فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

جواب من غلط است

از مرحوم آخوند ملاعلی همدانی نقل شده که فرمود:در منزل حاج شیخ ابوالقاسم قمی که یکی از علمای با فضیلت بود نشسته بودیم دیدیدم حضرت آیة الله و مرجع وقت حاج شیخ عبدالکریم حائری شیخ ابوالقاسم فرمودند: نظر شما در این مسئله چیست؟ایشان مقداری تامل کرده سپس خواب مسئله را بیان کردند حاج شیخ فوری خادمش را صدا زد فرمود از اراک این مسئله را از من سوال کرده اند و من جوابش را نوشته ام که بیایند ببرند زود برو نگذار آن کاغذ را ببرند آن جوابی که من نوشته اند اشتباه بوده همین جوابی که آقا بیان فرمودند بنظرم صحیح تر است ( این است معنی مخالفت هوی که هر فقیهی لازم است که دارای چنین روح بزرگ بوده و در برابر حق تسلیم باشد ).
- لطیفه

لطیفه

مرحوم آیة الله آخوند ملاعلی همدانی به بعضی از آقایان که از قم به همدان تشریف آورده بودند در ضمن خوش آمد گوئی سوال کرد چه عجب به شهر همدان تشریف آورده اید؟ یکی از آقایان جواب داد:برای هوا خوری آمده ایم آخوند فرمود: علماء باید مخالف هوی باشند نه این که دنبال هوا بگردند و مسافرتها کنند .
- عالم

لطیفه

مرحوم آیة الله آخوند ملاعلی همدانی به بعضی از آقایان که از قم به همدان تشریف آورده بودند در ضمن خوش آمد گوئی سوال کرد چه عجب به شهر همدان تشریف آورده اید؟ یکی از آقایان جواب داد:برای هوا خوری آمده ایم آخوند فرمود: علماء باید مخالف هوی باشند نه این که دنبال هوا بگردند و مسافرتها کنند .
- ملا علی همدانی