فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

احتیاط در تالیف کتاب

استاد بزرگ آقا بهبهانی در رساله اجتهاد فرموده است:ای برادر من حال مجتهدین احتیاط کار مانند حال جد من عالم ربانی صالح مازندرانی است که
من از پدرم شنیدم که آن بزرگوار بعد از فراغت از شرح اصول کافی خواست شرحی نیز بر فروع کافی بنویسد بعضی از اشخاص به او اعتراض کردند شرح کردن فروع کافی مقام اجتهاد لازم دارد پس آن عالم متقی به واسطه همین شبهه که شاید مجتهد نباشد منصرف شد و نوشتن فروع کافی را ترک کرد در صورتی که هر کس شرح اصول او را دیده و یا شرح معالم او را که در جوانی نوشته دیده فضل و علم و مهارت او را می داند .(538)
- زهد

مقام زهد سید کاظم یزدی اعلی الله مقامه

با آنکه مرحوم سید بعد از مرحوم آخوند خراسانی (مولف کفایةالاصول )و آیة الله شیخ محمد طه نجف (متوفی سال 1323 ) زعیم علی الاطلاق و مرجع شیعه در سراسر جهان اسلام بود ولی زندگی طلبگی خود را فراموش نکرده همچنان زاهدانه می زیست،نقل شده است که یکی از بزرگان حوزه قم روزی به اطاق خصوصی سید رفته و گوشه اطاق یک یزدی (دیک کوچکی دسته دار )می بیند از ایشان سوال می کنند این چیست؟ سید جواب می دهند: دیگ زمان طلبگی من است گذاشته ام این بالا جلو چشمم که خود را فراموش نکنم او در امر تحصیل و کسب کمالات معنوی از جمله جدی ترین دانشمندان عالم اسلام بشمار می آید.
اوصیای آن مرحوم
ایشان با حضور روساء و بزرگان نجف و اولاد و احفاد خود چهارده وصی معین کردند:علامه بزرگ شیخ احمد کاشف الغطاء،علامه بزرگ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء ،علامه بزرگ مرحوم آقا میرزا محمود تبریزی و علامه بزرگ مرحوم آقا شیخ علی مازندرانی،این چهار تن موظف شدند که تمامی موجودی وجوهات شرعیه سهم امام علیه السلام و سهم سادات و کفارات و مظالم را که هر کدام جداگانه در دفتری ضبط شده بود به مرجع تقلید بعدی تحویل دهند.
در همین جلسه یکی از نوادگان ایشان ( مرحوم حاج آقا رضا صاحب کتاب بزم ایران ) عرض می کند شما نوادهای یتیم و بی پدری دارید که تحت سرپرستی شما هستند خوب است چیزی برای این احفاد هم تعیین کنید مرحوم سید با ضعف شدید فرمود: احفاد من اگر متدین هستند خدا روزی آنها را می رساند و اگر نه چگونه از مالی که از آن من نیست به آنان کمک کنم؟
- جدیت

مقام زهد سید کاظم یزدی اعلی الله مقامه

با آنکه مرحوم سید بعد از مرحوم آخوند خراسانی (مولف کفایةالاصول )و آیة الله شیخ محمد طه نجف (متوفی سال 1323 ) زعیم علی الاطلاق و مرجع شیعه در سراسر جهان اسلام بود ولی زندگی طلبگی خود را فراموش نکرده همچنان زاهدانه می زیست،نقل شده است که یکی از بزرگان حوزه قم روزی به اطاق خصوصی سید رفته و گوشه اطاق یک یزدی (دیک کوچکی دسته دار )می بیند از ایشان سوال می کنند این چیست؟ سید جواب می دهند: دیگ زمان طلبگی من است گذاشته ام این بالا جلو چشمم که خود را فراموش نکنم او در امر تحصیل و کسب کمالات معنوی از جمله جدی ترین دانشمندان عالم اسلام بشمار می آید.
اوصیای آن مرحوم
ایشان با حضور روساء و بزرگان نجف و اولاد و احفاد خود چهارده وصی معین کردند:علامه بزرگ شیخ احمد کاشف الغطاء،علامه بزرگ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء ،علامه بزرگ مرحوم آقا میرزا محمود تبریزی و علامه بزرگ مرحوم آقا شیخ علی مازندرانی،این چهار تن موظف شدند که تمامی موجودی وجوهات شرعیه سهم امام علیه السلام و سهم سادات و کفارات و مظالم را که هر کدام جداگانه در دفتری ضبط شده بود به مرجع تقلید بعدی تحویل دهند.
در همین جلسه یکی از نوادگان ایشان ( مرحوم حاج آقا رضا صاحب کتاب بزم ایران ) عرض می کند شما نوادهای یتیم و بی پدری دارید که تحت سرپرستی شما هستند خوب است چیزی برای این احفاد هم تعیین کنید مرحوم سید با ضعف شدید فرمود: احفاد من اگر متدین هستند خدا روزی آنها را می رساند و اگر نه چگونه از مالی که از آن من نیست به آنان کمک کنم؟
- وجوهات