فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

توقیع امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید

گویند شخصی به خدمت شیخ مفید علیه الرحمة رسید وسوال کرد که زنی حامله فوت کرده است و حملش زنده است آیا باید شکم زن را شکافت و طفل را بیرون آورد یا آنکه با آن حمل او را دفن کنیم ؟ شیخ فرمود: با آن حمل اورا دفن کنید آن مرد برگشت در اثناء راه دید سواری از پشت سر می تازد و می آید،چون رسید گفت ای مرد شیخ مفیده فرموده است که شکم آن ضعیفه را شکافته و طفل را بیرون بیاورید آن وقت ضعیفه را دفن کنید آن مرد چنین کرد بعد از چندی که مجدداً به خدمت شیخ رسید و قضیه را برای او نقل کرد شیخ فرمود : من کسی را نفرستاده ام معلوم است که آن صاحب الامر علیه السلام بوده است الحال که دربیان احکام خطا و اشتباه می نمائیم همان بهتر که دیگر فتوی (823)ندهیم پس در خانه را بست و بیرون نیامد ،که بر شماسات که فتوی بگوئید و بر ماست که شما را تسدید کنیم ونگذاریم که در خطا واقع شوید پس شیخ بار دیگر در مسند فتوی نشست.
و باید دانست توقیع درایام غیبت کبری امام زمان بیرون نیامده مگر برای شیخ مفید.
و شیخ اسدالله کاظمینی در کتاب مقباس الانوار گفته که اجماع علمای امامیه است که برای شیخ مفیدبه خط مبارک امام زمان علیه السلام توقیعات بیرون آمده .(824)
- نامه

توقیع امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید

گویند شخصی به خدمت شیخ مفید علیه الرحمة رسید وسوال کرد که زنی حامله فوت کرده است و حملش زنده است آیا باید شکم زن را شکافت و طفل را بیرون آورد یا آنکه با آن حمل او را دفن کنیم ؟ شیخ فرمود: با آن حمل اورا دفن کنید آن مرد برگشت در اثناء راه دید سواری از پشت سر می تازد و می آید،چون رسید گفت ای مرد شیخ مفیده فرموده است که شکم آن ضعیفه را شکافته و طفل را بیرون بیاورید آن وقت ضعیفه را دفن کنید آن مرد چنین کرد بعد از چندی که مجدداً به خدمت شیخ رسید و قضیه را برای او نقل کرد شیخ فرمود : من کسی را نفرستاده ام معلوم است که آن صاحب الامر علیه السلام بوده است الحال که دربیان احکام خطا و اشتباه می نمائیم همان بهتر که دیگر فتوی (825)ندهیم پس در خانه را بست و بیرون نیامد ،که بر شماسات که فتوی بگوئید و بر ماست که شما را تسدید کنیم ونگذاریم که در خطا واقع شوید پس شیخ بار دیگر در مسند فتوی نشست.
و باید دانست توقیع درایام غیبت کبری امام زمان بیرون نیامده مگر برای شیخ مفید.
و شیخ اسدالله کاظمینی در کتاب مقباس الانوار گفته که اجماع علمای امامیه است که برای شیخ مفیدبه خط مبارک امام زمان علیه السلام توقیعات بیرون آمده .(826)
- رویا

یا شیخ علمهما الفقه

شیخ مفید شبی در خواب دید که در مسجد کرخ که از مساجد بغداد است نشسته ،صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسنینی علیهما السلام را گرفته به نزد شیخ مفید آمد و فرمود :یا شیخ علمهما الفقهشیخ بیدار شد و در حیرت افتاد که این چه خوابی است و مرا چه به اینکه امام را تعلم نمایم و خواب دیدن ائمه معصومین علیم السلام هم خواب شیطانی نیست پس صباح همان شب به همان مسجد که در خواب دیده بود رفت و در آنجا نشست به ناگاه دید که مادر سید مرتضی همراه کنیزان که دور او را گرفته بودند و دست سید مرتضی و سید رضی را گرفته بود آمد و به نزد شیخ مفید رسیده گفت :یا شیخ علمهما الفقه شیخ تعبیر آن خواب را فهمید و در احترام این دو سید بزرگوار کمال مبالغه می کرد.(827)
معروف است که زنها به مادر سید بن می گفتند خوش به حالت با این فرزندان عالم و صالحی که دارای آن خانم جواب می گفته من هیچ وقت بدون وضو به اینها شیر نداده و از وقتی که به آنها حامله شدم مواظب بودم که همیشه پاک باشم.
- فقهای نامدار