فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

جواب قانع کننده

مرحوم نهاوندی، مولف کتاب جنتان مدهامتان گوید که از اثق مشایخ خود شنیدم که یک وقتی حجة الاسلام شفتی اصفهانی به عزم زیارت عتبات عالیات بیرون آمد چون وارد قریه کمره که از توابع گلپایگان است شد احتیاج به حمام پیدا کردند بعد از تفحص معلو شد که آنجا حمام نیست به نحوی در خارج تطهیر نموده منزل عالم آن قریه را پرسید، نشان دادند تشریف برده مردی را دید که هیئت علمائی جالبی داشت حجة الاسلام را به اندرون بردند مرحوم شفتی مبتلا به درد پا بود با کمال سختی و دشواری مودب نشست و از صاحب خانه پرسید حضرت عالی در این آبادی کدام امر را متولی هستی ؟من شرع شریف کمره هستم!
سید فهمید چه خبر است، پای خود را دراز کرده فرموده: چرا این قریه حمام ندارد ؟
گفت: احتیاج به حمام نیست.
فرمود مگر اهل این قریه جنب نمی شوند ؟گفت: چرا آنان که از حلال جنب می شوند احتیاج به حمام ندارند و به غسل محتاج نمی شوند و اما آنان که از حرام جنب می شوند چشمشان کور بروند با آب رودخانه غسل کنند ؟ (1126)
- علم

علم اولین و آخرین

حضرت عیسی به شبانی رسیده فرمود: ای مرد تو عمر خود را به چوپانی صرف کردی اگر در تحصیل علم می کوشیدی بهتر از این بودی ؟عرض کرد: یا نبی الله من شش مسئله از علم یاد گرفته ام و بدآنها عمل می کنم اول: آنکه تا راست هست دروغ نمی گویم هرگز راست کم نشود که احتیاج به دروغ نباشد.
سوم: آنکه تا عیب خود را می بینم به عیب دیگران مشغول نمی شوم هنوز از اصلاح عیوب خود فارعغ نشده ام که به عیب دیگران بپردازم. چهارم: آنکه تا ابلیس را مرده نبینم از وسوسه او ایمن نمی باشم و هنوز گنج و خزانه خدا کم نشده است تا محتاج مخلوق باشم ششم آنکه: تا هر دو پای خود را در بهشت ندیده ام تا از عذاب وی آسوده باشم حضرت عیسی فرمود: علم اولین و آخرین این است که تو خوانده و یاد گرفته ای. (1127)
- عمل

علم اولین و آخرین

حضرت عیسی به شبانی رسیده فرمود: ای مرد تو عمر خود را به چوپانی صرف کردی اگر در تحصیل علم می کوشیدی بهتر از این بودی ؟عرض کرد: یا نبی الله من شش مسئله از علم یاد گرفته ام و بدآنها عمل می کنم اول: آنکه تا راست هست دروغ نمی گویم هرگز راست کم نشود که احتیاج به دروغ نباشد.
سوم: آنکه تا عیب خود را می بینم به عیب دیگران مشغول نمی شوم هنوز از اصلاح عیوب خود فارعغ نشده ام که به عیب دیگران بپردازم. چهارم: آنکه تا ابلیس را مرده نبینم از وسوسه او ایمن نمی باشم و هنوز گنج و خزانه خدا کم نشده است تا محتاج مخلوق باشم ششم آنکه: تا هر دو پای خود را در بهشت ندیده ام تا از عذاب وی آسوده باشم حضرت عیسی فرمود: علم اولین و آخرین این است که تو خوانده و یاد گرفته ای. (1128)
- تربت