فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

چون ابن فهد فقرا را جواب نمی کند مقدم است

مرحوم حاج ملا محمد صالح برغانی ( شهید ثالث ) می گفت پدرم گفت:در خواب دیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در جائی نشسته و علماء در خدمت آن حضرت نشسته اند و بر همه مقدم تر ابن فهد علیه الرحمة نشسته است از اینکه این همه علماء با اشتهار ونامدار چرا از ابن فهد که چندان شهرتی ندارد پائین تر نشسته اند متعجب شده از رسول خدا سوال کردم و علت تقدم ابن فهد را بر سایر علماء پرسیدم حضرت فرمود:سبب این است که سایر علمای حاضر اگر از مال فقراء در نزدشان باشد به فقرائی که بانها رجوع می کنند چیزی می دهند و اگر مال فقرا در نزدشان نباشد جواب می کنند ولی ابن فهد این گونه نیست اگر فقیری به او مراجعه کند اگر از مال فقرا نزدش بود می دهد و اگر از مال فقراء هم نداشت از مال خودش می دهد و فقیر وسائل را با دست خالی جواب نمی کند از این جهت حق تقدم بر سایرین دارد.
- انفاق

چون ابن فهد فقرا را جواب نمی کند مقدم است

مرحوم حاج ملا محمد صالح برغانی ( شهید ثالث ) می گفت پدرم گفت:در خواب دیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در جائی نشسته و علماء در خدمت آن حضرت نشسته اند و بر همه مقدم تر ابن فهد علیه الرحمة نشسته است از اینکه این همه علماء با اشتهار ونامدار چرا از ابن فهد که چندان شهرتی ندارد پائین تر نشسته اند متعجب شده از رسول خدا سوال کردم و علت تقدم ابن فهد را بر سایر علماء پرسیدم حضرت فرمود:سبب این است که سایر علمای حاضر اگر از مال فقراء در نزدشان باشد به فقرائی که بانها رجوع می کنند چیزی می دهند و اگر مال فقرا در نزدشان نباشد جواب می کنند ولی ابن فهد این گونه نیست اگر فقیری به او مراجعه کند اگر از مال فقرا نزدش بود می دهد و اگر از مال فقراء هم نداشت از مال خودش می دهد و فقیر وسائل را با دست خالی جواب نمی کند از این جهت حق تقدم بر سایرین دارد.
- مال

چون ابن فهد فقرا را جواب نمی کند مقدم است

مرحوم حاج ملا محمد صالح برغانی ( شهید ثالث ) می گفت پدرم گفت:در خواب دیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در جائی نشسته و علماء در خدمت آن حضرت نشسته اند و بر همه مقدم تر ابن فهد علیه الرحمة نشسته است از اینکه این همه علماء با اشتهار ونامدار چرا از ابن فهد که چندان شهرتی ندارد پائین تر نشسته اند متعجب شده از رسول خدا سوال کردم و علت تقدم ابن فهد را بر سایر علماء پرسیدم حضرت فرمود:سبب این است که سایر علمای حاضر اگر از مال فقراء در نزدشان باشد به فقرائی که بانها رجوع می کنند چیزی می دهند و اگر مال فقرا در نزدشان نباشد جواب می کنند ولی ابن فهد این گونه نیست اگر فقیری به او مراجعه کند اگر از مال فقرا نزدش بود می دهد و اگر از مال فقراء هم نداشت از مال خودش می دهد و فقیر وسائل را با دست خالی جواب نمی کند از این جهت حق تقدم بر سایرین دارد.
- غذا