فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

امیرمومنان علیه السلام در خواب نهایه شیخ طوسی را تایید کرد

امیر محمد صالح حسینی خاتون آبادی در حدائق المقربین نقل کرده که در پشت کتاب قدیمی نهایه شیخ طوسی دیدم نوشته: رازی و حسن بن بابویه در کتاب نهایه شیخ طوسی اختلاف نظر داشتند که آیا مورد اعتماد هست یا نه و همه به شیخ اعتراض کرده بودند ورد صحت عمل به آن کتاب شک داشتند که به نجف اشرف مشرف شده سه روز روزه بگیرند و غسل کنند و شب جمعه در حرم حضرت بمانند ومشغول عبادت شوند تا بلکه از طرف حضرت مطلب برای همه روشن گردد آمدند پس از سه روز روزه و عبادت در شب جمعه در حرم متوسل شدند اواخر شب همه به خواب رفتند و همه حضرت را در خواب دیدند که حضرت فرمود :در فقه اهل بیت کتابی که سزواوار اعتماد و اقتداء و رجوع کردن به آن باشد مانند کتاب نهایه تتصنیف نشده یعنی کتاب نهایه از تمام کتب فقهی شیعه معتبرتر است به علت آنکه مصنف او قصد خلوص و بدون غرض دیگر جز خدا آن را نوشته است و او از هر جهت بی نیاز کننده است شما را از کتابهای دیگر در صحت آن شک نکنید و به آن عمل کنید چون از خواب بیدار شدندهر یک اظهار نمودند که خوابی دیده اند که دلیل بر صحت کتاب نهایه است ولی قرار گذاشتند که هیچ کدام خوابشان را نقل نکند بلکه وی کاغذی بنویسند بعد تطبیق نمایند تا چگونگی خوابها معلوم شود وقتی که همه آنچه در خواب دیده بودند را روی کاغذ نوشتند،دیدند خواب همه یکی است حتی عبارتها با هم هیچ فرقی ندارند پس همه خوشحال شدند آمدند به منزل شیخ که داستان را به شیخ خبر بدهند وقتی که وارد منزل شدند تا شیخ آنها را دید فرمود حرف و گفته مرا درباره کتاب قبول نکردید تا آنکه از امیرالمومنین تعریف و مدح کتاب مرا شنیدید.(898)
- خلوص

امیرمومنان علیه السلام در خواب نهایه شیخ طوسی را تایید کرد

امیر محمد صالح حسینی خاتون آبادی در حدائق المقربین نقل کرده که در پشت کتاب قدیمی نهایه شیخ طوسی دیدم نوشته: رازی و حسن بن بابویه در کتاب نهایه شیخ طوسی اختلاف نظر داشتند که آیا مورد اعتماد هست یا نه و همه به شیخ اعتراض کرده بودند ورد صحت عمل به آن کتاب شک داشتند که به نجف اشرف مشرف شده سه روز روزه بگیرند و غسل کنند و شب جمعه در حرم حضرت بمانند ومشغول عبادت شوند تا بلکه از طرف حضرت مطلب برای همه روشن گردد آمدند پس از سه روز روزه و عبادت در شب جمعه در حرم متوسل شدند اواخر شب همه به خواب رفتند و همه حضرت را در خواب دیدند که حضرت فرمود :در فقه اهل بیت کتابی که سزواوار اعتماد و اقتداء و رجوع کردن به آن باشد مانند کتاب نهایه تتصنیف نشده یعنی کتاب نهایه از تمام کتب فقهی شیعه معتبرتر است به علت آنکه مصنف او قصد خلوص و بدون غرض دیگر جز خدا آن را نوشته است و او از هر جهت بی نیاز کننده است شما را از کتابهای دیگر در صحت آن شک نکنید و به آن عمل کنید چون از خواب بیدار شدندهر یک اظهار نمودند که خوابی دیده اند که دلیل بر صحت کتاب نهایه است ولی قرار گذاشتند که هیچ کدام خوابشان را نقل نکند بلکه وی کاغذی بنویسند بعد تطبیق نمایند تا چگونگی خوابها معلوم شود وقتی که همه آنچه در خواب دیده بودند را روی کاغذ نوشتند،دیدند خواب همه یکی است حتی عبارتها با هم هیچ فرقی ندارند پس همه خوشحال شدند آمدند به منزل شیخ که داستان را به شیخ خبر بدهند وقتی که وارد منزل شدند تا شیخ آنها را دید فرمود حرف و گفته مرا درباره کتاب قبول نکردید تا آنکه از امیرالمومنین تعریف و مدح کتاب مرا شنیدید.(899)
- فقهای نامدار

امیرمومنان علیه السلام در خواب نهایه شیخ طوسی را تایید کرد

امیر محمد صالح حسینی خاتون آبادی در حدائق المقربین نقل کرده که در پشت کتاب قدیمی نهایه شیخ طوسی دیدم نوشته: رازی و حسن بن بابویه در کتاب نهایه شیخ طوسی اختلاف نظر داشتند که آیا مورد اعتماد هست یا نه و همه به شیخ اعتراض کرده بودند ورد صحت عمل به آن کتاب شک داشتند که به نجف اشرف مشرف شده سه روز روزه بگیرند و غسل کنند و شب جمعه در حرم حضرت بمانند ومشغول عبادت شوند تا بلکه از طرف حضرت مطلب برای همه روشن گردد آمدند پس از سه روز روزه و عبادت در شب جمعه در حرم متوسل شدند اواخر شب همه به خواب رفتند و همه حضرت را در خواب دیدند که حضرت فرمود :در فقه اهل بیت کتابی که سزواوار اعتماد و اقتداء و رجوع کردن به آن باشد مانند کتاب نهایه تتصنیف نشده یعنی کتاب نهایه از تمام کتب فقهی شیعه معتبرتر است به علت آنکه مصنف او قصد خلوص و بدون غرض دیگر جز خدا آن را نوشته است و او از هر جهت بی نیاز کننده است شما را از کتابهای دیگر در صحت آن شک نکنید و به آن عمل کنید چون از خواب بیدار شدندهر یک اظهار نمودند که خوابی دیده اند که دلیل بر صحت کتاب نهایه است ولی قرار گذاشتند که هیچ کدام خوابشان را نقل نکند بلکه وی کاغذی بنویسند بعد تطبیق نمایند تا چگونگی خوابها معلوم شود وقتی که همه آنچه در خواب دیده بودند را روی کاغذ نوشتند،دیدند خواب همه یکی است حتی عبارتها با هم هیچ فرقی ندارند پس همه خوشحال شدند آمدند به منزل شیخ که داستان را به شیخ خبر بدهند وقتی که وارد منزل شدند تا شیخ آنها را دید فرمود حرف و گفته مرا درباره کتاب قبول نکردید تا آنکه از امیرالمومنین تعریف و مدح کتاب مرا شنیدید.(900)
- امام خمینی