فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

میرزا حسن شیرازی و محضر شیخ انصاری

مرحوم آقا میرزا حسن شیرازی مقامش در فکر خیلی بلند بوده است وقتی که از اصفهان به نجف مشرف می شود شیخ انصاری هم در نجف بوده است بعد از زیارت اراده می کند به اصفهان برگردد اشخاصی که از فهم عالی میرزا مطلع بودند به شیخ عرض می کنند که حیف است ایشان برود ، شما هر طوری است او را نگه دارید شیخ در مجلسی با او اجتماع می کند و بحث بیع فضولی را طرح می کند که آیا اجازه کاشف است یا ناقل ؟شیخ فرمود تقریبی می فرماید ، و یک وجه را اثبات می کد میرزا خیلی خوشش می آید به عجب تقریب خوبی است! شیخ تقریب دیگری می کند و طرف مقابل را اثبات می کند میرزا می گوید :عجب! این نقض هم بسیار نقض خوبی است آنگاه شیخ نقض النقض را می فرماید، و میرزا متحیر می شود ، و تا هشت مرتبه این کار را تکرار می کند میرزا بسیار تعجب می کند و می گوید :
چشم مسافر چو بر جمال تو افتد - عزم رحیلش بدل شود، به اقامت
از برگشتن منصرف می شود و ماندگار می گردد و در درس شیخ انصاری شرکت می کند و عاقبت به آن جائی رسید که میرزای شیرازی شد ، سی سال تمام ریاست به او منتقل می شود و وحده لا شریک له می گردد. و هیچ کس در قلمرو شیعه از ایران و غیر ایران جز میرزای شیرازی را مقلد نبود.
(996)
- حافظه

استعداد شگفت مرحوم حاجی میرزا حسن شیرزای

حاج میرزا حسن شیرازی اعلی الله مقامه در سن چهار سالگی شروع کردند به تحصیل در مدت دو سال و چهار ماه از نوشتن و قرائت قرآن و کتب فارسی بی نیاز گشت و در سن شش سالگی بود که به خواندن کتب عربی مشغول شد و در بیست سالگی به اخذ اجازه اجتهاد نائل گردید و در مجلس درس خصوصی آقای کرباسی می رفت و ریاست تدریس به وی منتقل شد.
این عالم بزرگوار در حافظه و فطالت آیتی بود او در سن هشت سالگی بود که دائی اش در نظر گرفت او از وعاظ بشود لذا به او گفت یک صفحه از کتاب ابواب الجنان قزوینی را حفظ کن و در شیراز در مسجد وکیل منبر برو وی این پیشنهاد را پذیرفت یک صفحه از کتاب مذکور با آنکه حفظ آن به جهت مسجه و مقفا بودنش خیلی مشکل بود حفظ می کرد و پس از آنکه بر فراز منبر می رفت با کمال فصاحت و بلاغت سخنرانی می کرد چون این عمل سابقه نداشت که کودک هشت ساله یک چنین منبری تحویل بدهد دائی اش برای آنکه مبادا وی از نظر بزنند اجازه نداد منبر برود فقط در هفته یک الی دو مرتبه اجازه داد.
این عالم ربانی بیشتر قرآن کریم را حفظ کرده بود دعاهای ماه مبارک رمضان را که در شب و روز خوانده بود و زیارت نامه ها را نیز از حفظ تلاوت می کرد کثیرالبکاء و رقیق القلب بود. (997)
- فقهای نامدار

استعداد شگفت مرحوم حاجی میرزا حسن شیرزای

حاج میرزا حسن شیرازی اعلی الله مقامه در سن چهار سالگی شروع کردند به تحصیل در مدت دو سال و چهار ماه از نوشتن و قرائت قرآن و کتب فارسی بی نیاز گشت و در سن شش سالگی بود که به خواندن کتب عربی مشغول شد و در بیست سالگی به اخذ اجازه اجتهاد نائل گردید و در مجلس درس خصوصی آقای کرباسی می رفت و ریاست تدریس به وی منتقل شد.
این عالم بزرگوار در حافظه و فطالت آیتی بود او در سن هشت سالگی بود که دائی اش در نظر گرفت او از وعاظ بشود لذا به او گفت یک صفحه از کتاب ابواب الجنان قزوینی را حفظ کن و در شیراز در مسجد وکیل منبر برو وی این پیشنهاد را پذیرفت یک صفحه از کتاب مذکور با آنکه حفظ آن به جهت مسجه و مقفا بودنش خیلی مشکل بود حفظ می کرد و پس از آنکه بر فراز منبر می رفت با کمال فصاحت و بلاغت سخنرانی می کرد چون این عمل سابقه نداشت که کودک هشت ساله یک چنین منبری تحویل بدهد دائی اش برای آنکه مبادا وی از نظر بزنند اجازه نداد منبر برود فقط در هفته یک الی دو مرتبه اجازه داد.
این عالم ربانی بیشتر قرآن کریم را حفظ کرده بود دعاهای ماه مبارک رمضان را که در شب و روز خوانده بود و زیارت نامه ها را نیز از حفظ تلاوت می کرد کثیرالبکاء و رقیق القلب بود. (998)
- استعداد