فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

علامت نصب ؟

سیرافی نحوی که استاد سید رضی الله علیه الرحمه بوده در طفولیت سید رضی از سید پرسید: اذا قیل رایت، عمر، فما علامة نصب عمر ؟ قال الرضی بغض علی بن ابی طالب فتعجب السیرافی و الحاضران و فرح بذللک ابوه و قال انت ابی حقا . (1015)
- حاضر جوابی

علامت نصب ؟

سیرافی نحوی که استاد سید رضی الله علیه الرحمه بوده در طفولیت سید رضی از سید پرسید: اذا قیل رایت، عمر، فما علامة نصب عمر ؟ قال الرضی بغض علی بن ابی طالب فتعجب السیرافی و الحاضران و فرح بذللک ابوه و قال انت ابی حقا . (1016)
- سید رضی

علامت نصب ؟

سیرافی نحوی که استاد سید رضی الله علیه الرحمه بوده در طفولیت سید رضی از سید پرسید: اذا قیل رایت، عمر، فما علامة نصب عمر ؟ قال الرضی بغض علی بن ابی طالب فتعجب السیرافی و الحاضران و فرح بذللک ابوه و قال انت ابی حقا . (1017)
- آیت الله بروجردی