فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

دو قضیه دیگر درباره تشرف سید به حضور حجت عج...

و نیز نقل کرده از جناب مولا سلماسی که گفت من در مجلس درس بحرالعلوم رحمة الله حاضر بودم که شخصی از او از محل رویت و زیارت امام عصر علیه السلام در زمان غیبت کبری سوال کرد در حالی که سید مشغول کشیدن قلیان بود از جواب دادن به آن شخص ساکت شد و سر را به زیر انداخت و به خود خطاب کرد و آهسته بطوری که من حرفش را می شنیدم فرمود: چه بگویم در جواب او و حال آنکه آن حضرت مرا در بغل کشیده و به سینه چسبانیده در حالی که در روایت آمده مدعی رویت را در غیبت تکذیب کنید و آن سخن را تکرار می کرد و آنگاه در جواب سائل فرمود که از اهل بیت عصمت علیهم السلام رسیده است که کسی را که مدعی دیدن حضرت حجت علیه السلام شد تکذیب کنید و به همین دو کلمه قناعت کرد و به آنچه می فرمود اشاره نکرد.
و نیز نقل کرده از عالم مذکور که گفت با جناب سید در حرم عسکرین علیهما السلام نماز گزاردیم پس سید خواست که در رکعت دوم از تشهد برخیزد،حالتی بر او عارض شد که اندکی توقف کرد آنگاه برخاست چون از نماز فارغ شد همه ما تعجب کردیم و جرات نمی کردیم علت توقف در نماز را سوال کنیم تا آنکه به منزل برگشتیم و سفره طعام حاضر شد یکی از سادات حاضر در آن مجلس به من اشاره کرد که از آن جناب از سر آن توقف سوال کنم گفتم نه تو! تو از من نزدیک تری، تو سوال کن.
جناب سید (رحمةالله )ملتفت من شد و گفت درباره چه گفتگو می کنید؟ گفتم ایشان می خواهند بفهمند علت آن بی حالتی را که در نماز شب بر شما عارض شد چه بود. فرمود:همانا حضرت حجت علیه السلام برای سلام کردن بر پدر بزرگوارش داخل روضه مطهره شد و از مشاهده جمال انور آن حضرت مرا آن حالت دست داد تا آنکه از روضه بیرون رفتند.
- تشرف

دو قضیه دیگر درباره تشرف سید به حضور حجت عج...

و نیز نقل کرده از جناب مولا سلماسی که گفت من در مجلس درس بحرالعلوم رحمة الله حاضر بودم که شخصی از او از محل رویت و زیارت امام عصر علیه السلام در زمان غیبت کبری سوال کرد در حالی که سید مشغول کشیدن قلیان بود از جواب دادن به آن شخص ساکت شد و سر را به زیر انداخت و به خود خطاب کرد و آهسته بطوری که من حرفش را می شنیدم فرمود: چه بگویم در جواب او و حال آنکه آن حضرت مرا در بغل کشیده و به سینه چسبانیده در حالی که در روایت آمده مدعی رویت را در غیبت تکذیب کنید و آن سخن را تکرار می کرد و آنگاه در جواب سائل فرمود که از اهل بیت عصمت علیهم السلام رسیده است که کسی را که مدعی دیدن حضرت حجت علیه السلام شد تکذیب کنید و به همین دو کلمه قناعت کرد و به آنچه می فرمود اشاره نکرد.
و نیز نقل کرده از عالم مذکور که گفت با جناب سید در حرم عسکرین علیهما السلام نماز گزاردیم پس سید خواست که در رکعت دوم از تشهد برخیزد،حالتی بر او عارض شد که اندکی توقف کرد آنگاه برخاست چون از نماز فارغ شد همه ما تعجب کردیم و جرات نمی کردیم علت توقف در نماز را سوال کنیم تا آنکه به منزل برگشتیم و سفره طعام حاضر شد یکی از سادات حاضر در آن مجلس به من اشاره کرد که از آن جناب از سر آن توقف سوال کنم گفتم نه تو! تو از من نزدیک تری، تو سوال کن.
جناب سید (رحمةالله )ملتفت من شد و گفت درباره چه گفتگو می کنید؟ گفتم ایشان می خواهند بفهمند علت آن بی حالتی را که در نماز شب بر شما عارض شد چه بود. فرمود:همانا حضرت حجت علیه السلام برای سلام کردن بر پدر بزرگوارش داخل روضه مطهره شد و از مشاهده جمال انور آن حضرت مرا آن حالت دست داد تا آنکه از روضه بیرون رفتند.
- ملاقات

دو قضیه دیگر درباره تشرف سید به حضور حجت عج...

و نیز نقل کرده از جناب مولا سلماسی که گفت من در مجلس درس بحرالعلوم رحمة الله حاضر بودم که شخصی از او از محل رویت و زیارت امام عصر علیه السلام در زمان غیبت کبری سوال کرد در حالی که سید مشغول کشیدن قلیان بود از جواب دادن به آن شخص ساکت شد و سر را به زیر انداخت و به خود خطاب کرد و آهسته بطوری که من حرفش را می شنیدم فرمود: چه بگویم در جواب او و حال آنکه آن حضرت مرا در بغل کشیده و به سینه چسبانیده در حالی که در روایت آمده مدعی رویت را در غیبت تکذیب کنید و آن سخن را تکرار می کرد و آنگاه در جواب سائل فرمود که از اهل بیت عصمت علیهم السلام رسیده است که کسی را که مدعی دیدن حضرت حجت علیه السلام شد تکذیب کنید و به همین دو کلمه قناعت کرد و به آنچه می فرمود اشاره نکرد.
و نیز نقل کرده از عالم مذکور که گفت با جناب سید در حرم عسکرین علیهما السلام نماز گزاردیم پس سید خواست که در رکعت دوم از تشهد برخیزد،حالتی بر او عارض شد که اندکی توقف کرد آنگاه برخاست چون از نماز فارغ شد همه ما تعجب کردیم و جرات نمی کردیم علت توقف در نماز را سوال کنیم تا آنکه به منزل برگشتیم و سفره طعام حاضر شد یکی از سادات حاضر در آن مجلس به من اشاره کرد که از آن جناب از سر آن توقف سوال کنم گفتم نه تو! تو از من نزدیک تری، تو سوال کن.
جناب سید (رحمةالله )ملتفت من شد و گفت درباره چه گفتگو می کنید؟ گفتم ایشان می خواهند بفهمند علت آن بی حالتی را که در نماز شب بر شما عارض شد چه بود. فرمود:همانا حضرت حجت علیه السلام برای سلام کردن بر پدر بزرگوارش داخل روضه مطهره شد و از مشاهده جمال انور آن حضرت مرا آن حالت دست داد تا آنکه از روضه بیرون رفتند.
- سید بحر العلوم