فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

داستان خروج شیخ طبرسی از قبر

!

فضل بن حسن طبرسی عالم جلیل القدر و فقیه و عظیم الشان و مفسر کم نظیر صاحب تفسیر مجمع البیان و کتب ارزنده دیگر در سنه 548 در سبزوار وفات کرد .
جنازه اش را به مشهد مقدس رضوی حمل کردند و در قبرستان معروف به قتلگاه دفن کردند که هم اکنون محل دفنش زیارتگاه زائرین ثامن الائمه علیه السلام می باشد.
صاحب روضات الجنات از قول ریاض العلماء نوشته که مشهور است مرحوم طبرسی را سکته عارض شد به گمان اینکه وفات کرده او را غسل داده کفن و دفن نمودند چون به هوش آمد خود را در میان کفن و در قبر دید متوجه شد که سکته کرده بوده و او را اشتباهاً دفن کرده اند ولی راه نجاتی نداشت که خود را از این گرفتاری نجات بدهد در آن حال نذر کرد که اگر خداوند قادر متعال را از این بند نجات دهد یک دوره تفسیر قرآن بنویسد پس اراده خداوند مسبب الاسباب چنین تعلق گرفت که یک نفر دزد معروف به این فکر افتاد که شب موقعی که همه خوابند و قبرستان هم خلوت است بیاید قبر طبرسی را بشکافد و کفنش را بر دارد ببرد وقتی که آمد قبر را شکافت رسید به لحد و روی لحد را برداشت کفن را باز کرد که ناگاه شیخ دست او را گرفت مرد نباش از دیدن این حال متوحش و ترسناک شد شیخ شروع کرد به حرف زدن با او وحشت او زیادتر شد شیخ فرمود : مترس من مرده نیستم بلکه زنده ام به علت سکته مر آورده اند دفن کرده اند که اکنون به هوش آمده ام و خداوند تو را وسیله نجات من قرار داده مرد نباش از حرفهای آن مرحوم اطیمنان خاطر پیدا کرده قلبش آرام گرفت و چون شیخ از شدت ضعف نمی توانست راه برود آن مرد او را به دوش گرفته به منزل شیخ آورد. شیخ خلعت خوبی و مال زیادی به آن مرد نباش داد و آن مرد هم به دست شیخ توبه کرد و آن کار قبیح را ترک نمود .
پس شیخ شروع کرد به نوشتن مجمع البیان که الحق تفسیر به این خوبی نوشته نشد خداوند مسبب الاسباب آن دزد را وسیله نجات شیخ از آن بند و گرفتاری عجیب و شیخ را هم وسیله و اسباب توبه آن دزد قرار داد که به این وسیله آن مرد از معصیت بزرگ و عمل شنیع دزدی و نباشی خلاص شده و عاقبت امرش به خیر مبدل شد چنین است حکمت بالغه خداوند و چه بسیار است قضایائی که به ظاهر خوش آیند ما نیست ولی در واقع آن کار به مصلحت ماست و ما نمی دانیم و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرلکم).
- مصلحت

داستان خروج شیخ طبرسی از قبر