فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 15: محاسبه نفس

پس ای عزیز!
در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عملی حساب بکش و او را در برابر هر امری استنطاق کن که آیا اقدامش در خیرات و برای امور شریفه برای چیست؟ دردش چیست که می خواهد از مسائل نماز شب سوال کند؟ یا اذکار آن را تحویل دهد؟ می خواهد برای خدا مسأله بفهمد یا بگوید؟ یا می خواهد خود را از اهل آن قلمداد کند؟ چرا سفر زیارتی که رفته با هر وسیله است.به مردم می فهماند؟ حتی عددش را. چرا صدقاتی را که در خفا می دهد راضی نمی شود که کسی از او مطلع نشود؟ به هر راهی شده، سخنی از آن میان آورده به مردم ارائه می دهد. اگر برای خدا مطلع است و می خواهد که مردم دیگر به او تأسی کنند، و مشمول الدال علی الخیر کفاعله (19) گردد، اظهارش خوب است.شکر خدا کند به این ضمیر صاف و قلب پاک. ولی ملتفت باشد که در مناظره با نفس، گول شیطنت او را نخورده باشد، و عمل ریایی را با صورت مقدسی به خودش ندهد و اگر برای خدا نیست و ترک آن اظهار کند که این سمعه است، و از شجره ملعونه ریا است و عمل او را خداوند منان، قبول نمی فرماید و امر می فرماید در سجین قرار دهند.باید به خدای تعالی از شر مکائد نفس پناه ببریم که مکائد آن خیلی دقیق است ولی اجمالاً می دانیم که اعمال ما خالص نیست(20)

موعظه 16: سرزنش نفس

وای به حال و اهل طاعت وعبادت و جمعه و علم و دیانت که وقتی چشم بگشایند و سلطان آخرت خیمه برپا کند، خود رااز اهل معاصی کبیره، بکله از اهل کفر و شرک، بدتر ببینند، و نامه اعمالشان سیاه تر باشد.
وای بر حال کسی که با نماز و طاعتش وارد جهنم شود، امان از کسی که صورت صدقه و زکات و صوم و صلاة او، صورتهایی باشد که زشت تر از آن ها تصور نشود. بیچاره و مشرکی.خداوند به فضل خود موحد اهل معصیت عصیان کار را می آمرزد، ان شاء الله ولیکن فرموده است که شرک را نمی آمرزم، اگر بی توبه از دنیابرود(21).

موعظه 17: موحد مخلص

حال ای عزیز:
فکری کن و چاره یی برای خود پیدا کن و بدان که شهرت پیش این مردم ناچیز، چیزی نیست، و قلوب این مردم که اگر گنجشکی بخورد سیر نمی شود، قدر و قابلیتی ندارد، و این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود و فاعل علی الاطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. تمام مخلوقات، اگر پشت به پشت هم دهند، که یک پشه خلق کنند، نتوانند و اگر پشه یی از آنها چیزی برباید، نتوانند پس بگیرند. قدرت پیش حق تعالی است. او است موثر در تمام موجودات. با هر زحمت و ریاضتی شده، در قلب خود با قلم عقل نگارش ده که: لا مؤثر فی الوجود الا الله نیست کارکنی در دار تحقق جز خدا (22).