فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

چرا از سید کاظم یزدی تقلید می کنی؟

مرحوم امین در اعیان الشیعه آورده است:بعد از وفات مرحوم میرزای شیرازی اکثریت مردم که مقلد او بودند در تقلید متفرق گشتند و هر کس تقلید از مجتهدی برا برگزید. در آن زمان مردی بود از عجم به نام حاج باقر که کارش صحافی و اصلاح و تجلید کتاب بود یک روز ما عده ای بودیم از باب مطابیه از او پرسیدیم: تو از چه کسی تقلید کرده ای؟ گفت:از سید کاظم یزدی،گفتیم:برای چه؟ گفت:برای اینکه بعد از وفات میرزا هر یک از علماء پرچمی بلند کرد اما سید کاظم به مسجد سهله (در کوفه) رفت و هر گوشه گیری کرد، به همین خاطر من از او تقلید کردم. (463)
- تقلید

چرا از سید کاظم یزدی تقلید می کنی؟

مرحوم امین در اعیان الشیعه آورده است:بعد از وفات مرحوم میرزای شیرازی اکثریت مردم که مقلد او بودند در تقلید متفرق گشتند و هر کس تقلید از مجتهدی برا برگزید. در آن زمان مردی بود از عجم به نام حاج باقر که کارش صحافی و اصلاح و تجلید کتاب بود یک روز ما عده ای بودیم از باب مطابیه از او پرسیدیم: تو از چه کسی تقلید کرده ای؟ گفت:از سید کاظم یزدی،گفتیم:برای چه؟ گفت:برای اینکه بعد از وفات میرزا هر یک از علماء پرچمی بلند کرد اما سید کاظم به مسجد سهله (در کوفه) رفت و هر گوشه گیری کرد، به همین خاطر من از او تقلید کردم. (464)
- سید محمد کاظم یزدی

چرا از سید کاظم یزدی تقلید می کنی؟

مرحوم امین در اعیان الشیعه آورده است:بعد از وفات مرحوم میرزای شیرازی اکثریت مردم که مقلد او بودند در تقلید متفرق گشتند و هر کس تقلید از مجتهدی برا برگزید. در آن زمان مردی بود از عجم به نام حاج باقر که کارش صحافی و اصلاح و تجلید کتاب بود یک روز ما عده ای بودیم از باب مطابیه از او پرسیدیم: تو از چه کسی تقلید کرده ای؟ گفت:از سید کاظم یزدی،گفتیم:برای چه؟ گفت:برای اینکه بعد از وفات میرزا هر یک از علماء پرچمی بلند کرد اما سید کاظم به مسجد سهله (در کوفه) رفت و هر گوشه گیری کرد، به همین خاطر من از او تقلید کردم. (465)
- توسل