فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

جواب حکیم سبزواری به کشیش نصاری

از وقایع مهمی که در مدت تحصیل مرحوم حکیم سبزواری در اصفهان اتفاق افتاد و بالنتیجه موجب شهرت و معروفیت آن جناب در آن شهر شد انعقاد مجلس و محاوره به مناظره مذهبی کشیش نصارا با علماء اصفهان بوده و شرح قضیه چنین است که: در محلی از هر صفتی تماشاچی زیادی حضور داشته و سخنان دانشمندانی که برای اثبات دین و مذهب و مدعای خود می گفته اند و دلیل و براهین اقامه می کرده اند را گوش می دادند تا بالاخره کشیش نصارا پس از کشمکش زیاد و جدلهای بیشمار محکوم شده ناچار به فکر می افتد اطرافیان را با قلندری و به عبارت دیگر هوچی گری از میدان بیرون کند و امر را بر مردم مشتبه سازد از این رو علماء می پرسد:
ده بز و بیست خروسی اسب و چهل گاو و شصت شتر و هفتاد بگیر و ببند چیست ؟) اگر این قضیه را حل کنید من به حقانیت شما اعتراف و به محکومیت خود اقرار می نمایم علما در جواب این معمای قلندری معطل ماندند و همه به فکر فرو رفتند که یعنی چه و این سوال بی موردی است ولی خوب اگر جواب داده نشود در میان عوام مردم به معنای شکست علماء است در این گیردار مرحوم اسرار (حاج سبزواری ) که در کنار جمعیت جزو تماشاچیان بوده جلو آمده از علماء اجازه خواست که جواب پرسش قلندری کشیش را بدهد آقایان علماء درخواست او را پذیرفته و در ردیف خود محلی را برای وی تعیین می نمایند و تماشاچیان هم گردن را کشیده منتظرند ببیند که این جوان ناشناس چگونه جواب نصاری را می دهد ؟آنگاه مرحوم اسرار سکوت مجلس را شکسته با بیانی بسیار جالب شروع به تقریر و حل معما می نماید و می فرماید: آقای محترم، پرسش شما کنایه از حالات و اطواری است که از سن کودکی تا رسیدن به پیری به انسان دست می دهد در هر مرحله از مراحل عمر و زندگی، فطرت و طبع بشر متقضی بروز کیفیاتی است که در اوقات دیگر عمر و علاوه بر آنکه آن کردار بعید است به نظر و عقیده او نامناسب و قبیح است و بشر در اولین مرحله زندگی به بز که حیوانی است پرجست و خیز شباهت تامی دارد و از پنج سالگی شروع به این رفتار نموده و غالباً در یازده سالگی این حالت خاتمه می یابد و پس از طی این منزل در مرحله شهوت رانی داخل شده و اندک اندک این سجیه و رویه رو به ازدیاد می گذراند تا سن بیست سالگی که آخرین مرتبه قوت و شدت مشابهت انسان است به خر (زیرا این حیوان در این صفت خصوصیت دارد ) سپس این حالت نیز رو به نقص می رود تا سن بیست سالگی که غالباً شدت این غریزه را از دست داده و در حالت سوم که فراست و تیز هوشی و چست و چابکی است شروع به سیر می کند کمال این حالت در سن سی سالگی است بعداً این حالت هم مانند حالات سابق رو به نقص و سستی می گذارد و در بسیاری از نوع بشر در سن سی و پنج سالگی این صفت ضعیف می گردد و با آن شدت و قوت اولی باقی نمی ماند و پس از این مرتبه سنگینی و وقار برای انسان حاصل می شود مانند گاوی که راه رفتنش با وقار خاصی همراه است لذا در این مرحله از عمر طرز رفتار آدمی را به گاو تشبیه نموده اند و حد کمال وقار و سنگینی در بشر در سن چهل سالگی است و بعداً حالت شتری که دوربینی و صبر و طاقت در حوادث زندگانی است حاصل می گردد و آخرین شدت این رویه در شصت سالگی است زیرا این حالت نیز مانند حالات دیگر از بین می رود و چون خود را از کار افتادخه می بیند فوق العاده حریص می گردد در این موقع صدای تحسین مردم از اطراف بلند شد و این موضوع انعکاس خوبی پیدا می کند. (1172)
- وصیت

متن وصیت علامه حلی رحمة الله به فرزندش فخر المحققین علیه الرحمه

ذکرها فی آخر القواعد و ختم بها الکتاب و نحن نوردها بمتهامها لکثرة ما فیها من الفوائد:
قال رحمة الله (وصیة ): اعلم یا بنی اعانک الله تعالی علی طاعته و وقفک الله فعل الخیر و ملازمته و ارشدک الی ما یحبه و یرضاه و بلغلک من الخیر و تتمناه و اسعدک فی الدارین وحیاک بکل ما تقربه العین فی العمر السعید و العیش الرغید و ختم اعماللک بالصالحات و رزقک اسباب اسعادات و افاض علیک من عزائم البرکات و وقاک الله کل محذور عنک الشرور انی لحضت للک فی هذا الکتاب لب فتاوی الاحکام و بینت لک فیه قواعد شرایع الاسلام بالفاظ مختصرة و عبارة و محررة و اوضحت لک فیه نهج الرشاد و طریق السداد و ذلک بعد ان بلغت من العمر الخمسین و دخلت فی عشر التسین و قد سید البرایا بانها مبدء ترک المنایا فان حکم الله تعالی علی فیها بامره و قضی فیها بقدره و انفذ ما حکم به علی العباد الحاضر منهم و الباد فانی اوصیک کما اقرض الله تعالی علی من الوصیة و امرنی به حین ادراک المنیة بملازمة تقوی الله تعالی فانهاالسنة القائمه و الفریضة اللازمة الواقیه و العدة الباقیة و انفع ما اعده الانسان لیوم تشخص فیه الابصار و بعدهم عند الانصار، علیک باتباع اوامرالله تعالی و فعل ما یرضیه و اجتناب ما یکرهه و الانزجار عن نواهیه و قطع زمانک فی تحصیل الکمالات النفسانیه و صرف اوقاتک فی اقتناء الفضائل العلمیة و الارتقاء عن حضیض النفصان الی زورة الکمال و الارتقاع الی اوج العرفان عن مهبط الجمال و بذل المعروف و مساعدة الاخوان و مقابلة المسیئی بالاحسان و المحن بالامنتان و ایاک و مصاحبة الاراذل و معاشرة الجهال فانها تقبد خلقاً ذمیماً و ملکة ردیه بل علیک بملازمة العلماء و محاسبة الفضلاء فانها تفید استعداداً تامالتحصیل الکمالات و تثمرک ملکة راسخة لا ستباط المجهولات و لیکن یومک خیراً من امسک و علیک بالتوکل و الصبر و الرضا و حاسب نفسک فی کل یوم ولیلة و اکثیر من الاستغفار لربک و اتق دعاء المظلوم خصوصاً الیتامی و العجائز فان الله تعالی لا یسامح بکسر کسیر و علیک بصلوة اللیل فان رسول الله صلی الله علیه و آله حص الیها و قان: من ختم له بقیام الیل ثم مات فله الجنة و علیک بصلة الرحم فانها تزید فی العمر و علیک بحسن الخلق فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: انکم لن تسعو الناس باموالکم فسعو الناس باخلاقکم و علیک بصلة الذریة العلویة فان الله تعالی قد اکد الوصیة فیهم و جعل مودتهم اجر الرسالة و الارشاد فقال تعالی: قل لا اسئلکم علیه اجراً المودة فی القربی و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: انی شافع یوم القیامة لا ربعة اصناف و لوجاء بذنوب اهل الدنیا رجل نصر دریتی و رجل بذل ماله لذریتی عند المضیق و رجل اخب ذریتی باللسان و القلب و رجل سعی فی حوائج ذریتی اذا طرودا و شردوا قال: الصادق علیه السلام: اذا کان یوم القیامة نادی منادا ایها الخالق انصتوا فان محمد صلی الله علیه و آله یکلمکم فیضت الخلائق فیقوم النبی و یقول یا معشر الخلائق من کانت له عندی ید و منه او معروف فلیقم حتی اکافیه فیقولون بآبائنا و امهاتنا وای ید وای منه معروف لنا بل الید و المنه و المروف لله و لرسوله علی جمیع الخلایق فیقول بلی من اوی احداً من اهل بیتی اوبرهم اوکساهم من عری اواشبع جائعهم فلیقم حتی اکافیه فیقوم للناس الدین قدقلعوا ذلک فیاتی النداء من عند الله: یا محمد یا حبیبی قد جعلت مکافاتهم الیک فاسکنهم من الجنة حیث شست فیس کنهم فی الوسیلة حیث لا یحجون عن محمد و اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین.
و عیلک بتعظیم الفقهاء و تکریم العلماء فان رسول الله صلی الله علیه و آله قان: من اکرم فقیها مسلماً الی وجه العلماء عبادة و النظر الی باب العالم عبادة و مجالسة العلماء عبادة، و علیک بکثره الاجتهاد فی ازدیاد العلم و الفقیه فی الدین فان امیرالمومنین علیه السلام قال لولده: تفقه فی الدین فان الفقهاء ورثه الانبیاء و ان طالب العلم یستقفرله من فی السموات و من فی الارض حتی الطیر فی جو السماء و الحوت فی البحر و ان الملائکه تضع اجنحتها للطالب و ایاک و کتمان العلم و منعه من المتسحقین لبذله فان الله تعالی یقول:ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا ظهرت البدغ فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یقعل فعلیه لعنة الله: و قال صلی الله علیه و آله: لا توتوا الحکمة غیر اهلها فتظلموها، و لا تمنعوها اهلها فتظلموهم، و علیک بتلاوة الکتاب العزیز و التفکر فی معانیة امتثال او امره و نواهیه و تنبیع الاخبار النویه و الاثار المحمدیة و البحث عن معانیها و اسقصاء النظر فیها و قدر وضعت لک کتباً متعددة فی ذلک کله هذا ما یرجع الیک و اما یرجع الی و یعود نفعه علی فان تتهدنی بالترحم فی بعضی الاوقات و ان تهدی الی ثواب بعض الطاعات و لا تقلل من ذکری فینسبک اهل الوفاء الی الغدر و لا تکثر من ذکری فینسبک اهل العزم الی العجز بل اذکرنی فی خلواتک و عقیب صلواتک و اقض ما علی من الدیون الواجبة و التعهدات اللازممة و زرقبری بقدر الامکان و اقر علیه شیئاً من القران و کل کتاب صنفته و حکم الله تعالی بامره قبل اتمامه فاکلمه و اصلح ما تجید من الخلل و الخظاء و النیسان هذه وصیتی الیک و الله خلیفتی علیک و السلام علیک و رحمة الله و برکاته. (1173)
این بنده نویسنده نیز از فرزندان حاضر و آینده انتظار دارم که عبارات ارزنده این وصیت نامه را با دقت خوانده و در عمل به مضامین آن پای مانده و نسلا بعد نسل مبلغ اسلام و مروج احکام و از علماء اعلام و فقهاء عظام بوده و از نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت تا قیام بهره مند باشند بحرمة محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین آمین نعمة الله حسینی فرزند اسدالله القمی مکسناً و الکهلاثی مولداً 16 صفر 1406-29/7/65
و السلام علی من اتبع الهدی
- علامه حلی

متن وصیت علامه حلی رحمة الله به فرزندش فخر المحققین علیه الرحمه

ذکرها فی آخر القواعد و ختم بها الکتاب و نحن نوردها بمتهامها لکثرة ما فیها من الفوائد:
قال رحمة الله (وصیة ): اعلم یا بنی اعانک الله تعالی علی طاعته و وقفک الله فعل الخیر و ملازمته و ارشدک الی ما یحبه و یرضاه و بلغلک من الخیر و تتمناه و اسعدک فی الدارین وحیاک بکل ما تقربه العین فی العمر السعید و العیش الرغید و ختم اعماللک بالصالحات و رزقک اسباب اسعادات و افاض علیک من عزائم البرکات و وقاک الله کل محذور عنک الشرور انی لحضت للک فی هذا الکتاب لب فتاوی الاحکام و بینت لک فیه قواعد شرایع الاسلام بالفاظ مختصرة و عبارة و محررة و اوضحت لک فیه نهج الرشاد و طریق السداد و ذلک بعد ان بلغت من العمر الخمسین و دخلت فی عشر التسین و قد سید البرایا بانها مبدء ترک المنایا فان حکم الله تعالی علی فیها بامره و قضی فیها بقدره و انفذ ما حکم به علی العباد الحاضر منهم و الباد فانی اوصیک کما اقرض الله تعالی علی من الوصیة و امرنی به حین ادراک المنیة بملازمة تقوی الله تعالی فانهاالسنة القائمه و الفریضة اللازمة الواقیه و العدة الباقیة و انفع ما اعده الانسان لیوم تشخص فیه الابصار و بعدهم عند الانصار، علیک باتباع اوامرالله تعالی و فعل ما یرضیه و اجتناب ما یکرهه و الانزجار عن نواهیه و قطع زمانک فی تحصیل الکمالات النفسانیه و صرف اوقاتک فی اقتناء الفضائل العلمیة و الارتقاء عن حضیض النفصان الی زورة الکمال و الارتقاع الی اوج العرفان عن مهبط الجمال و بذل المعروف و مساعدة الاخوان و مقابلة المسیئی بالاحسان و المحن بالامنتان و ایاک و مصاحبة الاراذل و معاشرة الجهال فانها تقبد خلقاً ذمیماً و ملکة ردیه بل علیک بملازمة العلماء و محاسبة الفضلاء فانها تفید استعداداً تامالتحصیل الکمالات و تثمرک ملکة راسخة لا ستباط المجهولات و لیکن یومک خیراً من امسک و علیک بالتوکل و الصبر و الرضا و حاسب نفسک فی کل یوم ولیلة و اکثیر من الاستغفار لربک و اتق دعاء المظلوم خصوصاً الیتامی و العجائز فان الله تعالی لا یسامح بکسر کسیر و علیک بصلوة اللیل فان رسول الله صلی الله علیه و آله حص الیها و قان: من ختم له بقیام الیل ثم مات فله الجنة و علیک بصلة الرحم فانها تزید فی العمر و علیک بحسن الخلق فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: انکم لن تسعو الناس باموالکم فسعو الناس باخلاقکم و علیک بصلة الذریة العلویة فان الله تعالی قد اکد الوصیة فیهم و جعل مودتهم اجر الرسالة و الارشاد فقال تعالی: قل لا اسئلکم علیه اجراً المودة فی القربی و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: انی شافع یوم القیامة لا ربعة اصناف و لوجاء بذنوب اهل الدنیا رجل نصر دریتی و رجل بذل ماله لذریتی عند المضیق و رجل اخب ذریتی باللسان و القلب و رجل سعی فی حوائج ذریتی اذا طرودا و شردوا قال: الصادق علیه السلام: اذا کان یوم القیامة نادی منادا ایها الخالق انصتوا فان محمد صلی الله علیه و آله یکلمکم فیضت الخلائق فیقوم النبی و یقول یا معشر الخلائق من کانت له عندی ید و منه او معروف فلیقم حتی اکافیه فیقولون بآبائنا و امهاتنا وای ید وای منه معروف لنا بل الید و المنه و المروف لله و لرسوله علی جمیع الخلایق فیقول بلی من اوی احداً من اهل بیتی اوبرهم اوکساهم من عری اواشبع جائعهم فلیقم حتی اکافیه فیقوم للناس الدین قدقلعوا ذلک فیاتی النداء من عند الله: یا محمد یا حبیبی قد جعلت مکافاتهم الیک فاسکنهم من الجنة حیث شست فیس کنهم فی الوسیلة حیث لا یحجون عن محمد و اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین.
و عیلک بتعظیم الفقهاء و تکریم العلماء فان رسول الله صلی الله علیه و آله قان: من اکرم فقیها مسلماً الی وجه العلماء عبادة و النظر الی باب العالم عبادة و مجالسة العلماء عبادة، و علیک بکثره الاجتهاد فی ازدیاد العلم و الفقیه فی الدین فان امیرالمومنین علیه السلام قال لولده: تفقه فی الدین فان الفقهاء ورثه الانبیاء و ان طالب العلم یستقفرله من فی السموات و من فی الارض حتی الطیر فی جو السماء و الحوت فی البحر و ان الملائکه تضع اجنحتها للطالب و ایاک و کتمان العلم و منعه من المتسحقین لبذله فان الله تعالی یقول:ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا ظهرت البدغ فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یقعل فعلیه لعنة الله: و قال صلی الله علیه و آله: لا توتوا الحکمة غیر اهلها فتظلموها، و لا تمنعوها اهلها فتظلموهم، و علیک بتلاوة الکتاب العزیز و التفکر فی معانیة امتثال او امره و نواهیه و تنبیع الاخبار النویه و الاثار المحمدیة و البحث عن معانیها و اسقصاء النظر فیها و قدر وضعت لک کتباً متعددة فی ذلک کله هذا ما یرجع الیک و اما یرجع الی و یعود نفعه علی فان تتهدنی بالترحم فی بعضی الاوقات و ان تهدی الی ثواب بعض الطاعات و لا تقلل من ذکری فینسبک اهل الوفاء الی الغدر و لا تکثر من ذکری فینسبک اهل العزم الی العجز بل اذکرنی فی خلواتک و عقیب صلواتک و اقض ما علی من الدیون الواجبة و التعهدات اللازممة و زرقبری بقدر الامکان و اقر علیه شیئاً من القران و کل کتاب صنفته و حکم الله تعالی بامره قبل اتمامه فاکلمه و اصلح ما تجید من الخلل و الخظاء و النیسان هذه وصیتی الیک و الله خلیفتی علیک و السلام علیک و رحمة الله و برکاته. (1174)
این بنده نویسنده نیز از فرزندان حاضر و آینده انتظار دارم که عبارات ارزنده این وصیت نامه را با دقت خوانده و در عمل به مضامین آن پای مانده و نسلا بعد نسل مبلغ اسلام و مروج احکام و از علماء اعلام و فقهاء عظام بوده و از نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت تا قیام بهره مند باشند بحرمة محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین آمین نعمة الله حسینی فرزند اسدالله القمی مکسناً و الکهلاثی مولداً 16 صفر 1406-29/7/65
و السلام علی من اتبع الهدی...................) Anotates (.................
1) اصول کافی ج 1 ص 54.
2) اصول کافی ج 1 ص 54.
3) مواعظ العددیه آیت الله مشکینی ص 127.
4) مواعظ العددیه،ص 133.
5) اصول کافی،ج 1 ص 63.
6) مواعظ العددیه آیت الله مشکینی ص 127.
7) مواعظ العددیه،ص 133.
8) اصول کافی،ج 1 ص 63.
9) اصول کافی ج 10 ص 63.
10) مواعظ العددیه.
11) اصول کافی ج 10 ص 63.
12) مواعظ العددیه.
13) اصول کافی ج 10 ص 63.
14) مواعظ العددیه.
15) مواعظ العددیه،ص 43.
16) مواعظ العددیه
17) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
18) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
19) مواعظ العددیه،ص 43.
20) مواعظ العددیه
21) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
22) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
23) مواعظ العددیه،ص 43.
24) مواعظ العددیه
25) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
26) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
27) مواعظ العددیه،ص 43.
28) مواعظ العددیه
29) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
30) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
31) مواعظ العددیه،ص 43.
32) مواعظ العددیه
33) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
34) مواعظ العددیه علی مشکینی ص 75.
35) سفینةالبحار،ج 2 ص 220.
36) سفینةالبحار،ج 2 ص 220.
37) سفینةالبحار،ج 2 ص 220.
38) سفینة البحار،ج 2 ص 220.
39) سفینه البحار،ج 2 ص 221.
40) مواعظ العددبه 46.
41) اصول کافی مترجم ص 41،ج 1.
42) اصول کافی مترجم،ج 1،ص 41.
43) اصول کافی مترجم ج 1 ص 44.
44) سفینة البحار،ج 2 ص 220.
45) سفینه البحار،ج 2 ص 221.
46) مواعظ العددبه 46.
47) اصول کافی مترجم ص 41،ج 1.
48) اصول کافی مترجم،ج 1،ص 41.
49) اصول کافی مترجم ج 1 ص 44.
50) مواعظ العددیه،ص 50.
51) اصول کافی مترجم ج 1،ص 52.
52) مواعظ العددیه،ص 50.
53) اصول کافی مترجم ج 1،ص 52.
54) مواعظ العددیه،ص 50.
55) اصول کافی مترجم ج 1،ص 52.
56) اصول کافی مترجم ج 1 ص 58.
57) اصول کافی.
58) اصول کافی مترجم ج 1 ص 58.
59) اصول کافی.
60) اصول کافی مترجم ج 1 ص 56.
61) اصول کافی مترجم ج 1 ص 56.
62) اصول کافی مترجم ج 1 ص 56.
63) چهل حدیث قمی.
64) سفینة البحار،ج 1 ص 668.
65) چهل حدیث قمی.
66) سفینة البحار،ج 1 ص 668.
67) مواعظ العددیه.

68) مواعظ العددیه.

69) مواعظ العددیه.

70) مواعظ العددیه.

71) مواعظ العددیه.
72) مواعظ العددیه.
73) مواعظ العددیه.
74) مواعظ العددیه،ص 159.
75) مواعظ العددیه،ص 159.
76) مواعظ العددیه،ص 159.
77) مواعظ العددیه ص 176.
78) مواعظ العددیه ص 176.
79) مواعظ العددیه ص 42.
80) مواعظ العددیه،ص 42.
81) مواعظ العددیه،ص 42.
82) مواعظ العددیه،ص 124.
83) مواعظ العددیه،ص 124.
84) مواعظ العددیه،ص 124.
85) مواعظ العددیه. ص 125.
86) مواعظ العددیه. ص 125.
87) مواعظ العددیه. ص 125.
88) مواعظ العددیه. ص 125.
89) مواعظ العددیه. ص 125.
90) مواعظ العددیه. ص 125.
91) اصول کافی مترجم،ج 1 ص 47.
92) اصول کافی. ج 1 ،ص 48
93) اصول کافی مترجم،ج 1 ص 47.
94) اصول کافی. ج 1 ،ص 48
95) اصول کافی مترجم ج 1 ص 45.
96) اصول کافی مترجم ج 1 ص 45.
97) اصول کافی مترجم ج 1 ص 45.
98) اصول کافی. ج 1،ص 48.
99) اصول کافی.
100) اصول کافی. ج 1،ص 50.
101) اصول کافی. ج 1 ص 50.
102) اصول کافی.

103) اصول کافی. ج 1 ص 50.
104) اصول کافی.

105) اصول کافی. ج 1 ص 57.

106) اصول کافی. ج 1 ص 57.

107) اصول کافی. ج 1 ص 57.

108) اصول کافی مترجم ج 1 ص 267.
109) اصول کافی مترجم ج 1 ص 267.
110) اصول کافی مترجم ج 1 ص 43.
111) اصول کافی مترجم ج 1 ص 43.
112) اصول کافی مترجم ج 1 ص 43.
113) اصول کافی مترجم ج 1 ص 43.
114) اصول کافی مترجم ج 1 ص 43.
115) اصول کافی مترجم ج 1 ص 43.
116) اصول کافی ج 1 ص 40.
117) اصول کافی ج 1 ص 40.
118) اصول کافی ج 1 ص 40.
119) اصول کافی مترجم،ج 2 ص 43.
120) اصول کافی مترجم،ج 2 ص 43.
121) اصول کافی مترجم،ج 2 ص 43.
122) اصول کافی،ج 1 ص 51.
123) اصول کافی،ج 1 ص 51.
124) اصول کافی مترجم ج 1 (40 )ح 9.
125) اصول کافی مترجم ج 1 (40 )ح 9.
126) انوار النعمانیه ج 3 ص 375 - و منتهی الامال ج 1 ص 287.
127) انوار النعمانیه ج 3ص 375 - و منتهی الامال ج 1 ص 287.
128) انوار النعمانیه ج 3 ص 375 - و منتهی الامال ج 1 ص 287.
129) فقهای نامدار شیعه نوشته عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ص 433.
130) فقهای نامدار شیعه نوشته عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ص 433.
131) کتاب مزبور ص 225.
132) کتاب مزبور ص 225.
133) کتاب مزبور ص 225.
134) پند تاریخ ج 5 ص 62 - از احتجاج طبرسی.
135) پند تاریخ ج 5 ص 62 - از احتجاج طبرسی.
136) پند تاریخ ج 5 ص 62 - از احتجاج طبرسی.
137) پند تاریخ ج 5،ص 51،از بجار الانوار ج 2.
138) پند تاریخ ج 5،ص 51،از بجار الانوار ج 2.
139) پند تاریخ ج 5،ص 51،از بجار الانوار ج 2.
140) پند تاریخ ج 5 ص 53 از جزء 2 بحار.
141) پند تاریخ ج 5 ص 53 از جزء 2 بحار.
142) پند تاریخ ج 5 ص 53 از جزء 2 بحار.
143) پند تاریخ ج 5 ص 53 از جزء 2 بحار.
144) خزینة الجواهر ص 577.
145) خزینة الجواهر ص 577.
146) خزینة الجواهر ص 577.
147) ققص العلماء،ص 233.
148) ققص العلماء،ص 233.
149) ققص العلماء،ص 233.
150) با تخلیص از ده گفتار شهید مطهری ص 135.
151) با تخلیص از ده گفتار شهید مطهری ص 135.
152) ققص العلماء ص 111 با مختصر تلخیص.

153) ققص العلماء ص 111 با مختصر تلخیص.

154) ققص العلماء ص 111 با مختصر تلخیص.

155) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج 1 ص 358.
156) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج 1 ص 358.
157) روضات الجنات ج 4 ص 102.
158) روضات الجنات ج 4 ص 102.
159) فوائد الرضویه ص 670.
160) فوائد الرضویه ص 670.
161) فوائد الرضویه ص 670.
162) روضات الجنات ج 2 ص 351.
163) روضات الجنات ج 2 ص 351.
164) اختران تابناک نوشته شیخ الله محلاتی،ص 134.
165) اختران تابناک نوشته شیخ الله محلاتی،ص 134.
166) شخصیت و زندگانی خواجه نصیر الدین نوشته کاظم روان بخش، ص 14.
167) شخصیت و زندگانی خواجه نصیر الدین نوشته کاظم روان بخش، ص 14.
168) شخصیت و زندگانی خواجه نصیر الدین نوشته کاظم روان بخش، ص 14.
169) مرگی در نور ص 53
170) مرگی در نور (زندگانی خراسانی ) نوشته عبدالمجید کفائی ص 52.
171) مرگی در نور ص 53
172) مرگی در نور (زندگانی خراسانی ) نوشته عبدالمجید کفائی ص 52.
173) مرگی در نور ص 53
174) مرگی در نور (زندگانی خراسانی ) نوشته عبدالمجید کفائی ص 52.
175) مجموعه قصه های شیرین مصطفوی ص 108.
176) مجموعه قصه های شیرین مصطفوی ص 108.
177) حاج ملا هادی سبزواری - مرتضی مدرسی).
178) حاج ملا هادی سبزواری - مرتضی مدرسی).
179) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
180) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
181) از کتاب آئین پارسائی زنجانی ، ص 41.
182) از کتاب آئین پارسائی زنجانی ، ص 41.
183) مبحثی است در فقه عامه در باب ارث

184) نقل از بزرگ سال و جوان فلسفی ص 354.
185) مبحثی است در فقه عامه در باب ارث

186) نقل ازبزرگ سال و جوان فلسفی ص 354.
187) اعیان الشیعه قطع ج 10، ص 357.
188) اعیان الشیعه قطع ج 10، ص 357.
189) نقل از دیوان رادیو صبح 24 مرداد 65 برنامه سیمای فرزانگان.
190) نقل از دیوان رادیو صبح 24 مرداد 65 برنامه سیمای فرزانگان.
191) حکایتها و هدایتها گردآوری صاحبی.
192) حکایتها و هدایتها گردآوری صاحبی.
193) مصاحبه با آیة اراکی در مجله حوزه شماره 12 ).
194) مصاحبه با آیة اراکی در مجله حوزه شماره 12 ).
195) فقهای نامدار شیعه نوشته عقیقی بخشایشی، ص 219.
196) فقهای نامدار شیعه نوشته عقیقی بخشایشی، ص 219.
197) فقهای نامدار شیعه نوشته عقیقی بخشایشی، ص 219.
198) لالی الخبار ج 1 ص 116.
199) لالی الخبار ج 1 ص 116.
200) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
201) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
202) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
203) روضات الجنات ج 1 ص 82.
204) روضات الجنات ج 1 ص 82.
205) روضات الجنات، ج 8 ص 220.
206) روضات الجنات، ج 8 ص 220.
207) روضات الجنات، ج 8 ص 220.
208) روضات الجنات، ج 8 ص 220.
209) ققص العلماء ص 445.
210) ققص العلماء ص 445.
211) ققص العلماء ص 445.
212) منتخب التواریخ ص 618.
213) منتخب التواریخ ص 618.
214) واحد پول آن زمان.
215) فوائد الرضویه. ص 544.
216) واحد پول آن زمان.
217) فوائد الرضویه. ص 544.
218) واحد پول آن زمان.
219) فوائد الرضویه. ص 544.
220) قصص العلماء، ص 266.
221) قصص العلماء، ص 266.
222) قصص العلماء، ص 266.
223) قصص العلماء. ص 338.
224) قصص العلماء. ص 338.
225) فوائد الرضویه، ص 406.
226) فوائد الرضویه، ص 406.
227) اعیان الشیعه 10 جلدی، ج 7 ص 20.
228) اعیان الشیعه 10 جلدی، ج 7 ص 20.
229) اعیان الشیعه، ج 9 ص 257.
230) اعیان الشیعه، ج 9 ص 257.
231) اعیان الشیعه، ج 9 ص 257.
232) اعیان الشیعه ج 4 ص 290.
233) اعیان الشیعه ج 4 ص 290.
234) اعیان الشیعه ج 4 ص 290.
235) اعیان الشیعه ج 4 ص 290.
236) اعیان الشیعه ج 3،ص 319.
237) اعیان الشیعه ج 3،ص 319.
238) اعیان الشیعه ج 3،ص 319.
239) اعیان العشیه،ج 4 ص 290.
240) اعیان العشیه،ج 4 ص 290.
241) اعیان الشیعه ج 5 ص 307.
242) اعیان الشیعه ج 5 ص 307.
243) مجله نور،دوره دوم شماره 2 .
244) مجله نور،دوره دوم شماره 2 .
245) مجله نور،دوره دوم شماره 2 .
246) مجله نور،دوره دوم شماره 2 .
247) قلب سلیم نوشته شهید دستغیب ج 4 ص 265.
248) قلب سلیم نوشته شهید دستغیب ج 4 ص 265.
249) ریحانة الادب،ج 4 ص 265.
250) ریحانة الادب،ج 4 ص 265.
251) ریحانة الادب،ج 4 ص 265.
252) نقل از ازمغان حسینی و انقلاب خمینی ص 61 اثر طبع مولف
253) از دیوان ارمغان حسینی،ص 90.
254) از دیوان ارمغان حسینی و انقلاب خیمین،ص 81 از نویسنده.
255) تعلیم و تعلم امام خمینی به نقل از زمینة المرید شیهد ثانی.
256) تعلیم و تعلم امام خمینی به نقل از زمینة المرید شیهد ثانی.
257) مجله مکتب الاسلام سال 12 شماره 2.
258) مجله مکتب الاسلام سال 12 شماره 2.
259) خزینة الجواهر ص 428.
260) خزینة الجواهر ص 428.
261) خزینة الجواهر ص 428.
262) مجله نور علم،شماره 2،دور 2 ص 123.
263) مجله نور علم،شماره 2،دور 2 ص 123.
264) فقهای نامدار شیعه،ص 315.
265) فقهای نامدار شیعه،ص 315.
266) فقهای نامدار شیعه،ص 315.
267) کتاب مرگی در نور،ص 59
268) کتاب مرگی در نور،ص 59
269) کتاب مرگی در نور،ص 59
270) مرگی در نور زندگانی آخوند خراسانی ص 60.
271) مرگی در نور زندگانی آخوند خراسانی ص 60.
272) مرگی در نور زندگانی آخوند خراسانی ص 60.
273) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
274) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
275) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
276) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
277) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
278) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
279) زندگانی شیخ مرتضی انصاری،ص 89.
280) زندگانی شیخ مرتضی انصاری،ص 89.
281) زندگانی شیخ مرتضی انصاری،ص 89.
282) فوائد الرضویه،ص 580.
283) فوائد الرضویه،ص 580.
284) روضات الجنات، ج 4،ص 241.
285) روضات الجنات، ج 4،ص 241.
286) قصص العلماء، ص 130.
287) قصص العلماء، ص 130.
288) قصص العلماء، ص 130.
289) خزینة الجواهر شیخ علی اکبر نهاوندی ص 458.
290) خزینة الجواهر شیخ علی اکبر نهاوندی ص 458.
291) فوائد الرضویه ص 412.
292) فوائد الرضویه ص 412.
293) فوائد الرضویه ص 412.
294) فوائد الرضویه ص 412.
295) ققص العلماء 209.
296) ققص العلماء ص 210.
297) فوائد الرضویه ص 412.
298) ققص العلماء 209.
299) ققص العلماء ص 210.
300) فوائد الرضویه ص 412.
301) ققص العلماء 209.
302) ققص العلماء ص 210.
303) مرگی در نور ص 84.
304) مرگی در نور ص 84.
305) مرگی در نور ص 386.
306) مرگی در نور ص 386.
307) مرگی در نور ص 386.
308) شیخ آقا بزرگ نوشته حکیمی - محمد رضا ص 8 ).
309) شیخ آقا بزرگ نوشته حکیمی - محمد رضا ص 8 ).
310) مقدمه تحفة الاحباب محدث قمی ص ب ).
311) مقدمه تحفة الاحباب محدث قمی ص ب ).
312) از کتاب:گوشه ای از زندگانی آیة کوهستانی نوشته حاج شیخ احمد اسدالله ربانی.
313) از کتاب:گوشه ای از زندگانی آیة کوهستانی نوشته حاج شیخ احمد اسدالله ربانی.
314) فوائد الرضویه،ص 494.
315) فوائد الرضویه،ص 494.
316) فوائد الرضویه،ص 494.
317) سالنامه نور دانش سال 1325 ).
318) سالنامه نور دانش سال 1325 ).
319) منتخب التواریخ ص 85 نقل از مستدرک ).
320) منتخب التواریخ ص 85 نقل از مستدرک ).
321) الکنی والالقاب محدث قمی،ج 1 ص 268.
322) الکنی والالقاب محدث قمی،ج 1 ص 268.
323) مدرس شهید - علی مدرسی. ص 265 ).
324) مدرس شهید - علی مدرسی. ص 265 ).
325) مدرس شهید - علی مدرسی. ص 265 ).
326) فوائد الرضویه،ص 11.
327) فوائد الرضویه،ص 11.
328) فوائد الرضویه،ص 11.
329) مصاحبه با مجله:حوزه شماره 12.
330) مصاحبه با مجله:حوزه شماره 12.
331) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
332) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
333) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
334) اقتباس از فوائد الرضویه ص. 406.
335) اقتباس از فوائد الرضویه ص. 406.
336) پیرامون انقلاب اسلامی،ص 195،- به نقل حکایتها و هدایتها.
337) پیرامون انقلاب اسلامی،ص 195،- به نقل حکایتها و هدایتها.
338) تتمة المنتهی ص 78.
339) تتمة المنتهی ص 78.
340) زندگانی شیخ ص 50.
341) زندگانی شیخ ص 59.
342) زندگانی شیخ انصاری ،ص 60.
343) زندگانی شیخ ص 50.
344) زندگانی شیخ ص 59.
345) زندگانی شیخ انصاری ،ص 60.
346) زندگانی شیخ ص 50.
347) زندگانی شیخ ص 59.
348) زندگانی شیخ انصاری ،ص 60.
349) زن روز شماره 954از زبان خواهر دباغ .
350) حکایتها و هدایتها.
351) حکایتها و هدایتها.
352) ققص العلماء ص 11 ،در احوال سید ابراهیم موسوی قزوینی.
353) ققص العلماء ص 11 ،در احوال سید ابراهیم موسوی قزوینی.
354) مجله نور علم شماره 11.
355) مجله نور علم شماره 11.
356) مجله نور علم شماره 11.
357) یادنامه شیهد قدوسی.
358) یادنامه شیهد قدوسی.
359) اعیان الشیعه 10جلدی ج 7 ص 20.
360) اعیان الشیعه 10جلدی ج 7 ص 20.
361) اعیان الشیعه 10 جلدی ج 7 ص 21.
362) اعیان الشیعه 10 جلدی ج 7 ص 21.
363) گنجینه دانشمندان نوشته محمد رازی ،ص 232.
364) گنجینه دانشمندان نوشته محمد رازی ،ص 232.
365) گنجینه دانشمندان نوشته محمد رازی ،ص 232.
366) ریحانة الادب ج 3 ص 185.
367) ریحانة الادب ج 3 ص 185.
368) ریحانة الادب ج 3 ص 185.
369) ریحانة الادب علی مدرس،ج 2 ص 157.
370) ریحانة الادب علی مدرس،ج 2 ص 157.
371) ریحانة الادب علی مدرس،ج 2 ص 157.
372) ریحانة الادب علی مدرس،ج 2 ص 157.
373) فقهای نامدار شیعه ص 312.
374) فقهای نامدار شیعه ص 312.
375) فقهای نامدار شیعه ص 312.
376) مجله نور علم شماره 10.
377) مجله نور علم شماره 10.
378) حکایتها و هدایتهای مرتضی انصاری.
379) حکایتها و هدایتهای مرتضی انصاری.
380) حکایتها و هدایتهای مرتضی انصاری.
381) حکایتها و هدایتهای شهید مطهری رحمه الله علیه)
382) حکایتها و هدایتهای شهید مطهری رحمه الله علیه)
383) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 142

384) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 142

385) در همان کتاب ص 164
386) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 164
387) در همان کتاب ص 164
388) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 164
389) در همان کتاب ص 164
390) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 164
391) زندگانی شیخ مرتضی انصاری
392) زندگانی شیخ مرتضی انصاری
393) زندگانی شیخ مرتضی انصاری
394) لوءلوء و مرجان حاجی نوری.
395) لوءلوء و مرجان حاجی نوری.
396) یادنامه شهید قدوسی ص 203.
397) یادنامه شهید قدوسی ص 203.
398) یادنامه شهید قدوسی ص 203.
399) روضات الجنات.
400) روضات الجنات.
401) روضات الجنات.
402) حدیقة الشیعه ص 300.
403) حدیقة الشیعه ص 300.
404) حدیقة الشیعه ص 300.
405) کافی ج 3. ص 219.
406) کافی ج 3. ص 219.
407) فقهای نامدار شیعه نوشته عقیقی بخشایشی ص 142.
408) فقهای نامدار شیعه نوشته عقیقی بخشایشی ص 142.
409) فقهای نامدار شیعه نوشته عقیقی بخشایشی ص 142.
410) تحفة الاحباب محدث قمی ص 36.
411) تحفة الاحباب محدث قمی ص 36.
412) آداب تعلیم و تعلم دکتر سید محمد باقر حجتی ص 41.
413) آداب تعلیم و تعلم دکتر سید محمد باقر حجتی ص 41.
414) آداب تعلیم و تعلم دکتر سید محمد باقر حجتی ص 41.
415) سوره نساء آیه 22.
416) مقدمه انیس الموحدین علامه مهدی نراقی ص 25.
417) سوره نساء آیه 22.
418) مقدمه انیس الموحدین علامه مهدی نراقی ص 25.
419) قصص العلماء ص 197.
420) قصص العلماء ص 197.
421) قصص العلماء ص 197.
422) فوائدالرضویه ص 453.
423) فوائدالرضویه ص 453.
424) فوائدالرضویه ص 453.
425) فوائدالرضویه ص 453.
426) نهضت امام خمینی ج 1،ص 101.
427) نهضت امام خمینی ج 1،ص 101.
428) نهضت امام خمینی ج 1،ص 101.
429) در همان کتاب ص 102
430) سرگذشتهای امام از قول مصطفی زمانی ج 2.
431) سرگذشتهای امام از قول مصطفی زمانی ج 2.
432) سرگذشتهای ویژه امام ج 2،ص 81.
433) سرگذشتهای ویژه امام ج 2،ص 81.
434) سرگذشت های امام.
435) سرگذشت های امام.
436) سرگذشت های امام.
437) زن روز شماره 956از زبان یکی از افراد منزل امام.
438) زن روز شماره 956از زبان یکی از افراد منزل امام.
439) مجله پاسدرا اسلام شماره 13 ص 49.
440) مجله پاسدرا اسلام شماره 13 ص 49.
441) یادواره شهید دستغیب ص 29.
442) یادواره شهید دستغیب ص 29.
443) یادواره شهید دستغیب ص 29.
444) عدل الهی شیهد مطهری ص 330.
445) عدل الهی شیهد مطهری ص 330.
446) مجله نور علم دوره دوم شماره اول ص 81.
447) مجله نور علم دوره دوم شماره اول ص 81.
448) مجله نور علم دوره دوم شماره اول ص 81.
449) اعیان الشیعه ج 6،ص 338.
450) اعیان الشیعه ج 6،ص 338.
451) اعیان الشیعه ج 6 ص 58
452) اعیان الشیعه ج 6 ص 58
453) اعیان الشیعه ج 4، ص 101.
454) اعیان الشیعه ج 4، ص 101.
455) اعیان الشیعه ج 4، ص 101.
456) اعیان الشیعه ج 4 ص 560.
457) اعیان الشیعه ج 4 ص 560.
458) اعیا الشیعه ج ، ص 260.

459) اعیا الشیعه ج ، ص 260.
460) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
461) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
462) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
463) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
464) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
465) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
466) کفایة الواعظین ج 5،ص 206 به نقل از کلام یجر الکلام ج 1 ص 54.
467) کفایة الواعظین ج 5،ص 206 به نقل از کلام یجر الکلام ج 1 ص 54.
468) کفایة الواعظین ج 5،ص 206 به نقل از کلام یجر الکلام ج 1 ص 54.
469) التقوی محمد رازی .

470) التقوی محمد رازی .

471) فوائد الرضویه.

472) فوائد الرضویه.

473) فوائد الرضویه.

474) روضات الجنات ج 2،ص 282.
475) روضات الجنات ج 2،ص 282.
476) روضات الجنات ج 2،ص 282.
477) روضات الجنات ج 2،ص 282.
478) روضات الجنات ج 2،ص 282.
479) نقل از فوائد الرضویة ص 358.
480) نقل از فوائد الرضویة ص 358.
481) نقل از فوائد الرضویة ص 358.
482) سرگذشتهای امام خمینی ج 3،ص 36 .
483) سرگذشتهای امام خمینی ج 3،ص 36 .
484) جهاد با نفس نوشته استاد حسین مظاهری ص 19 .
485) جهاد با نفس نوشته استاد حسین مظاهری ص 19 .
486) مجله پیام انقلاب شماره 82 .
487) مجله پیام انقلاب شماره 82 .
488) زندگانی شیخ مرتضی انصاری .
489) زندگانی شیخ مرتضی انصاری .
490) زندگانی شیخ مرتضی انصاری .
491) زندگانی شیخ مرتضی انصاری .
492) زندگانی شیخ مرتضی انصاری.
493) ققص العلماء137.
494) ققص العلماءص 168.
495) ققص العلماء137.
496) ققص العلماءص 168.
497) ققص العلماء137.
498) ققص العلماءص 168.
499) پندهائی از رفتار علماء اسلام ص 56
500) پندهائی از رفتار علماء اسلام ص 56
501) پندهائی از رفتار علماء اسلام ص 56
502) پندهائی از رفتار علماءاسلام.
503) پندهائی از رفتار علماءاسلام.
504) پندهائی از رفتار علماءاسلام.
505) پندهائی از رفتار علماءاسلام.
506) فوائد الرضویه ص 483.
507) فوائد الرضویه ص 483.
508) فوائد الرضویه ص 483.
509) نقل از آقای علی دوانی از رادیو صبح جمعه برنامه سیمای فرزانگان 3 مرداد1365.
510) نقل از آقای علی دوانی از رادیو صبح جمعه برنامه سیمای فرزانگان 3 مرداد1365.
511) نقل از آقای علی دوانی از رادیو صبح جمعه برنامه سیمای فرزانگان 3 مرداد1365.
512) مجله نور زیر نظر جامعه مدرسین قم،شماره 11،ص 88 .
513) مجله نور زیر نظر جامعه مدرسین قم،شماره 11،ص 88 .
514) پندهائی از رفتار علماء ص 92.
515) پندهائی از رفتار علماء ص 92.
516) پندهائی از رفتار علمای اسلام ص 17.
517) پندهائی از رفتار علمای اسلام ص 17.
518) پندهائی از رفتار علمای اسلام ص 17.
519) قصص العلماء ص 173 .
520) قصص العلماء ص 173 .
521) قصص العلماء ص 173 .
522) قصص العلماء ص 193.
523) قصص العلماء ص 193.
524) قصص العلماء ص 193.
525) قصص العلماء ص 447.
526) قصص العلماء ص 447.
527) نقل از مجله نور علم شماره 11.
528) نقل از مجله نور علم شماره 11.
529) نقل از مجله نور علم شماره 11.
530) پندهای جاویدان نوشته محمد مهدی اشتهاردی ص 16.
531) پندهای جاویدان نوشته محمد مهدی اشتهاردی ص 16.
532) پندهای جاویدان نوشته محمد مهدی اشتهاردی ص 16.
533) فوائد الرضویه 291 .
534) منتخب التواریخ ص 682.
535) فوائد الرضویه 291 .
536) منتخب التواریخ ص 682.
537) سفینة البحار ج 2، ص 41 .
538) سفینة البحار ج 2، ص 41 .
539) شهید دستغیب در داستانهای شگفت شماره 48 .
540) شهید دستغیب در داستانهای شگفت شماره 48 .
541) شهید دستغیب در داستانهای شگفت شماره 48 .
542) از شهید دستغیب در داستانهای شگفت در داستان شماره 67.
543) از شهید دستغیب در داستانهای شگفت در داستان شماره 67.
544) از شهید دستغیب در داستانهای شگفت در داستان شماره 67.
545) یادنامه علامه امینی ص 174 ).
546) یادنامه علامه امینی ص 174 ).
547) یادنامه علامه امینی ص 174 ).
548) اقتباس از فوائد الرضویه ص 86 ).
549) اقتباس از فوائد الرضویه ص 86 ).
550) اقتباس از فوائد الرضویه ص 86 ).
551) اقتباس از فوائد الرضویه ص 86 ).
552) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ).
553) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ).
554) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ).
555) سفینةالبحار حرف راء).
556) سفینةالبحار حرف راء).
557) سفینةالبحار حرف راء).
558) قصص العلماء ص 193 .
559) قصص العلماء ص 193 .
560) قصص العلماء ص 193 .
561) قصص العلماءص 193.
562) قصص العلماءص 193.
563) قصص العلماءص 193.
564) قصص العلماءص 193.
565) قصص العلماء ص 195.
566) قصص العلماء ص 195.
567) قصص العلماء ص 195.
568) مجله نور علم شماره 11 .
569) مجله نور علم شماره 11 .
570) مجله نور علم شماره 11 .
571) مجله پیام انقلاب شماره 98.
572) شرح حال مدرس - انتشارات نور .
573) شرح حال مدرس - انتشارات نور .
574) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 108.
575) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 108.
576) زندگانی شیخ مرتضی انصاری .
577) زندگانی شیخ مرتضی انصاری .
578) زندگانی شیخ مرتضی انصاری .
579) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 172.
580) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 172.
581) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 172.
582) مهر تابان به نقل آقای حسن زاده آملی.

583) محجة البیضاء ج 3 ص 143 .
584) مهر تابان به نقل آقای حسن زاده آملی.

585) محجة البیضاء ج 3 ص 143 .
586) مهر تابان به نقل آقای حسن زاده آملی.

587) محجة البیضاء ج 3 ص 143 .
588) مهر تابان به نقل آقای حسن زاده آملی.

589) محجة البیضاء ج 3 ص 143 .
590) روضات الجنات ج 2،ص 23.
591) روضات الجنات ج 2،ص 23.
592) روضات الجنات ج 2،ص 23.
593) فقهای نامدار شیعه ص 61.
594) فقهای نامدار شیعه ص 61.
595) فقهای نامدار شیعه ص 61.
596) فقهای نامدار شیعه ص 64 .
597) فقهای نامدار شیعه ص 64 .
598) فقهای نامدار شیعه ص 64 .
599) فوائد الرضویه ص 73.
600) فوائد الرضویه ص 73.
601) فوائد الرضویه ص 73.
602) فوائد الرضویه ص 72.
603) فوائد الرضویه ص 72.
604) فوائد الرضویه ص 72.
605) کتاب جهاد با نفس نوشته حجة السلام حسین مظاهری ص 112.
606) کتاب جهاد با نفس نوشته حجة السلام حسین مظاهری ص 112.
607) کتاب جهاد با نفس نوشته حجة السلام حسین مظاهری ص 112.
608) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
609) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
610) اعیان الشیعه ج 5،ص 307.
611) منتخب التورایخ ص 672.
612) منتخب التورایخ ص 672.
613) منتخب التورایخ ص 672.
614) منتخب التورایخ ص 672.
615) منتخب التورایخ ص 672.
616) ققص العلماء ص 12.
617) ققص العلماء ص 12.
618) شرخ زندگانی حاج ملا هادی سبزواری نوشته اسراری ص 5.
619) شرخ زندگانی حاج ملا هادی سبزواری نوشته اسراری ص 5.
620) شرخ زندگانی حاج ملا هادی سبزواری نوشته اسراری ص 5.
621) مرگی در نور ص 380.
622) مرگی در نور ص 380.
623) مرگی در نور ص 380.
624) مرگی در نور ص 380.
625) مرگی در نور ص 380.
626) مرگی در نور ص 380.
627) همان کتاب.
628) همان کتاب.
629) همان کتاب.
630) اعیان الشیعه ج 10، ص 178.
631) اعیان الشیعه ج 10، ص 178.
632) پندهائی از علماء ص 31.
633) اعیان الشیعه ج 10، ص 32.
634) اعیان الشیعه ج 10،ص 32.
635) اعیان الشیعه ج 10، ص 32.
636) اعیان الشیعه ج 10،ص 32.
637) تحریم تنباکو تالیف شیخ محمد رضا زنجانی و تحریم تنباکوابراهیم تیموری بقتل از کتاب جنبش تنباکو.

638) تحریم تنباکو تالیف شیخ محمد رضا زنجانی و تحریم تنباکو - ابراهیم تیموری بقتل از کتاب جنبش تنباکو.

639) تحریم تنباکو تالیف شیخ محمد رضا زنجانی و تحریم تنباکو - ابراهیم تیموری بقتل از کتاب جنبش تنباکو.

640) مرگی در نور ص 291-280.
641) مرگی در نور،ص 427
642) مرگی در نور،ص 427
643) شیخ آقا برزگ طهرانی،نوشته حکیمی - محمد رضا، ص 24.
644) شیخ آقا برزگ طهرانی،نوشته حکیمی - محمد رضا، ص 24.
645) شیخ آقا برزگ طهرانی،نوشته حکیمی - محمد رضا، ص 24.
646) التقوی ،ص 54 ).
647) التقوی ،ص 54 ).
648) التقوی ،ص 54 ).
649) التقوی ،ص 54 ).
650) اقتباس از کتاب فقهای نامدار شیعه عقیقی بخشایشی ص 411
651) اقتباس از کتاب فقهای نامدار شیعه عقیقی بخشایشی ص 411
652) اقتباس از کتاب فقهای نامدار شیعه عقیقی بخشایشی ص 411
653) مدرس شهید نوشته علی مدرس ).
654) مدرس شهید نوشته علی مدرس ).
655) نقل از کتاب حکایتهای از سید حسن مدرس ).
656) نقل از حکایتهای از زبان سرخ روحانی شهید مدرس ).
657) نقل از حکایتهای از زبان سرخ روحانی شهید مدرس ).
658) نقل از حکایتهای از زبان سرخ روحانی شهید مدرس ).
659) حکایتهای از شهید مدرس ).
660) حکایتهای از شهید مدرس ).
661) حکایتهای از شهید مدرس ).
662) اقتباس از فوائد الرضویه،ص 672 )
663) سید عبدالرحیم که از مریدان شهید بود و منصب مستوفی الممالکی داشت وقتی شهادت شهید را شنید قلمدانش را برد در نزد سلطان به زمین انداخت و گفت مرا از خدمت معاف دارید. سلطان گفت چرا؟ عرض کرد شما مامور فرستادید که شیخ را زنده بیاورند و با او درباره مذهب مباحثه کنند مامورین تو رفته سر او را آورده اند شاید روزی هم بدنبال من فرستادی مامور سر مرا برای تو آورد پس در این دولت خدمت صلاح نیست شاه را این حرف خوش آمد دستور داد مامورها را که هفت نفرو بودند کشتند،ققص العلماء،ص 262 .
664) روضات الجنات،جلد سوم ص 357 )
665) سید عبدالرحیم که از مریدان شهید بود و منصب مستوفی الممالکی داشت وقتی شهادت شهید را شنید قلمدانش را برد در نزد سلطان به زمین انداخت و گفت مرا از خدمت معاف دارید. سلطان گفت چرا؟ عرض کرد شما مامور فرستادید که شیخ را زنده بیاورند و با او درباره مذهب مباحثه کنند مامورین تو رفته سر او را آورده اند شاید روزی هم بدنبال من فرستادی مامور سر مرا برای تو آورد پس در این دولت خدمت صلاح نیست شاه را این حرف خوش آمد دستور داد مامورها را که هفت نفرو بودند کشتند،ققص العلماء،ص 262 .
666) روضات الجنات،جلد سوم ص 357 )
667) شبهای پیشاور، ص 612 ).
668) شبهای پیشاور، ص 612 ).
669) نقل از کتاب حکایتهای زبان سرخ شهید مدرس ).
670) نقل از کتاب حکایتهای زبان سرخ شهید مدرس ).
671) شرح حال مدرس،انتشارات نور ).
672) شرح حال مدرس،انتشارات نور ).
673) بیدادگران اقالیم قبله محمد رضا حکیمی ص 27 )
674) بیدادگران اقالیم قبله محمد رضا حکیمی ص 27 )
675) مجله نور علم دوره دوم شماره 1 )

676) مجله نور علم دوره دوم شماره 1 )

677) مجله نور علم دوره دوم شماره 1 )

678) مجله نور علم دوره شماه اول.
679) مجله نور علم دوره شماه اول.
680) منبع سابق.
681) فقهای نامدار ص 431 .
682) فقهای نامدار ص 431 .
683) فقهای نامدار ص 431 .
684) مجالس المومنین،ج 1 ص مقدمه کتاب ).
685) مجالس المومنین،ج 1 ص مقدمه کتاب ).
686) مجالس المومنین،ج 1 ص مقدمه کتاب ).
687) تاریخ قم ص 219.
688) تاریخ قم ص 219.
689) روضات الجنات ج 8،ص 218
690) روضات الجنات ج 8،ص 218
691) روضات الجنات ج 8،ص 218
692) سرگذشتهای ویژه امام ج 3.
693) سرگذشتهای ویژه امام ج 3.
694) مجله پیام انقلاب شماره 98
695) مجله پیام انقلاب شماره 98
696) مجله پیام انقلاب شماره 98
697) نهضت امام خمینی ج 2،ص 596.
698) ققص العلماء ص 58
699) ققص العلماء ص 58
700) اعیان الشیعه ج 7 ص 317.
701) اعیان الشیعه ج 7 ص 317.
702) اعیان الشیعه ج 4 ص 290.
703) اعیان الشیعه ج 4 ص 290.
704) اعیان الشیعه ج 6 ص 404.
705) اعیان الشیعه ج 6 ص 404.
706) اعیان الشیعه ج 6 ص 404.
707) مجله نور علم دوره شماره 3 به نقل از کتاب وفادار باشید تالیف شیخ نصرالله شبستری.

708) مجله نور علم دوره شماره 3 به نقل از کتاب وفادار باشید تالیف شیخ نصرالله شبستری.

709) مجله نور علم دوره شماره 3 به نقل از کتاب وفادار باشید تالیف شیخ نصرالله شبستری.

710) مجله نور علم دوره دوم شماره 3 ص 83.
711) مجله نور علم دوره دوم شماره 3 ص 83.
712) مجله نور علم دوره دوم شماره 3 ص 83.
713) مجله نور علم دوره دوم شماره 3 ص 83.
714) فقهای نامدار شیعه ص 422 .
715) فقهای نامدار شیعه ص 422 .
716) فقهای نامدار شیعه ص 422 .
717) فقهای نامدار شیعه ص 422 .
718) پندهائی از رفتار علمای اسلام.

719) پندهائی از رفتار علمای اسلام.

720) مجله نور علم نشریه جامعه مدرسین قم دوره دوم شماره 4 ص 89.
721) مجله نور علم نشریه جامعه مدرسین قم دوره دوم شماره 4 ص 89.
722) مجله نور علم نشریه جامعه مدرسین قم دوره دوم شماره 4 ص 89.
723) پندهائی از رفتار علماء ص 25 .
724) پندهائی از رفتار علماء ص 25 .
725) پندهائی از رفتار علماء ص 25 .
726) منتخب التواریخ،ص 197 و 196.
727) منتخب التواریخ،ص 197 و 196.
728) منتخب التواریخ،ص 197 و 196.
729) فقهای نامدار شیعه عقیقی بخشایشی ص 160.
730) فقهای نامدار شیعه عقیقی بخشایشی ص 160.
731) فقهای نامدار شیعه عقیقی بخشایشی ص 160.
732) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی.
733) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی.
734) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی.
735) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی.
736) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی.
737) خزائن نراقی ص 21 .
738) خزائن نراقی ص 21 .
739) خزائن نراقی ص 21 .
740) روضات الجنات.
741) روضات الجنات.
742) روضات الجنات.
743) فوائد الرضویه ص 563.
744) فوائد الرضویه ص 563.
745) فوائد الرضویه ص 563.
746) پندهائی از رفتا علماء ص 20.
747) پندهائی از رفتا علماء ص 20.
748) پندهائی از علمای اسلام ص 76.
749) پندهائی از علمای اسلام ص 76.
750) اقتباس از فوائدالرضویه ص 509.
751) سفینة البحارج 1 ص 114.
752) اقتباس از فوائدالرضویه ص 509.
753) سفینة البحارج 1 ص 114.
754) اقتباس از فوائدالرضویه ص 509.
755) سفینة البحارج 1 ص 114.
756) فوائد الرضویهخ ص 624.
757) فوائد الرضویهخ ص 624.
758) فوائد الرضویهخ ص 624.
759) فوائد الرضویهخ ص 624.
760) فواید الرضویه،ص 658
761) فواید الرضویه،ص 658
762) فواید الرضویه،ص 658
763) فوایدالرضویه.
764) فوایدالرضویه.
765) فوایدالرضویه.
766) ققص العلماء ص 419.
767) ققص العلماء ص 419.
768) ققص العلماء ص 419.
769) ققص العلماء ص 419.
770) ققص العلماء ص 419.
771) زندگی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص 104.
772) زندگی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص 104.
773) زندگی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص 104.
774) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 93.
775) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 93.
776) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 93.
777) زندگانی شیخ ص 95.
778) زندگانی شیخ ص 95.
779) فوائد الرضویه ص 442.
780) فوائد الرضویه ص 442.
781) فوائد الرضویه ص 442.
782) ققص العلماء ص 232.
783) ققص العلماء ص 232.
784) ققص العلماء ص 232.
785) اقتباس از فوائد الرضویه. ص 78
786) اقتباس از فوائد الرضویه. ص 78
787) اقتباس از فوائد الرضویه. ص 78
788) روضات الجنا،ج 2 ، ص 59.
789) روضات الجنا،ج 2 ، ص 59.
790) روضات الجنا،ج 2 ، ص 59.
791) روضات الجنا،ج 2 ، ص 59.
792) فوائد الرضویه ص 250.
793) فوائد الرضویه ص 250.
794) فوائد الرضویه ص 250.
795) ققص العلماء،ص 208 .
796) ققص العلماء،ص 208 .
797) ققص العلماء،ص 208 .
798) ققص العلماء تنکابنی. ص 359 .
799) ققص العلماء تنکابنی. ص 359 .
800) ققص العلماء تنکابنی. ص 359 .
801) ققص العلماء تنکابنی. ص 359 .
802) ققص العلماء تنکابنی. ص 359 .
803) نقل از مقدمه اسرار الحکم سبزواری بقلم حاج میزرا ابوالحسن شعرانی.
804) نقل از مقدمه اسرار الحکم سبزواری بقلم حاج میزرا ابوالحسن شعرانی.
805) مصاحبه با مجل حوزه شماره 12 .
806) مصاحبه با مجل حوزه شماره 12 .
807) مصاحبه با مجل حوزه شماره 12 .
808) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 107
809) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 107
810) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 107
811) منتهی الامال ج 2 ص 150.
812) منتهی الامال ج 2 ص 150.
813) منتهی الامال ج 2 ص 150.
814) ققص العلماء احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی .
815) ققص العلماء احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی .
816) مصاحبه آیة الله اراکی با مجله شماره 12.
817) مصاحبه آیة الله اراکی با مجله شماره 12.
818) مصاحبه آیة الله اراکی با مجله شماره 12.
819) مصاحبه آیة اراکی با مجل حوزه شماره 12
820) ققص العلماء ص 399 .
821) مصاحبه آیة اراکی با مجل حوزه شماره 12
822) ققص العلماء ص 399 .
823) مصاحبه آیة اراکی با مجل حوزه شماره 12
824) ققص العلماء ص 399 .
825) مصاحبه آیة اراکی با مجل حوزه شماره 12
826) ققص العلماء ص 399 .
827) ققص العلماءص 403
828) ققص العلماءص 403
829) ققص العلماءص 403
830) ققص العلماءص 403
831) الکلام یجزالکلام آیةالله زنجانی ج 1 ، ص 100 .
832) الکلام یجزالکلام آیةالله زنجانی ج 1 ، ص 100 .
833) کتاب مرگی در نور ص 424 .
834) کتاب مرگی در نور ص 424 .
835) کتاب مرگی در نور ص 424 .
836) مجموعه های شیرین نوشته حسن مصطفوی ص 15 .
837) مجموعه های شیرین نوشته حسن مصطفوی ص 15 .
838) مجموعه های شیرین نوشته حسن مصطفوی ص 15 .
839) مرگی در نور زندگی آخوند خراسانی ،ص 30
840) مرگی در نور زندگی آخوند خراسانی ،ص 30
841) مرگی در نور زندگی آخوند خراسانی ،ص 30
842) شرح زندگی حاج ملا هادی سبزواری بقلم اسراری ص 13.
843) شرح زندگی حاج ملا هادی سبزواری بقلم اسراری ص 13.
844) شرح زندگی حاج ملا هادی سبزواری بقلم اسراری ص 13.
845) یادنامه شهید قدوسی ، ص 222.
846) یادنامه شهید قدوسی ، ص 222.
847) یادنامه شهید قدوسی ، ص 222.
848) مجموع حروف این مصراع به حساب ابجد مساوی با 1355 که سال وفات مرحوم حائری است .
849) آثار الحجه شیخ محمد رازی ص 68
850) مجموع حروف این مصراع به حساب ابجد مساوی با 1355 که سال وفات مرحوم حائری است .
851) آثار الحجه شیخ محمد رازی ص 68
852) مجموع حروف این مصراع به حساب ابجد مساوی با 1355 که سال وفات مرحوم حائری است .
853) آثار الحجه شیخ محمد رازی ص 68
854) مجموع حروف این مصراع به حساب ابجد مساوی با 1355 که سال وفات مرحوم حائری است .
855) آثار الحجه شیخ محمد رازی ص 68
856) ترجمه تفسیر المیزان ج 1 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - ص 548.
857) ترجمه تفسیر المیزان ج 1 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - ص 548.
858) ترجمه تفسیر المیزان ج 1 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - ص 548.
859) ترجمه تفسیر المیزان ج 1 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - ص 548.
860) ترجمه تفسیر المیزان ج 1 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - ص 548.
861) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دواتی ،ص 226 .
862) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دواتی ،ص 226 .
863) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دواتی ،ص 226 .
864) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دواتی ،ص 226 .
865) زندگانی وحید بهبهانی ص 227 .
866) زندگانی وحید بهبهانی ص 227 .
867) زندگانی وحید بهبهانی ص 227 .
868) زندگانی وحید بهبهانی ص 227 .
869) ققص العلماء ص 403 .
870) ققص العلماء ص 403 .
871) ققص العلماء ص 403 .
872) ققص العلماء ص 403 .
873) اثار الحجه ص 92.
874) اثار الحجه ص 92.
875) لئالی الاخبار ج 1 ،ص 115 .
876) لئالی الاخبار ج 1 ،ص 115 .
877) لئالی الاخبار ج 1 ،ص 115 .
878) سوره انفال آیه 2 .
879) عدل الهی ص 225.
880) سوره انفال آیه 2 .
881) عدل الهی ص 225.
882) سوره انفال آیه 2 .
883) عدل الهی ص 225.
884) دارالسلام نوری.
885) دارالسلام نوری.
886) دارالسلام نوری.
887) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 139.
888) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 139.
889) زندگانی وحید بهبهانی بقلم علی دوانی ص 139.
890) نقل از فوائد الرضویه ، ص 402.
891) نقل از فوائد الرضویه ، ص 402.
892) نقل از فوائد الرضویه ، ص 402.
893) خزینة الجواهر نهاوندی ص 541 .
894) خزینة الجواهر نهاوندی ص 541 .
895) خزینة الجواهر نهاوندی ص 541 .
896) خزینة الجواهر نهاوندی ص 541 .
897) روضاالجنات ج 6 ، ص 347.
898) روضاالجنات ج 6 ، ص 347.
899) روضاالجنات ج 6 ، ص 347.
900) روضاالجنات ج 6 ، ص 347.
901) نقل از کتابهای سرگذشتهای ویژه از زندگانی امام خمینی ج 1 .
902) نقل از کتابهای سرگذشتهای ویژه از زندگانی امام خمینی ج 1 .
903) نقل از کتابهای سرگذشتهای ویژه از زندگانی امام خمینی ج 1 .
904) داستانهای شگفت دستغیب شماره 89 .
905) داستانهای شگفت دستغیب شماره 89 .
906) داستانهای شگفت دستغیب شماره 89 .
907) داستانهای شگفت دستغیب شماره 89 .
908) داستانها شگفت ، دستغیب شماره 103 .
909) داستانها شگفت ، دستغیب شماره 103 .
910) داستانهای شگف شیهد آیة الله دستغیب شماره 10.
911) در کتاب مذکور داستان شماره 19 .
912) داستانهای شگف شیهد آیة الله دستغیب شماره 10.
913) در کتاب مذکور داستان شماره 19 .
914) داستانهای شگف شیهد آیة الله دستغیب شماره 10.
915) در کتاب مذکور داستان شماره 19 .
916) داستانهای شگفت دستغیب داستان شماره 114 .
917) داستانهای شگفت دستغیب داستان شماره 114 .
918) داستانهای شگفت دستغیب داستان شماره 114 .
919) نقل از شهید آیة الله دستغیب در داستانهای شگفت داستان شماره 18 .
920) نقل از شهید آیة الله دستغیب در داستانهای شگفت داستان شماره 18 .
921) نقل از شهید آیة الله دستغیب در داستانهای شگفت داستان شماره 18 .
922) داستانهای شگفت شهید آیة الله دستغیب شماره 15 .
923) داستانهای شگفت شهید آیة الله دستغیب شماره 15 .
924) داستانهای شگفت شهید آیة الله دستغیب شماره 15 .
925) منتخب التواریخ ص 201 .
926) منتخب التواریخ ص 201 .
927) منتخب التواریخ ص 201 .
928) منتخب التواریخ ص 201 .
929) گنجینه دانشمندان ص 240 .
930) گنجینه دانشمندان ص 240 .
931) گنجینه دانشمندان ص 240 .
932) زندگانی شییخ مرتضی انصاری ص 94.
933) زندگانی شییخ مرتضی انصاری ص 94.
934) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 137.
935) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 137.
936) سراج الایمان سید صدرالدین روضاتی ص 67 .
937) سراج الایمان سید صدرالدین روضاتی ص 67 .
938) سراج الایمان سید صدرالدین روضاتی ص 67 .
939) آثار الحجه ج 1 ص 117 - با مختصر تلخیص .
940) آثار الحجه ج 1 ص 117 - با مختصر تلخیص .
941) آثار الحجه ج 1 ص 117 - با مختصر تلخیص .
942) التقوی ، نوشته محمد رازی ، ص 47 .
943) التقوی ، نوشته محمد رازی ، ص 47 .
944) التقوی ، نوشته محمد رازی ، ص 47 .
945) التقوی ، نوشته محمد رازی .
946) التقوی ، نوشته محمد رازی .
947) پاورقی کتاب تاریخ قم ، از علی دوانی ص 253 .
948) پاورقی کتاب تاریخ قم ، از علی دوانی ص 253 .
949) پاورقی کتاب تاریخ قم ، از علی دوانی ص 253 .
950) داستانهای شگفت دستغیب ، شماره 16 .
951) داستانهای شگفت دستغیب ، شماره 16 .
952) جامع النورین ص 233.
953) جامع النورین ص 233.
954) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
955) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
956) التقوی وما ادریک نوشته محمد رازی ص 11.
957) التقوی وما ادریک نوشته محمد رازی ص 11.
958) التقوی وما ادریک نوشته محمد رازی ص 11.
959) التقوی وما ادریک نوشته محمد رازی ص 11.
960) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 84 .
961) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 58 .
962) داستان شماره 86 .
963) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 84 .
964) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 58 .
965) داستان شماره 86 .
966) داستانهای شگفت آیة الله دستغیب شماره 2 .
967) داستان شماره 21 .
968) داستان شماره 22 .
969) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 24.
970) داستانهای شگفت آیة الله دستغیب شماره 2 .
971) داستان شماره 21 .
972) داستان شماره 22 .
973) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 24.
974) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 140
975) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 140
976) اقتباس از داستانهای شگفت آیة الله دستغیب .
977) اقتباس از داستانهای شگفت آیة الله دستغیب .
978) منبع سابق.
979) منبع سابق.
980) داستانهای شگفت دستغیب.
981) فوائد الرضویه ص 409.
982) فوائد الرضویه ص 409.
983) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 153.
984) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 153.
985) داستانهای شگفت شهید دستغیب شماره 153.
986) ققص العلماء.
987) ققص العلماء ص 321.
988) ققص العلماء.
989) ققص العلماء ص 321.
990) ققص العلماء.
991) ققص العلماء ص 321.
992) ققص العلماء ص 319.
993) ققص العلماء ص 319.
994) نقل از مصاحبه با آیة الله اراکی در مجله حوزه شماره 12.
995) نقل از مصاحبه با آیة الله اراکی در مجله حوزه شماره 12.
996) نقل از مصاحبه با آیة الله اراکی در مجله حوزه شماره 12.
997) اختران تابناک ص 162.
998) اختران تابناک ص 162.
999) اختران تابناک ص 162.
1000) اختران تابناک ص 162.
1001) یادواره شهید آیة الله محمد باقر صدر ص 7.
1002) یادواره شهید آیة الله محمد باقر صدر ص 7.
1003) ققص العلماء ص 194.
1004) ققص العلماء ص 194.
1005) معراج السعاده ص 428.
1006) مجمع البیان کلمه مزح ص 196.
1007) مجمع البحرین مزح
1008) ناسخ التواریخ جلد حضرت رسول.
1009) معراج السعاده ص 428.
1010) مجمع البیان کلمه مزح ص 196.
1011) مجمع البحرین مزح
1012) ناسخ التواریخ جلد حضرت رسول.
1013) زندگانی وحید بهبهانی ضمن شرح حال شاگردان آقا.
1014) زندگانی وحید بهبهانی ضمن شرح حال شاگردان آقا.
1015) تتمه منتهی الامال 319.
1016) تتمه منتهی الامال 319.
1017) تتمه منتهی الامال 319.
1018) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
1019) مصاحبه با مجله حوزه شماره 12.
1020) سفینه ج 1 ص 213.
1021) سفینه ج 1 ص 213.
1022) اقتباس از فوائد الرضویه محدث قمی ص 144.
1023) اقتباس از فوائد الرضویه محدث قمی ص 144.
1024) اقتباس از فوائد الرضویه محدث قمی ص 144.
1025) فوائد الرضویه ص 127.
1026) فوائد الرضویه ص 127.
1027) فوائد الرضویه ص 127.
1028) فاذا دختلم فسلموا علی انفکسم تحیته من عندالله مبارکة...

1029) روضات الجنات، ج 2 ص 279.
1030) فاذا دختلم فسلموا علی انفکسم تحیته من عندالله مبارکة...

1031) روضات الجنات، ج 2 ص 279.
1032) فاذا دختلم فسلموا علی انفکسم تحیته من عندالله مبارکة...

1033) روضات الجنات، ج 2 ص 279.
1034) فاذا دختلم فسلموا علی انفکسم تحیته من عندالله مبارکة...

1035) روضات الجنات، ج 2 ص 279.
1036) منتخب التواریخ ص 494.
1037) منتخب التواریخ ص 494.
1038) منتخب التواریخ ص 494.
1039) روضات الجنات ج 2 ص 284 .
1040) روضات الجنات ج 2 ص 284 .
1041) روضات الجنات ج 2 ص 284 .
1042) روضات الجنات ج 2 ص 284 .
1043) اعیان الشیعه ج 3 ص 120.
1044) اعیان الشیعه ج 3 ص 120.
1045) اعیان الشیعه ج 3 ص 120.
1046) اعیان الشیعه ج 5 ص 151.
1047) اعیان الشیعه ج 7ص 317.
1048) اعیان الشیعه ج 6 ص 340.
1049) اعیان الشیعه ج 6 ص 340.
1050) پندهائی از رفتار علماء اسلام.
1051) پندهائی از رفتار علماء اسلام.
1052) پندهائی از رفتار علماء اسلام.
1053) پندهائی از رفتار علمای اسلام ص 48.
1054) پندهائی از رفتار علمای اسلام ص 48.
1055) پندهائی از رفتار علمای اسلام ص 48.
1056) پندهائی از رفتار علماء ص 60
1057) پندهائی از رفتار علماء ص 60
1058) پندهائی از رفتار علماء ص 60
1059) پندهای از رفتار علماء اسلام ص 9.
1060) پندهای از رفتار علماء اسلام ص 9.
1061) پندهای از رفتار علماء اسلام ص 9.
1062) سفینه ج 2، ص 414، در لفظ قرء.
1063) سوره حجرات آیه 7.
1064) داستانهای علوی ج 1، ص 273 .
1065) سفینه ج 2، ص 414، در لفظ قرء.
1066) سوره حجرات آیه 7.
1067) داستانهای علوی ج 1، ص 273 .
1068) شهداء الفضیله مرحوم امینی ص 202.
1069) شهداء الفضیله مرحوم امینی ص 202.
1070) رنگارنگ ص 363.
1071) رنگارنگ ص 363.
1072) خزائن نراقی ص 135.
1073) روضات الجنات ج 4 ص 92.
1074) روضات الجنات ج 4 ص 92.
1075) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 84.
1076) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 84.
1077) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 84.
1078) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 84.
1079) زندگانی شیخ مرتضی انصاری ص 84.
1080) از مجله نور علم دوره دوم شماره 3/.
1081) از مجله نور علم دوره دوم شماره 3/.
1082) از مجله نور علم دوره دوم شماره 3/.
1083) مجله نور علم دوره دوم شماره 3 نقل از بستان راز و گلستان نیاز آیة سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه.
1084) فوائد الرضویه ص 173.
1085) فوائد الرضویه ص 173.
1086) ریحانة الادب ج 4 آخر کلمه قاسم.
1087) ریحانة الادب ج 4 آخر کلمه قاسم.
1088) نقل از آقای شهیدی قزوینی.
1089) نقل از آقای شهیدی قزوینی.
1090) نقل از آقای شهیدی قزوینی.
1091) گنجینه دانشمندان جلد اول ص 220.
1092) گنجینه دانشمندان جلد اول ص 220.
1093) گنجینه دانشمندان جلد اول ص 220.
1094) ققص العلماء ص 226.
1095) ققص العلماء ص 226.
1096) ققص العلماء ص 226.
1097) ققص العلماء ص 226.
1098) ققص العلماء ص 413.
1099) ققص العلماء ص 413.
1100) ققص العلماء ص 413.
1101) ققص العلماء ص 359.
1102) ققص العلماء ص 359.
1103) ققص العلماء ص 359.
1104) فوائد الرضویه ص 630.
1105) فوائد الرضویه ص 630.
1106) فوائد الرضویه ص 630.
1107) ستاره های فضیلت نوشته باقر مدرس ص 111 به نقل از چهار مقاله عروضی ص 285.
1108) ستاره های فضیلت نوشته باقر مدرس ص 111 به نقل از چهار مقاله عروضی ص 285.
1109) ستاره های فضیلت نوشته باقر مدرس ص 111 به نقل از چهار مقاله عروضی ص 285.
1110) گفتار فلسفی ج 1 کودک ص 366.
1111) گفتار فلسفی ج 1 کودک ص 366.
1112) گفتار فلسفی ج 1 کودک ص 366.
1113) کفایة الواعظین ج 5 ص 47
1114) کفایة الواعظین ج 5 ص 47
1115) کفایة الواعظین ج 5 ص 47
1116) کفایة الواعظین ج 5 ص 46 به نقل از سرمایه سخن ص 6.
1117) کفایة الواعظین ج 5 ص 46 به نقل از سرمایه سخن ص 6.
1118) زندگانی وحید بهبهانی ص.
1119) زندگانی وحید بهبهانی ص.
1120) زندگانی وحید بهبهانی ص.
1121) زندگانی وحید بهبهانی ص.
1122) ققص العلماء ص 420 .
1123) ققص العلماء ص 420 .
1124) رنگارنگ ج 1 ص 243.
1125) رنگارنگ ج 1 ص 243.
1126) رنگارنگ ج 1 ص 281.
1127) رنگارنگ ج 1 ص 263 .
1128) رنگارنگ ج 1 ص 263 .
1129) ققص العلماء ص 323.
1130) ققص العلماء ص 323.
1131) ققص العلماء ص 323.
1132) فوائد الرضویه ص 513.
1133) فوائد الرضویه ص 513.
1134) فوائد الرضویه ص 513.
1135) سفیند البحار ج 1 کلمه حزب ص 247.
1136) سفیند البحار ج 1 کلمه حزب ص 247.
1137) فوائد الرضویه ص 73.
1138) فوائد الرضویه ص 73.
1139) فوائد الرضویه ص 73.
1140) ققص العلماء ص 170
1141) ققص العلماء ص 170
1142) ققص العلماء ص 170
1143) زندگینامه علامه مجلسی نوشته مصلح الدین مهدوی
1144) زندگینامه علامه مجلسی نوشته مصلح الدین مهدوی
1145) سراج الایمان نوشته صدر الدین روضاتی
1146) سراج الایمان نوشته صدر الدین روضاتی
1147) فوائد الرضویه ص 632
1148) فوائد الرضویه ص 632
1149) فوائد الرضویه ص 632
1150) فوائد الرضویه ص 623.
1151) فوائد الرضویه ص 623.
1152) روضات الجنات ج 2، ص 154.
1153) روضات الجنات ج 2، ص 154.
1154) روضات الجنات ج 2، ص 154.
1155) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 143 - نوشته سید جواد امیری نقل از کشف المحجه فصل 79.
1156) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 143 - نوشته سید جواد امیری نقل از کشف المحجه فصل 79.
1157) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 143 - نوشته سید جواد امیری نقل از کشف المحجه فصل 79.
1158) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 143 - نوشته سید جواد امیری نقل از کشف المحجه فصل 79.
1159) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 143 - نوشته سید جواد امیری نقل از کشف المحجه فصل 79.
1160) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 71.
1161) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 71.
1162) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 71.
1163) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 71.
1164) این داستان را شیخ در مکاسب نقل کرده است.

1165) این داستان را شیخ در مکاسب نقل کرده است.

1166) این داستان را شیخ در مکاسب نقل کرده است.

1167) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 68.
1168) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 68.
1169) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 68.
1170) با دانشمندان شیعه آشنا شویم ص 68.
1171) شرح حال حاج سبزواری نوشته اسراری سبزواری ص 9.
1172) شرح حال حاج سبزواری نوشته اسراری سبزواری ص 9.
1173) فوائد الرضویه ص 491.
1174) فوائد الرضویه ص 491.