فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 9: اثبات جهنم

ای عزیز!...
وجود جهنم و عذاب الیم آن از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است، و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب، در همین عالم نمونه آن را دیده اند درست تصور و تدبر کن...
اگر احتمال صحت هم بدهی نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما این قدر در خواب غفلت و جهالتیم؟... امام علی بن الحسین علیه السلام امام معصوم، گریه ها و زاری هایش و مناجات و عجز و ناله هایش، دل را پاره پاره می کند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده، در محضر ربوبیت، این قدر هتک حرمات و نوامیس الهی را می کنیم؟(11)

موعظه 10: اصلاح نفس

هان ای عزیز !
از خواب بیدار شو. از غفلت تنبه پیدا کن، و دامن همت به کمر زن، و تا وقت است فرصت را غنیمت بشمار، و تا عمر باقی است و قوای تو در تحت تصرف تو است وجوانی برقرار است و خلاق فاسده بر تو غالب نشده، و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده، چاره یی کن، و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیحه پیدا کن راهی برای اطفاء نائره شهوت و غضب پیدا نما(12)

موعظه 11: متوجه خدا بودن

پس ای عزیر !
برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی بندگان ضعیف، یک توجه قلبی مردم بیچاره، خود را مورد سخط و غضب الهی قرار مده. و مفروش آن محبت های الهی و آن کرامت های غیر متناهی، آن الطاف و مراحم ربوبیت را، به یک محبوبیت پیش خلق که مورد اثری نیست، و از او هیچ ثمری نبری جز ندامت و حسرت. وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است و عملت منقطع گردید، دیگر پشیمانی نتیجه ندارد و رجوع بی فایده است...ای بیچاره ! تو که عابد نفسی و متصرف در قلب تو شیطان و جهل است، و دست تصرف حق را از قلب خود منقطع کردی، چه ایمانی داری که مورد تجلی حق و سلطنت مطلق گردی؟ پس بدان تا بدین حال هستی و این رذیله خودنمایی در تو است، تو کافر بالله هستی و در سلک منافقان محسوب می شوی. گرچه به خیال خود مسلمی و مؤمن به خدایی(13).