فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 8: غفلت کردن

وای بر ما!
و بر غفلت ما! وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما. ای وای بر ما در برزخ و سختی های آن.و در قیامت و ظلمت های آن. ای وای بر حال ما در جهنم و عذاب و عقاب آن (10).

موعظه 9: اثبات جهنم

ای عزیز!...
وجود جهنم و عذاب الیم آن از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است، و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب، در همین عالم نمونه آن را دیده اند درست تصور و تدبر کن...
اگر احتمال صحت هم بدهی نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما این قدر در خواب غفلت و جهالتیم؟... امام علی بن الحسین علیه السلام امام معصوم، گریه ها و زاری هایش و مناجات و عجز و ناله هایش، دل را پاره پاره می کند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده، در محضر ربوبیت، این قدر هتک حرمات و نوامیس الهی را می کنیم؟(11)

موعظه 10: اصلاح نفس

هان ای عزیز !
از خواب بیدار شو. از غفلت تنبه پیدا کن، و دامن همت به کمر زن، و تا وقت است فرصت را غنیمت بشمار، و تا عمر باقی است و قوای تو در تحت تصرف تو است وجوانی برقرار است و خلاق فاسده بر تو غالب نشده، و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده، چاره یی کن، و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیحه پیدا کن راهی برای اطفاء نائره شهوت و غضب پیدا نما(12)