فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

تازگی جسد شیخ صدوق

در روضات الجنات آمده است که در حدود سه هزار و دویست و سی و هشت در اثر بارندگی زیاد و جریان سیل،قبر مرحوم شیخ صدوق در شهر ری که در میان سردابی بود خراب شد که احتیاج به تعمیر پیدا کرد موقعی که قبر را برای تعمیر شکافتند روی لحد باز شد و جسد آن مرحوم نمودار شد دیدند بدن همانطور مانند روزهای اول دفن تازه و بدون هیچ تغییری مانده است فقط کفن پوسیده شده شبیه فتیله فتیله به اطراف بدن ریخته و بدن تماماً عریان بود غیر از عورت که پوشیده بود مردم همه از علما و مومنین می رفتند آن بدن پاک را در آن پاک را در آن سرداب زیارت و مشاهده می کردند که برای تمامی اهالی شهر هیچ گونه شکی نماند حتی برای آنهائی که نمی توانستند بروند هم از کثرت شهرت یقین حاصل شد وقتی که این خبر به سلطان وقت فتحعلی شاه رسید خود شاه هم با عده ای از درباریان در آن مکان شریف حاضر شد وبرای همه این کرامات باهره واضح و روشن گردید آن وقت شاه دستور داد قبر را تعمیر نموده و قبه ای با کمال استحکام و با تمام زینت روی آن بنا نمودند که هم اکنون محل زیارت مومنین و شیعیان می باشد. (740)
- فقهای نامدار

تازگی جسد شیخ صدوق

در روضات الجنات آمده است که در حدود سه هزار و دویست و سی و هشت در اثر بارندگی زیاد و جریان سیل،قبر مرحوم شیخ صدوق در شهر ری که در میان سردابی بود خراب شد که احتیاج به تعمیر پیدا کرد موقعی که قبر را برای تعمیر شکافتند روی لحد باز شد و جسد آن مرحوم نمودار شد دیدند بدن همانطور مانند روزهای اول دفن تازه و بدون هیچ تغییری مانده است فقط کفن پوسیده شده شبیه فتیله فتیله به اطراف بدن ریخته و بدن تماماً عریان بود غیر از عورت که پوشیده بود مردم همه از علما و مومنین می رفتند آن بدن پاک را در آن پاک را در آن سرداب زیارت و مشاهده می کردند که برای تمامی اهالی شهر هیچ گونه شکی نماند حتی برای آنهائی که نمی توانستند بروند هم از کثرت شهرت یقین حاصل شد وقتی که این خبر به سلطان وقت فتحعلی شاه رسید خود شاه هم با عده ای از درباریان در آن مکان شریف حاضر شد وبرای همه این کرامات باهره واضح و روشن گردید آن وقت شاه دستور داد قبر را تعمیر نموده و قبه ای با کمال استحکام و با تمام زینت روی آن بنا نمودند که هم اکنون محل زیارت مومنین و شیعیان می باشد. (741)
- قبر

تازگی جسد شیخ صدوق

در روضات الجنات آمده است که در حدود سه هزار و دویست و سی و هشت در اثر بارندگی زیاد و جریان سیل،قبر مرحوم شیخ صدوق در شهر ری که در میان سردابی بود خراب شد که احتیاج به تعمیر پیدا کرد موقعی که قبر را برای تعمیر شکافتند روی لحد باز شد و جسد آن مرحوم نمودار شد دیدند بدن همانطور مانند روزهای اول دفن تازه و بدون هیچ تغییری مانده است فقط کفن پوسیده شده شبیه فتیله فتیله به اطراف بدن ریخته و بدن تماماً عریان بود غیر از عورت که پوشیده بود مردم همه از علما و مومنین می رفتند آن بدن پاک را در آن پاک را در آن سرداب زیارت و مشاهده می کردند که برای تمامی اهالی شهر هیچ گونه شکی نماند حتی برای آنهائی که نمی توانستند بروند هم از کثرت شهرت یقین حاصل شد وقتی که این خبر به سلطان وقت فتحعلی شاه رسید خود شاه هم با عده ای از درباریان در آن مکان شریف حاضر شد وبرای همه این کرامات باهره واضح و روشن گردید آن وقت شاه دستور داد قبر را تعمیر نموده و قبه ای با کمال استحکام و با تمام زینت روی آن بنا نمودند که هم اکنون محل زیارت مومنین و شیعیان می باشد. (742)
- فقهای نامدار