فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 2: کسب اراده

ای عزیز !
بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی، که خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی، انسان صوری بی مغزی هستی که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوی، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و ظهور سریره است و جرأت بر معاصی کم کم انسان را بی عزم می کند، و این جوهر شریف را از انسان می رباید...
پس ای برادر !
از معاصی احتراز کن، و عزم هجرت به سوی حق تعالی نما، و ظاهر را ظاهر انسان کن، و خود را در سلک ارباب شرایع داخل کن، و از خداوند تبارک و تعالی در خلوت بخواه که تو را در این مقصد همراهی فرماید، و رسول اکرم صلی الله علیه وآله اهل بیت او را شفیع قرار ده، که خداوند به تو توفیق عنایت فرماید، و از تو دستگیری نماید(3).

موعظه 3: تضرع

پس ای عزیز !
فکری کن و چاره جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن. و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر، و در شب های تاریک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا کن که تو را اعانت کند در این جهاد نفس، تا ان شاءالله غالب شوی و مملکت وجودت را رحمانی گردانی، و جنود شیطان را از آن بیرون کنی، و خانه را به دست صاحبش دهی تا سعادت و بهجت ها و رحمت هایی، خداوند به تو عطا فرماید (4).

موعظه 4: راه شناسی

هان ای عزیز!
گوش دل باز کن، و دامن همت به کمر زن و به حال بدبختی خود رحم کن. شاید بتوانی خود را به صورت انسان گردانی، و از این عالم به صورت آدمی بیرون روی، که آن وقت از اهل نجات و سعادتی. مبادا گمان کنی اینها موعظه و خطابه است.این ها همه نتیجه برهان حکمی حکمای عظام، و کشف اصحاب ریاضت واخبار صادقین و معصومین است(5).