فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

نمونه هائی از زهد و ورع مرحوم میرزا حسن شیرازی

مرحوم آیة الله محسن امین در شرح احوال مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو آورده است :حواله هائی را که برای کمک رساندن به نیازمندان می نوشت در کاغذی که از کف دست تجاوز نمی کرد با خط زیبای خود می نوشت و آن را مهر می کرد و جای خالی برای اضافه کردن چیزی نمی گذاشت درباره این روش از او سوال شد در جواب فرمود: مصرف کاغذ بیشتر از این اسراف است .
و از طرف دیگر وقتی کاغذ پر شود جائی برای اینکه کسی در آن چیزی اضافه کند نمی ماند مرحوم میرزا،فروتن و در لباس و معاش و دیگر امور خود قانع بود و برای خود و خانواده اش از املاک موروثی خود خرج می کرد و جز در مورد اظطرار از اموالی که برایش آورده می شد مصرف نمی کرد،بلکه همه آن اموال را بین فقراء و طلاب تقسیم و در امور خیریه مصرف می نمود یکی از کسانی که حالات او را می شناخت برای من گفت که میرزا چوب کبریتهائی را که با آن در روز چیق خود را روشن می کرد جمع می کرد و برای اینکه در شب کبریت دیگری مصرف نکند آن چوب ها را با شعله چراغ می گیراند و استفاده می کرد.
موقعی که درباره یکی از اهل علم مطلبی که خلاف عدالت بود می شنید تنها عکس العمل او این بود که از واردین حال او را نمی پرسید، همین.
از او خواسته شد برای یکی از معروفین به فضل گواهی اجتهاد بنویسد و او خود داری کرد گفته شد مگر در اجتهاد او شک دارید؟ فرمود:نه به هر مجتهدی اجازه داده می شود و نه هر مجتهدی اجازه می دهد (گویا آن شخص ضعیف العقل و بی تدبیر بوده است ) نیز یکی از پسر عموهای ما از او گواهی اجتهاد خواست ایشان به او فرمود:گواهی را بنویس ولی نه زیاده از واقع ننویس که زیاده از واقع واقع را هم ضایع می کند او به من گفت من همانطور که گفته بود گواهی را نوشتم و او آن را امضاء کرد. (462)
- مراجع تقلید

چرا از سید کاظم یزدی تقلید می کنی؟

مرحوم امین در اعیان الشیعه آورده است:بعد از وفات مرحوم میرزای شیرازی اکثریت مردم که مقلد او بودند در تقلید متفرق گشتند و هر کس تقلید از مجتهدی برا برگزید. در آن زمان مردی بود از عجم به نام حاج باقر که کارش صحافی و اصلاح و تجلید کتاب بود یک روز ما عده ای بودیم از باب مطابیه از او پرسیدیم: تو از چه کسی تقلید کرده ای؟ گفت:از سید کاظم یزدی،گفتیم:برای چه؟ گفت:برای اینکه بعد از وفات میرزا هر یک از علماء پرچمی بلند کرد اما سید کاظم به مسجد سهله (در کوفه) رفت و هر گوشه گیری کرد، به همین خاطر من از او تقلید کردم. (463)
- تقلید

چرا از سید کاظم یزدی تقلید می کنی؟

مرحوم امین در اعیان الشیعه آورده است:بعد از وفات مرحوم میرزای شیرازی اکثریت مردم که مقلد او بودند در تقلید متفرق گشتند و هر کس تقلید از مجتهدی برا برگزید. در آن زمان مردی بود از عجم به نام حاج باقر که کارش صحافی و اصلاح و تجلید کتاب بود یک روز ما عده ای بودیم از باب مطابیه از او پرسیدیم: تو از چه کسی تقلید کرده ای؟ گفت:از سید کاظم یزدی،گفتیم:برای چه؟ گفت:برای اینکه بعد از وفات میرزا هر یک از علماء پرچمی بلند کرد اما سید کاظم به مسجد سهله (در کوفه) رفت و هر گوشه گیری کرد، به همین خاطر من از او تقلید کردم. (464)
- سید محمد کاظم یزدی