فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

مشاوره مرحوم آیة الله بروجردی با امام خمینی در امور مهمه

حضرت حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج سید عباسد مهری نقل می کند که من در محضر مرحوم آیة الله بروجردی بودم که نماینده ای از طرف دولت به حضور ایشان رسید و موافقت ایشان را با موضوعی که دولت در دست اجرا داشت خواستار شد آیةالله بروجردی فرمودند پاسخ را بعد از مشاوره تبادل نظر با بعضی از علماء به دلت ابلاغ خواهم کرد.
من به فکر افتادم که آقای بروجردی در این گونه امور با کدام یک از علمای قم مشورت می کند؟ دیری نپائید که دیدم امام خمینی بنا به درخواست مرحوم آیة الله بروجردی به آنجا آمدند وبه اتفاق آن مرحوم به اطاق در بسته ای رفته و به گفتگو نشستند و ساعتی بعد مرحوم بروجردی نظر خویش را برای دولت فرستادند. (427)
مرحوم آیة الله بروجردی علاوه بر آنکه در امور مهم سیاسی با اما خمینی مشورت و تبادل افکار می کردند گاهی نیز از ایشان دعوت به تحمل می آوردند که در این گفتگوئی که با مقامات دولتی درباره امر مهمی داشتند شرکت نماید و بطور مستقیم از جانب ایشان با نماینده دولت و مقامات دولتی گفتگو کند در مورد یکی از مواد قانون اساسی که رژیم می خواست تغییر دهد و به منظور جلب موافقت مرحوم آیة الله بروجردی،دکتر اقبال را به حضور ایشان فرستاده بود امام خمینی بنا به درخواست آن مرحوم در آن نشست شرکت کرد و رسماً با دکتر اقبال گفتگو نمود و سرانجام با لحنی تند و قاطعانه اظهار داشت که: ما به شما اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هر وقت هر و طور که سیاست و منافع او اقتضاء می کند در قانون اساسی دست ببرد و طبق امیال و اغراض خود قانونی را ملغی و قانون دیگری را جعل نماید و بدین صورت توطئه رژیم را خنثی ساخته از دستبرد به قانون اساسی جلوگیری بعمل می آورد.
- مراجع تقلید

مشاوره مرحوم آیة الله بروجردی با امام خمینی در امور مهمه

حضرت حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج سید عباسد مهری نقل می کند که من در محضر مرحوم آیة الله بروجردی بودم که نماینده ای از طرف دولت به حضور ایشان رسید و موافقت ایشان را با موضوعی که دولت در دست اجرا داشت خواستار شد آیةالله بروجردی فرمودند پاسخ را بعد از مشاوره تبادل نظر با بعضی از علماء به دلت ابلاغ خواهم کرد.
من به فکر افتادم که آقای بروجردی در این گونه امور با کدام یک از علمای قم مشورت می کند؟ دیری نپائید که دیدم امام خمینی بنا به درخواست مرحوم آیة الله بروجردی به آنجا آمدند وبه اتفاق آن مرحوم به اطاق در بسته ای رفته و به گفتگو نشستند و ساعتی بعد مرحوم بروجردی نظر خویش را برای دولت فرستادند. (428)
مرحوم آیة الله بروجردی علاوه بر آنکه در امور مهم سیاسی با اما خمینی مشورت و تبادل افکار می کردند گاهی نیز از ایشان دعوت به تحمل می آوردند که در این گفتگوئی که با مقامات دولتی درباره امر مهمی داشتند شرکت نماید و بطور مستقیم از جانب ایشان با نماینده دولت و مقامات دولتی گفتگو کند در مورد یکی از مواد قانون اساسی که رژیم می خواست تغییر دهد و به منظور جلب موافقت مرحوم آیة الله بروجردی،دکتر اقبال را به حضور ایشان فرستاده بود امام خمینی بنا به درخواست آن مرحوم در آن نشست شرکت کرد و رسماً با دکتر اقبال گفتگو نمود و سرانجام با لحنی تند و قاطعانه اظهار داشت که: ما به شما اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هر وقت هر و طور که سیاست و منافع او اقتضاء می کند در قانون اساسی دست ببرد و طبق امیال و اغراض خود قانونی را ملغی و قانون دیگری را جعل نماید و بدین صورت توطئه رژیم را خنثی ساخته از دستبرد به قانون اساسی جلوگیری بعمل می آورد. (429)
- امام خمینی

از من نام نبرید

در سالهای 41و 42 از بسیاری از شهرها و کشورهای خارج و بخصوص پاکستان از ما تقاضای رساله علمیه کردند که ما هر چه سعی کردیم که اماخم را راضی کنیم که اجازه دهند از وجوهات در این راه مصرف شد اجازه نفرمودند این جریان را حجة الاسلام آقای شیخ حسن صانعی نقل کردند که قبل از آنکه امام تبعید شود صاحب یکی از کارخانجات بزرگ تهران که مسجدی می ساخته،برای تبلیغ و اقامه جماعت از امام تقاضا کرد که یک نفر امام جماعت و مبلغ برای آن مسجد تعیین نمایند امام ابتداء این موضوع را با اکراه می پذیرند ولی وقتی که یک روحانی را برای اعزام به حضور پذیرفتند به او فرمودند: وظیفه شما علاوه بر تبلیغ و ارشاد این است که دو موضوع را از یاد نبرید 1- در این مسجد نامی از من برده نشود 2- برخورد شما بابانی مسجد بگونه ای باشد که خیال نکند که به ثروت و مال او چشم طمع دوخته ایم. (430)
- تقوا