فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

گوشه ای دیگر از روح بزرگ امام خمینی

در نجف اشرف شخصی که بدهی قابل توجه داشت خدمت امام رسید ضمن پرداخت وجوه،امام از صحبهتای ایشان استنباط کردند که این شخص می خواهد منتی بر امام بگذارد،که با اعتراض شدید امام متوجه شد که فرمودند: من باید بر تو منت داشته باشم که مسولیت بزرگی را از دوش تو برداشتم و به عهده خود گذاشتم.
یکی از نزدیکان امام گفت در خدمت امام از دست یکی از شخصیتها شکایت کردم در ضمن،گفتم:زیر بار احدی نرفته و نمی روم غیر از شما امام فوراً فرمود:زیر بار من هم نرو این سخن امام است که فرمود والله من برای رسیدن به مرجعیت حتی یک قدم بر نداشته ام ولی اگر به سراغم آمد از پذیرفتن آن باکی ندارم. (436)
- امام خمینی

دو کیلو پرتقال!

یک روز در پاریس کمتر از دو کیلو پرتقال خریدم امام خمینی که پرتقالها را دیدند فرمودند این همه پرتقال برای چیست؟ عرض کردم به خاطر اینکه ارزان بود برای چند روز پرتقال خریدم امام فرمودند،دو گناه کردی یک گناه برای این که ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و یکی دیگر آنکه شاید در این محل کسانی هستند که تا حالا بعلت گران بودن پرتقال نتوانسته اند آن را تهیه کنند در حالی که شما این همه پرتقال خریده اید ببرید اضافه اش را پس بدهید عرض شد که پس دادن آن ممکن نیست فرمود باید راهی پیدا کنید عرض کردم چه کاری می توانم بکنم؟ فرمود:پرتقالها را پوست بکنید و به افرادی بدهید که تا به حال پرتقال نخورده اند شاید از این طریق خداوند از سرگناه شما بگذرد. (437)
- سیره علما

دو کیلو پرتقال!

یک روز در پاریس کمتر از دو کیلو پرتقال خریدم امام خمینی که پرتقالها را دیدند فرمودند این همه پرتقال برای چیست؟ عرض کردم به خاطر اینکه ارزان بود برای چند روز پرتقال خریدم امام فرمودند،دو گناه کردی یک گناه برای این که ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و یکی دیگر آنکه شاید در این محل کسانی هستند که تا حالا بعلت گران بودن پرتقال نتوانسته اند آن را تهیه کنند در حالی که شما این همه پرتقال خریده اید ببرید اضافه اش را پس بدهید عرض شد که پس دادن آن ممکن نیست فرمود باید راهی پیدا کنید عرض کردم چه کاری می توانم بکنم؟ فرمود:پرتقالها را پوست بکنید و به افرادی بدهید که تا به حال پرتقال نخورده اند شاید از این طریق خداوند از سرگناه شما بگذرد. (438)
- امام خمینی