فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

جواب سلیمان اعمش به نامه هشام بن عبدالملک

در شذرات ))و تاریخ ابن خلکان از ابی معاویه بن الضریر نقل شده است که هشام بن عبدالملک به سلیمان بن مهران الاعمش (از محدثین معروف و از اعیان قدمای شیعه )نامه نوشت و در آن نوشت که فضائل عثمان وبدهای علی را برای من بنویس اعمش چون نامه را دریافت کرد آن نامه را به گوسفندی که نزدش بود خورانید و به قاصد گفت: جواب تواینست. قاصد برای گرفتن جواب اصرار کرد و گفت خلیفه قسم خورده است که اگر جواب نبرم مرا بکشد و برادران اعمش را واسطه قرار داد و آنها به اعمش گفتند: ای ابا محمد او را از کشته شدن نجات بده.
پس اعمش برای هشام نوشت:بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد ،اگر عثمان مناقب و فضائل تمام اهل زمین را داشته باشد برای تو سودی ندارد و اگر علی بدی های تمام اهل زمین را داشته باشد،ضرری بتو نمی زند،پس در پی نیک و بد نفس خود باش! (700)
- موعظه

جواب سلیمان اعمش به نامه هشام بن عبدالملک

در شذرات ))و تاریخ ابن خلکان از ابی معاویه بن الضریر نقل شده است که هشام بن عبدالملک به سلیمان بن مهران الاعمش (از محدثین معروف و از اعیان قدمای شیعه )نامه نوشت و در آن نوشت که فضائل عثمان وبدهای علی را برای من بنویس اعمش چون نامه را دریافت کرد آن نامه را به گوسفندی که نزدش بود خورانید و به قاصد گفت: جواب تواینست. قاصد برای گرفتن جواب اصرار کرد و گفت خلیفه قسم خورده است که اگر جواب نبرم مرا بکشد و برادران اعمش را واسطه قرار داد و آنها به اعمش گفتند: ای ابا محمد او را از کشته شدن نجات بده.
پس اعمش برای هشام نوشت:بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد ،اگر عثمان مناقب و فضائل تمام اهل زمین را داشته باشد برای تو سودی ندارد و اگر علی بدی های تمام اهل زمین را داشته باشد،ضرری بتو نمی زند،پس در پی نیک و بد نفس خود باش! (701)
- جهاد

طبل زدن برای بیدار ماندن در میدان جهاد عبادت است

در احوال مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامة آمده است که در زمانی که وهابی ها به شهر نجف اشرف حمله کرده و آن را به محاصره در آودره بودند (بین سالهای 1221 و 1226 هجری) مردم نجف به رهبری علماء به محافظت و دفاع از شهر پرداخته بوند آن عالم بزرگوار به نوبت به پاسداری از شهر و سرکشی به محافظان شهر و تشویق و تحریک آنان به پایداری اهتمام داشت.
نقل شده است که در یکی از شب ها که به محافظان شهر سرکشی می کرد دید آنها مشغول دف زنی و بازی هستند ایشان را از آن کار نهی کرد و چون دوباره نزد آنان بازگشت دید خوابیده اند از فرمانده آنها پرسید چرا اینها خوابیده اند؟ فرمانده گفت برای اینکه اینها را خواب نرباید باید دف بزنند مرحوم سید جواد فرمود: پسرک من بر طبل و دف خود بگوبید،بکوبید که عبادت است (702)
- عبادت