فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

چند نمونه از قوت هوش و حافظه

از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید همدانی کوفی معروف به این عقیده که دار قطنی گفته به اجتماع اهل کوفه از عهد ابن مسعود تا زمان او هوشمندتر از او دیده نشده نقل شده که گفته من صد و بیست هزار حدیث با اسانید آن ها در حفظ دارم و مذاکره می کنم و جواب می دهم سیصد هزار حدیث را و نقل شده که کتابهای او بار سیصد شتر می شد.
هشام بن محمد بن السائب ابومندر کلبی نسابه معروف و از علمای مذهب امامیه بوده است سمعانی در انساب گفته که هشام کلبی می گفت حفظ کرده ام آنچه را که احدی حفظ نکرد و فراموش کردم چیزی را که کسی فراموش نکرده عموئی داشتم که مرا بر حفظ قرآن امر کرد پس داخل خانه شدم و قسم خوردم که بیرون نشوم از آن تا آنکه قرآن را حفظ کنم پس قرآ ن را در سه روز حفظ کردم و بر آئینه نظر افکندم دیدم ریشم مقداری دراز شده خواستم کمی مقراض کنم پس ریشم را به قبضه گرفتم که بیشتر از یک قبضه را کوتاه کنم ولی فراموش کردم و عوض اینکه پائین تر از قبضه را مقراض کنم مقراض را به بالای قبضه گذاشتم و تمام ریشم را مقراض کردم!
گویند ابن مسعود رازی به اصفهان وارد شد و از حفظ صد هزار حدیث را املاء کرد چون کتابهایش به او رسید با آنچه املاء کرده بود مقابله کرد جز در متن دو حدیث اختلافی نبود.
ابوبکر بن محمد ، قاضی موصل از علمای امامیه و در حفظ مشهور بوده فاضل تنوخی گفته ندیدم کسی را که از او هوشش بیشتر باشد او می گفته چهار هزار حدیث حفظ دارد.
- حدیث

چند نمونه از قوت هوش و حافظه

از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید همدانی کوفی معروف به این عقیده که دار قطنی گفته به اجتماع اهل کوفه از عهد ابن مسعود تا زمان او هوشمندتر از او دیده نشده نقل شده که گفته من صد و بیست هزار حدیث با اسانید آن ها در حفظ دارم و مذاکره می کنم و جواب می دهم سیصد هزار حدیث را و نقل شده که کتابهای او بار سیصد شتر می شد.
هشام بن محمد بن السائب ابومندر کلبی نسابه معروف و از علمای مذهب امامیه بوده است سمعانی در انساب گفته که هشام کلبی می گفت حفظ کرده ام آنچه را که احدی حفظ نکرد و فراموش کردم چیزی را که کسی فراموش نکرده عموئی داشتم که مرا بر حفظ قرآن امر کرد پس داخل خانه شدم و قسم خوردم که بیرون نشوم از آن تا آنکه قرآن را حفظ کنم پس قرآ ن را در سه روز حفظ کردم و بر آئینه نظر افکندم دیدم ریشم مقداری دراز شده خواستم کمی مقراض کنم پس ریشم را به قبضه گرفتم که بیشتر از یک قبضه را کوتاه کنم ولی فراموش کردم و عوض اینکه پائین تر از قبضه را مقراض کنم مقراض را به بالای قبضه گذاشتم و تمام ریشم را مقراض کردم!
گویند ابن مسعود رازی به اصفهان وارد شد و از حفظ صد هزار حدیث را املاء کرد چون کتابهایش به او رسید با آنچه املاء کرده بود مقابله کرد جز در متن دو حدیث اختلافی نبود.
ابوبکر بن محمد ، قاضی موصل از علمای امامیه و در حفظ مشهور بوده فاضل تنوخی گفته ندیدم کسی را که از او هوشش بیشتر باشد او می گفته چهار هزار حدیث حفظ دارد.
- فقهای نامدار

میرزا حسن شیرازی و محضر شیخ انصاری

مرحوم آقا میرزا حسن شیرازی مقامش در فکر خیلی بلند بوده است وقتی که از اصفهان به نجف مشرف می شود شیخ انصاری هم در نجف بوده است بعد از زیارت اراده می کند به اصفهان برگردد اشخاصی که از فهم عالی میرزا مطلع بودند به شیخ عرض می کنند که حیف است ایشان برود ، شما هر طوری است او را نگه دارید شیخ در مجلسی با او اجتماع می کند و بحث بیع فضولی را طرح می کند که آیا اجازه کاشف است یا ناقل ؟شیخ فرمود تقریبی می فرماید ، و یک وجه را اثبات می کد میرزا خیلی خوشش می آید به عجب تقریب خوبی است! شیخ تقریب دیگری می کند و طرف مقابل را اثبات می کند میرزا می گوید :عجب! این نقض هم بسیار نقض خوبی است آنگاه شیخ نقض النقض را می فرماید، و میرزا متحیر می شود ، و تا هشت مرتبه این کار را تکرار می کند میرزا بسیار تعجب می کند و می گوید :
چشم مسافر چو بر جمال تو افتد - عزم رحیلش بدل شود، به اقامت
از برگشتن منصرف می شود و ماندگار می گردد و در درس شیخ انصاری شرکت می کند و عاقبت به آن جائی رسید که میرزای شیرازی شد ، سی سال تمام ریاست به او منتقل می شود و وحده لا شریک له می گردد. و هیچ کس در قلمرو شیعه از ایران و غیر ایران جز میرزای شیرازی را مقلد نبود.
(994)
- مراجع تقلید