فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

دلیل نپذیرفتن پول

از مرحوم حاج آقا رضا همدانی نقل شده که آن مرحوم در سامراء مدیون بود شخصی آمد عرض کرد:من می خواهم از شما تقلید نمایم و این مبلغ از لیرها را برای شما آورده ام مرحوم حاج آقا رضا فرمود:اما تقلید اشکال ندارد و لیکن پولها را من قبول نمی کنم هر چه صاحب پول اصرار کرد قبول نفرمود آن مرد تازه مقلد مجلس را ترک کرد پس از آن آسیب قبول نکردن پول از مرحوم همدانی از او سوال کردند ایشان فرمود اما اینکه من مدیون هستم دین مرا خداوند انشاةالله برایم فرج می کند وادا می شود من فرزندی دارم که مشغول کار شده و اگر او متوجه شود که یک چنین پولی بدست ما آمده از کار دست می کشد،به این دلیل صلاح دانستم که پولها را رد کنم. (515)
- قاطعیت

کتاب نوشتن بر سر جنازه پسر!

صاحب جواهر با خود عهد کرده بود که هر شب یک مقداری از کتاب جواهر را بنویسد در یکی از شب ها فرزندش از دنیا رفت صاحب جواهر به علت همان عهدی که کرده بود قلم و کاغذ بدست گرفت و با چشم گریان و قلب لرزان محزون آمد کنار جسد فرزندش و مشغول نوشتن جواهر شد. (516)
- تالیف

کتاب نوشتن بر سر جنازه پسر!

صاحب جواهر با خود عهد کرده بود که هر شب یک مقداری از کتاب جواهر را بنویسد در یکی از شب ها فرزندش از دنیا رفت صاحب جواهر به علت همان عهدی که کرده بود قلم و کاغذ بدست گرفت و با چشم گریان و قلب لرزان محزون آمد کنار جسد فرزندش و مشغول نوشتن جواهر شد. (517)
- صاحب جواهر