه غیبی یک بینی و یک پرستی، تا از همه عالم وارهی و همه چیز را ناچیز دانی و با تضرع از آن ذات مقدس خواهش کن که اعمال تو را خالص گرداند و تو را هدایت فرماید به طریق خلوص و ارادت...
مدتی مواظبت کن از قلب خود، و اعمال و رفتار و حرکات و سکنات خود را تحت مداقه آورده، خفایای قلب را تفتیش کن و حساب شدید از او بکش، مثل این که اهل دنیا از یک نفر شریک حساب می کشند(23).