فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

انقلاب عراق و نقش علماء و مراجع مبارز

در جنگ اول جهانی،دولت عثمانی به کمک دولت آلمان علیه قوای انگلیسی و فرانسه وارد جنگ شد دامنه جنگ به عراق کشیده شد و آن کشور اسلامی در مرض خطر و زوال قرار گرفت در این هنگام علمای شیعه مقیم عراق ( کربلا و نجف )که در راس همه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی (میرزا کوچک ) قرار داشت اعلام جهاد نمودند خود شخصاً وارد جنگ گردیدند و در سنگرهای اطراف بغداد به دفاع از مملکت اسلامی پرداختند.
از جمله علمای مشهور و مجتهدین بزرگی که در آن جنگ و جهاد ضد استعماری شرکت جستند این نامها بیشتر و درخشانتر در تاریخ مبارزات اسلامی ملت عراق به چشم می خورد:مرحوم آقا سید محمد طباطبایی فرزند ارشد آیت الله العظمی سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی،آیت الله سید مصطفی کاشانی و فرزند برومندش آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی،آیت الله سید محمد خوانساری،آیت الله شخ مهدی خالصی و فرزند ارجمندش شیخ مهدی خالصی زاده و آیت الله شیخ محمد باقر زنجانی که هر یک در رهبری نهضت اسلامی پایه گذاری شده توسط میرزای دوم نقش حساس و تاریخ سازی بعهده داشتند این نیروی متشکل به رهبری روحانیت مبارز در طی خود شکستها و عقب نشینیهایی را به قوای انگلیس دادند و از آنان اسیرها گرفتند تا آنکه دولت عثمانی شکست خورد و قوای مجاهدین نیز رو به ضعف و انحلال گذارد و بالاخره پس از دو ماه مقاومت در یک حمله سنگین و همه جانبه انگلیس ها شکست خوردند و ناگزیر به عقب نشینی شدند .
در این جنگ خونین و دامنه دار بسیاری از علماء مشهور و روحانیون طراز ا و پیشگام و رهبران مبارزه و آگاه شربت شهادت نوشیدند که یکی از آنان شهید راه حق آیت الله زاده یزدی آقای سید محمد طباطبائی فرزند آیت الله سید کاظم یزدی بود و عده ای هم در اثر صدمات و آسیبهائی که در میدان جنگ بر آنها وارد شده بود بعداً در بستر به شهادت رسیدند. از جمله این افراد مرحوم سید مصطفی کاشانی پدر مرحوم آیت الله کاشانی بود در نتیجه مناطق شرقی عراق به تصرف قوای انگلیس درآمد و دست دولت عثمانی از عراق بطور کلی قطع گردید متعاقب آن دولت انگلیس (ویلسون )انگلیسی را به حکومت عراق تعیین نمود اما مسلمانان عراق علیه این امر دست به قیام زدند و دولت انگلیس ناچار برای فرو نشاندن احساسات مردم عراق یک حکومت ائتلافی مرکب از رجال انگلیسی و عراقی تشکیل داده و از مردم خواستند که ضمن انتخابات عمومی یک حاکم انگلیسی برای ریاست دولت عراق انتخاب کنند.
فتوای مرجع بزرگ آن روز شیعه مرحوم آیت میرزا محمد تقی شیرازی مبنی بر آنکه مسلمان حق ندارند غیر مسلمان را برای حکومت خود انتخاب کنند صادر شد،متن فتوای مرحوم شیرازی چنین است:ان المسلم لا یختار غیر المسلم حاکما محمد تقی الحائری الشیرازی .
بار دیگر این فتوی مسلمانان عراق را به قیام واداشت و در چندین شهر عراق تظاهرات دامنه داری صورت گرفت لکن با دخالت نیروهای اشغالگر و سرکوب مردم،تظاهرات فرو نشست و عده ای از علماء تبعید و عده زیادی نیز داشت شدند در این بحران روحی و در این هنگامه که دشمن از هر طرف به حوزه مسلمین یورش آورده بود رئیس مسلمان مرجع عالیقدر شیعیان میرزای نیز وفات نمود،و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی از علماء طراز اول شیعه در نجف به جای وی نشست و رهبری انقلاب عراق را به عهده گرفت هنگامی که انگلیسی ها ثبات قدم علماء شیعه ایرانی را دیدند ناگزیر از انتخاب حاکم طرف نظر نمودند و بجای آن تصمیم گرفتند که پادشاهای که به ظاهر مورد رضای شیعه و سنی باشد برای عراق تعیین کنند و مناسب تر دیدند که امیر فیصل سنی را که از اهل حجاز بود به سلطنت برگزیدند اما شیعه نسبت به وی احساسات گرمی نداشته و او را تحمیلی می دانستند...
- جهاد

انقلاب عراق و نقش علماء و مراجع مبارز

در جنگ اول جهانی،دولت عثمانی به کمک دولت آلمان علیه قوای انگلیسی و فرانسه وارد جنگ شد دامنه جنگ به عراق کشیده شد و آن کشور اسلامی در مرض خطر و زوال قرار گرفت در این هنگام علمای شیعه مقیم عراق ( کربلا و نجف )که در راس همه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی (میرزا کوچک ) قرار داشت اعلام جهاد نمودند خود شخصاً وارد جنگ گردیدند و در سنگرهای اطراف بغداد به دفاع از مملکت اسلامی پرداختند.
از جمله علمای مشهور و مجتهدین بزرگی که در آن جنگ و جهاد ضد استعماری شرکت جستند این نامها بیشتر و درخشانتر در تاریخ مبارزات اسلامی ملت عراق به چشم می خورد:مرحوم آقا سید محمد طباطبایی فرزند ارشد آیت الله العظمی سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی،آیت الله سید مصطفی کاشانی و فرزند برومندش آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی،آیت الله سید محمد خوانساری،آیت الله شخ مهدی خالصی و فرزند ارجمندش شیخ مهدی خالصی زاده و آیت الله شیخ محمد باقر زنجانی که هر یک در رهبری نهضت اسلامی پایه گذاری شده توسط میرزای دوم نقش حساس و تاریخ سازی بعهده داشتند این نیروی متشکل به رهبری روحانیت مبارز در طی خود شکستها و عقب نشینیهایی را به قوای انگلیس دادند و از آنان اسیرها گرفتند تا آنکه دولت عثمانی شکست خورد و قوای مجاهدین نیز رو به ضعف و انحلال گذارد و بالاخره پس از دو ماه مقاومت در یک حمله سنگین و همه جانبه انگلیس ها شکست خوردند و ناگزیر به عقب نشینی شدند .
در این جنگ خونین و دامنه دار بسیاری از علماء مشهور و روحانیون طراز ا و پیشگام و رهبران مبارزه و آگاه شربت شهادت نوشیدند که یکی از آنان شهید راه حق آیت الله زاده یزدی آقای سید محمد طباطبائی فرزند آیت الله سید کاظم یزدی بود و عده ای هم در اثر صدمات و آسیبهائی که در میدان جنگ بر آنها وارد شده بود بعداً در بستر به شهادت رسیدند. از جمله این افراد مرحوم سید مصطفی کاشانی پدر مرحوم آیت الله کاشانی بود در نتیجه مناطق شرقی عراق به تصرف قوای انگلیس درآمد و دست دولت عثمانی از عراق بطور کلی قطع گردید متعاقب آن دولت انگلیس (ویلسون )انگلیسی را به حکومت عراق تعیین نمود اما مسلمانان عراق علیه این امر دست به قیام زدند و دولت انگلیس ناچار برای فرو نشاندن احساسات مردم عراق یک حکومت ائتلافی مرکب از رجال انگلیسی و عراقی تشکیل داده و از مردم خواستند که ضمن انتخابات عمومی یک حاکم انگلیسی برای ریاست دولت عراق انتخاب کنند.
فتوای مرجع بزرگ آن روز شیعه مرحوم آیت میرزا محمد تقی شیرازی مبنی بر آنکه مسلمان حق ندارند غیر مسلمان را برای حکومت خود انتخاب کنند صادر شد،متن فتوای مرحوم شیرازی چنین است:ان المسلم لا یختار غیر المسلم حاکما محمد تقی الحائری الشیرازی .
بار دیگر این فتوی مسلمانان عراق را به قیام واداشت و در چندین شهر عراق تظاهرات دامنه داری صورت گرفت لکن با دخالت نیروهای اشغالگر و سرکوب مردم،تظاهرات فرو نشست و عده ای از علماء تبعید و عده زیادی نیز داشت شدند در این بحران روحی و در این هنگامه که دشمن از هر طرف به حوزه مسلمین یورش آورده بود رئیس مسلمان مرجع عالیقدر شیعیان میرزای نیز وفات نمود،و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی از علماء طراز اول شیعه در نجف به جای وی نشست و رهبری انقلاب عراق را به عهده گرفت هنگامی که انگلیسی ها ثبات قدم علماء شیعه ایرانی را دیدند ناگزیر از انتخاب حاکم طرف نظر نمودند و بجای آن تصمیم گرفتند که پادشاهای که به ظاهر مورد رضای شیعه و سنی باشد برای عراق تعیین کنند و مناسب تر دیدند که امیر فیصل سنی را که از اهل حجاز بود به سلطنت برگزیدند اما شیعه نسبت به وی احساسات گرمی نداشته و او را تحمیلی می دانستند...
- مبارزه

انقلاب عراق و نقش علماء و مراجع مبارز

در جنگ اول جهانی،دولت عثمانی به کمک دولت آلمان علیه قوای انگلیسی و فرانسه وارد جنگ شد دامنه جنگ به عراق کشیده شد و آن کشور اسلامی در مرض خطر و زوال قرار گرفت در این هنگام علمای شیعه مقیم عراق ( کربلا و نجف )که در راس همه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی (میرزا کوچک ) قرار داشت اعلام جهاد نمودند خود شخصاً وارد جنگ گردیدند و در سنگرهای اطراف بغداد به دفاع از مملکت اسلامی پرداختند.
از جمله علمای مشهور و مجتهدین بزرگی که در آن جنگ و جهاد ضد استعماری شرکت جستند این نامها بیشتر و درخشانتر در تاریخ مبارزات اسلامی ملت عراق به چشم می خورد:مرحوم آقا سید محمد طباطبایی فرزند ارشد آیت الله العظمی سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی،آیت الله سید مصطفی کاشانی و فرزند برومندش آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی،آیت الله سید محمد خوانساری،آیت الله شخ مهدی خالصی و فرزند ارجمندش شیخ مهدی خالصی زاده و آیت الله شیخ محمد باقر زنجانی که هر یک در رهبری نهضت اسلامی پایه گذاری شده توسط میرزای دوم نقش حساس و تاریخ سازی بعهده داشتند این نیروی متشکل به رهبری روحانیت مبارز در طی خود شکستها و عقب نشینیهایی را به قوای انگلیس دادند و از آنان اسیرها گرفتند تا آنکه دولت عثمانی شکست خورد و قوای مجاهدین نیز رو به ضعف و انحلال گذارد و بالاخره پس از دو ماه مقاومت در یک حمله سنگین و همه جانبه انگلیس ها شکست خوردند و ناگزیر به عقب نشینی شدند .
در این جنگ خونین و دامنه دار بسیاری از علماء مشهور و روحانیون طراز ا و پیشگام و رهبران مبارزه و آگاه شربت شهادت نوشیدند که یکی از آنان شهید راه حق آیت الله زاده یزدی آقای سید محمد طباطبائی فرزند آیت الله سید کاظم یزدی بود و عده ای هم در اثر صدمات و آسیبهائی که در میدان جنگ بر آنها وارد شده بود بعداً در بستر به شهادت رسیدند. از جمله این افراد مرحوم سید مصطفی کاشانی پدر مرحوم آیت الله کاشانی بود در نتیجه مناطق شرقی عراق به تصرف قوای انگلیس درآمد و دست دولت عثمانی از عراق بطور کلی قطع گردید متعاقب آن دولت انگلیس (ویلسون )انگلیسی را به حکومت عراق تعیین نمود اما مسلمانان عراق علیه این امر دست به قیام زدند و دولت انگلیس ناچار برای فرو نشاندن احساسات مردم عراق یک حکومت ائتلافی مرکب از رجال انگلیسی و عراقی تشکیل داده و از مردم خواستند که ضمن انتخابات عمومی یک حاکم انگلیسی برای ریاست دولت عراق انتخاب کنند.
فتوای مرجع بزرگ آن روز شیعه مرحوم آیت میرزا محمد تقی شیرازی مبنی بر آنکه مسلمان حق ندارند غیر مسلمان را برای حکومت خود انتخاب کنند صادر شد،متن فتوای مرحوم شیرازی چنین است:ان المسلم لا یختار غیر المسلم حاکما محمد تقی الحائری الشیرازی .
بار دیگر این فتوی مسلمانان عراق را به قیام واداشت و در چندین شهر عراق تظاهرات دامنه داری صورت گرفت لکن با دخالت نیروهای اشغالگر و سرکوب مردم،تظاهرات فرو نشست و عده ای از علماء تبعید و عده زیادی نیز داشت شدند در این بحران روحی و در این هنگامه که دشمن از هر طرف به حوزه مسلمین یورش آورده بود رئیس مسلمان مرجع عالیقدر شیعیان میرزای نیز وفات نمود،و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی از علماء طراز اول شیعه در نجف به جای وی نشست و رهبری انقلاب عراق را به عهده گرفت هنگامی که انگلیسی ها ثبات قدم علماء شیعه ایرانی را دیدند ناگزیر از انتخاب حاکم طرف نظر نمودند و بجای آن تصمیم گرفتند که پادشاهای که به ظاهر مورد رضای شیعه و سنی باشد برای عراق تعیین کنند و مناسب تر دیدند که امیر فیصل سنی را که از اهل حجاز بود به سلطنت برگزیدند اما شیعه نسبت به وی احساسات گرمی نداشته و او را تحمیلی می دانستند...
- علمای مبارز