فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 7: توجه به مفاد آیات الهی

درست تفکر کن عزیزم !
قرآن - نعوذبالله - کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمی کند. ببین چه می فرماید؟... این چه عذابی است که عزیز ما را از یاد می برد، حامله را بی بار می کند. آیا چه عذابی است که خداوند بزرگ و تعالی با آن عظمت، او را وصف می کند به شدت، و جای دیگر به عظمت. چیزی را که خدای تبارک و تعالی، که عظمت او حد و حصر ندارد و عزت و سلطنت او منتهی ندارد، توصیف به شدت و عظمت کند، آیا چه خواهد بود؟ خدا می داند عقل من و تو و فکر همه بشر از تصورش عاجز است(9).

موعظه 8: غفلت کردن

وای بر ما!
و بر غفلت ما! وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما. ای وای بر ما در برزخ و سختی های آن.و در قیامت و ظلمت های آن. ای وای بر حال ما در جهنم و عذاب و عقاب آن (10).

موعظه 9: اثبات جهنم

ای عزیز!...
وجود جهنم و عذاب الیم آن از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است، و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب، در همین عالم نمونه آن را دیده اند درست تصور و تدبر کن...
اگر احتمال صحت هم بدهی نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما این قدر در خواب غفلت و جهالتیم؟... امام علی بن الحسین علیه السلام امام معصوم، گریه ها و زاری هایش و مناجات و عجز و ناله هایش، دل را پاره پاره می کند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده، در محضر ربوبیت، این قدر هتک حرمات و نوامیس الهی را می کنیم؟(11)