فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

روش مخصوص شیخ جعفر کاشف الغطاء در برداشت حق فقراء از اموال ثروتمندان

مرحوم شیخ جعفرکبیر طریقه اش این بود که همیشه در بین نماز دامن خود را به دست می گرفت و در میان صفوف جماعت می گشت از مردم درهم و دیناری برای فقرا جمع آوری می کرد و به ایشان می داد و چون به مجلس متمکنین و تجار مهمان می شد،بعد از چیدن سفر غذا می فرمود آن غذا را قیمت می کردند پس آن را به صاحب خانه می فروخت و قیمتش را دریافت می کرد آن وقت اذن می داد که حاضران غذا را میل نمایند.
شبی در جائی مهمان بود مبلغ سی تومان غذای مهمانی را قیمت کرد و پولش را گرفت جز یک تومان که حاضر نبود صاحب خانه گفت غذا سرد می شود غذا را میل فرمائید بعد از صرف غذا آن یک تومان را هم تهیه نموده می دهم شیخ راضی نشد تا آنکه آن یک تومان را گرفت پس از آن به مردم رخصت داد که غذا را بخورند آن وقت آن پولها را بین فقرا تقسیم کرد.
و مکرر می شد وارد خانه ای می شد و تعریف از آن خانه می کرد و صاحب خانه عرض می کرد پیشکش شما است شیخ می فرمود قبول کردم! دوباره می فرمود که اهل خبره آن خانه را قیمت می کردند و آن را به صاحب خانه می فروخت و وجه آن را می گرفت بین فقراء تقسیم می کرد.
شیخ یقین داشت که این اشخاص مشغول الذمه هستند و به فقراء بدهکارند به این وسیله مال فقراء را از غاصبین می گرفت و بفقراء رد می کرد. (564)
- پول

هر که بیشتر پول بدهد بر او وارد خواهم شد

وقتی شیخ وارد قزوین شد و در خانه حاج عبدالوهاب منزل کرد، تجار کاروانسرای شاه استدعا نمودندکه شیخ به بازدید تجار به بازار تشریف بیاورند شیخ قبول نموده با تفاق حاج عبدالوهاب و سایر ملازمین به سمت بازار حرکت کردند چون به بازار رسیدند تجار به استقبال شیخ آمدند درباره آنکه شیخ اول به حجره و مغازه کدام یک وارد شود بین تجار نزاع و مجادله افتاد چون همه می خواستند شیخ به حجره خودشان نزول فرماید چون شیخ از این مسابقه مطلع شد در وسط بازار نشست و فرمود هر که بیشتر پول بدهد شیخ اول به حجره او وارد خواهد شد، پس بعضی از تجار ظرفی را پر از درهم و دینارکرده بحضور شیخ آورند آن جناب اول فقرا را خواست و آن پول ها را بین آنها تقسیم از آن پس به حجره تجار تشریف برد .(565)
- انفاق

هر که بیشتر پول بدهد بر او وارد خواهم شد

وقتی شیخ وارد قزوین شد و در خانه حاج عبدالوهاب منزل کرد، تجار کاروانسرای شاه استدعا نمودندکه شیخ به بازدید تجار به بازار تشریف بیاورند شیخ قبول نموده با تفاق حاج عبدالوهاب و سایر ملازمین به سمت بازار حرکت کردند چون به بازار رسیدند تجار به استقبال شیخ آمدند درباره آنکه شیخ اول به حجره و مغازه کدام یک وارد شود بین تجار نزاع و مجادله افتاد چون همه می خواستند شیخ به حجره خودشان نزول فرماید چون شیخ از این مسابقه مطلع شد در وسط بازار نشست و فرمود هر که بیشتر پول بدهد شیخ اول به حجره او وارد خواهد شد، پس بعضی از تجار ظرفی را پر از درهم و دینارکرده بحضور شیخ آورند آن جناب اول فقرا را خواست و آن پول ها را بین آنها تقسیم از آن پس به حجره تجار تشریف برد .(566)
- شیخ جعفر کاشف الغطا