فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

شیخ انصاری و نماینده خلیفه عثمانی

مرحوم شخ مرتضی انصاری (قدس سره )که شهرت جهانی پیدا کرد دولت عثمانی جهت ملاقات با شیخ ماموری را به نجف اشرف فرستاد فرستاده دولت به نجف آمده وارد منزل شیخ گردید خانه محقر شیخ توجه او را جلب کرد در حالی که شیخ در اطاقی نشسته بود که قسمتی از آن با فرش ارزان قمیت فرش شده بود و بر سر عمامه ای و بر تن قبائی داشتئ متوسط مرحمم شیخ بلند شد و قدری شیره در یک ظرف سفالی ریخته و مقداری آب با آن مخلوط نموده و برای فرستاده خلیفه آورد پس از آنکه مامور دولت از آن شربت شیره آشامید، شیخ فرمود معذرت می خواهیم وقت درس رسیده و طلاب جهت درس در انتظار من هستند،فرستاده خلیفه از منزل شیخ خارج و جریان را به خلیفه عثمانی گزارش داد خلیفه گفت:شیخ را همان طوری که پیامبر اسلام درباره زهد و اعتنا نکردن به دنیا سفارش فرموده یافتم. (746)
- زهد

شیخ انصاری و نماینده خلیفه عثمانی

مرحوم شخ مرتضی انصاری (قدس سره )که شهرت جهانی پیدا کرد دولت عثمانی جهت ملاقات با شیخ ماموری را به نجف اشرف فرستاد فرستاده دولت به نجف آمده وارد منزل شیخ گردید خانه محقر شیخ توجه او را جلب کرد در حالی که شیخ در اطاقی نشسته بود که قسمتی از آن با فرش ارزان قمیت فرش شده بود و بر سر عمامه ای و بر تن قبائی داشتئ متوسط مرحمم شیخ بلند شد و قدری شیره در یک ظرف سفالی ریخته و مقداری آب با آن مخلوط نموده و برای فرستاده خلیفه آورد پس از آنکه مامور دولت از آن شربت شیره آشامید، شیخ فرمود معذرت می خواهیم وقت درس رسیده و طلاب جهت درس در انتظار من هستند،فرستاده خلیفه از منزل شیخ خارج و جریان را به خلیفه عثمانی گزارش داد خلیفه گفت:شیخ را همان طوری که پیامبر اسلام درباره زهد و اعتنا نکردن به دنیا سفارش فرموده یافتم. (747)
- سیره علما

علت ترک معاشرت

مرحوم شیخ عبدالکریم جزائری با یکی از شیوخ بزرگ عرب دوستی داشت و همه ساله بر منزل آن شیخ وارد می شد و مورد احترام و اکرام وی قرار می گرفت و شیخ عرب کمک مالی شایانی به آن مرحوم می کرد بطوری که تا مدت یک سال مرحوم جزائری و شاگردانش از آن پول استفاده می کردند موقعی که انگلیس به کشور عراق تجاوز کرد شیخ عرب جهت مصلحت شخصی خود موافقت کرد که انگلیس در عراق بماند مرحوم جزائری همینکه از جریان آگاه شد دیگر به خانه آن شیخ عرب نرفت تا آنکه آن شیخ عرب برای مرحوم جزائری نامه نوشت و علت نیامدن آن مرحوم را به خانه اش جویا شد مرحوم جزائری در جواب نوشت: که فرق بین من و تو همان اسلام و کفر است و دیگر از آن شیخ جدا شد تا آنکه انگلیس ها آن شیخ عرب را در زندان پهلوی در ایران کشتند مرحوم جزائری به خاطر دین از آن همه منافع صرف نظر کرد. (748)
- مصلحت