فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

سگ هواشناس

و نیز مشهور است که شبی خواجه در بیابانی مهمان آسیابانی شد موقع خواب آسیابان رختخواب خواجه را در اندرون آسیاب پهن کرد خواجه فرمود: رختخواب مرا در بیرون و پشت بام آسیاب بینداز آسیابان گفت: امشب هوا بارانی است و صلاح نیست بیرون بخوابید خواجه به آسمان نگاه کرد و روی قاعده هواشناسی هر چه فکر کرد دید هیچگونه علائمی برای آمدن باران نیست گوش به حرف آسیابان نداد و دستور داد رختخوابش را بالای بام گستردند و موقع خواب رفت بالای پشت بام خوابید اتفاقاً پس از ساعتی هوا باریدن گرفت خواجه پس از ترشدن ناچار از جا حرکت کرده به درون آسیاب پناه آورد و فهمید که علم و حسابش خطا بوده و حرف آسیابن درست درآمد با تعجب سوال کرد شما از کجا فهمیدی که امشب باران می بارد و حال آنکه هیچ گونه ابری و علامتی در آسمان نبود ؟آسیابان گفت: من سگی دارم هر وقت ببنیم سر شب به درون آسیاب رفته و می خوابد می دانم که آن شب باران می بارد و چون امشب هم دیدم موقه غروب سگ وارد آسیاب شد دانستم که باران
می بارد. (1165)
- خواجه نصیر طوسی

سگ هواشناس

و نیز مشهور است که شبی خواجه در بیابانی مهمان آسیابانی شد موقع خواب آسیابان رختخواب خواجه را در اندرون آسیاب پهن کرد خواجه فرمود: رختخواب مرا در بیرون و پشت بام آسیاب بینداز آسیابان گفت: امشب هوا بارانی است و صلاح نیست بیرون بخوابید خواجه به آسمان نگاه کرد و روی قاعده هواشناسی هر چه فکر کرد دید هیچگونه علائمی برای آمدن باران نیست گوش به حرف آسیابان نداد و دستور داد رختخوابش را بالای بام گستردند و موقع خواب رفت بالای پشت بام خوابید اتفاقاً پس از ساعتی هوا باریدن گرفت خواجه پس از ترشدن ناچار از جا حرکت کرده به درون آسیاب پناه آورد و فهمید که علم و حسابش خطا بوده و حرف آسیابن درست درآمد با تعجب سوال کرد شما از کجا فهمیدی که امشب باران می بارد و حال آنکه هیچ گونه ابری و علامتی در آسمان نبود ؟آسیابان گفت: من سگی دارم هر وقت ببنیم سر شب به درون آسیاب رفته و می خوابد می دانم که آن شب باران می بارد و چون امشب هم دیدم موقه غروب سگ وارد آسیاب شد دانستم که باران
می بارد. (1166)
- خواجه نصیر طوسی

فرقه ناحیه به بیان خواجه نصیر علی الرحمه

در ضمن حدیثی پیغمبر فرمود: یااباالحسن امت موسی هفتاد و یک فرقه هستند یک فرقه اهل نجات و باقی در آتشندو امت عیسی هفتادو دو فرقه شدند یک فرقه اهل نجات و بقیه در آتشند و امت من هفتاد و سه فرقه می شوند یک فرقه ناجی و بقیه اهل دوزخند.
علی علیه السلام عرض کرد: یا رسول الله فرقه ناجیه کدامند ؟(فقال المتمسک بما انت و اصحابک علیه )فرمود: اهل نجات آنهائی هستندکه بر آن مرامی که تو و اصحابت دارا می باشد. تمسک پیدا می کنند از جمله سخنان لطیفی که به خواجه نصیر علیه الرحمه منتسب است این است که او در تعیین فرقه ناجیه از 73 فرقه که در حدیث نبوی وارد شده گفته است: فرقه ناجیه امامیه هستند به دلیل آنکه تمام فرق مختلفه در اصول با هم موافقند ولی در فروع دارای آراء مختلفی هستند فقط شیعه در اصول با آنها مخالف است اگر غیر امامیه اهل نجات باشند باید تمام فرق مختلفه جز شیعه ناجیه باشند و چون حدیث دلالت می کند فقط یک فرقه اهل نجات است معلوم می شود آن طایفه شیعه هستند لا غیر. (1167)
- شیعه