فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

استمداد از امیرالمومنین و توسل به آن حضرت برای تالیف جواهر الکلام

مرحوم صاحب جواهر،جواهر را از آن نظر تالیف کرد که کتابی جامعی باشد که مراجعه کننده را از دیگر کتابهای فقهی بی نیاز سازد الحق کتاب جواهر دریای بی کران و مواجی است که در تمام ابواب فقه اسلام نظر دارد او در تالیف این کتاب به روح پر فتوح ملی الملوی علی بن ابیطالب علیه السلام استمداد و توسل جسته است و در پایان کتاب می گوید:
خداوند متعال بر مامنت گذارد که توسل ما رابر محمد و آل او بخصوص اسدالله الغالب و دروازه علوم اسلامی علی بن ابیطالب علیه السلام پذیرفت و ما را بر آنچه که خواسته بودیم توفیق عنایت فرمود در برابر نعمت بزرگی شکرگزار و سپاس مندیم تاریخ فراغت از تالیف آن 23 رمضان 1254 هجری نبوی بوده در تالیف آن درست سی سال رنج و زحمت کشیده است. (373)
- توسل

استمداد از امیرالمومنین و توسل به آن حضرت برای تالیف جواهر الکلام

مرحوم صاحب جواهر،جواهر را از آن نظر تالیف کرد که کتابی جامعی باشد که مراجعه کننده را از دیگر کتابهای فقهی بی نیاز سازد الحق کتاب جواهر دریای بی کران و مواجی است که در تمام ابواب فقه اسلام نظر دارد او در تالیف این کتاب به روح پر فتوح ملی الملوی علی بن ابیطالب علیه السلام استمداد و توسل جسته است و در پایان کتاب می گوید:
خداوند متعال بر مامنت گذارد که توسل ما رابر محمد و آل او بخصوص اسدالله الغالب و دروازه علوم اسلامی علی بن ابیطالب علیه السلام پذیرفت و ما را بر آنچه که خواسته بودیم توفیق عنایت فرمود در برابر نعمت بزرگی شکرگزار و سپاس مندیم تاریخ فراغت از تالیف آن 23 رمضان 1254 هجری نبوی بوده در تالیف آن درست سی سال رنج و زحمت کشیده است. (374)
- تالیف

استمداد از امیرالمومنین و توسل به آن حضرت برای تالیف جواهر الکلام

مرحوم صاحب جواهر،جواهر را از آن نظر تالیف کرد که کتابی جامعی باشد که مراجعه کننده را از دیگر کتابهای فقهی بی نیاز سازد الحق کتاب جواهر دریای بی کران و مواجی است که در تمام ابواب فقه اسلام نظر دارد او در تالیف این کتاب به روح پر فتوح ملی الملوی علی بن ابیطالب علیه السلام استمداد و توسل جسته است و در پایان کتاب می گوید:
خداوند متعال بر مامنت گذارد که توسل ما رابر محمد و آل او بخصوص اسدالله الغالب و دروازه علوم اسلامی علی بن ابیطالب علیه السلام پذیرفت و ما را بر آنچه که خواسته بودیم توفیق عنایت فرمود در برابر نعمت بزرگی شکرگزار و سپاس مندیم تاریخ فراغت از تالیف آن 23 رمضان 1254 هجری نبوی بوده در تالیف آن درست سی سال رنج و زحمت کشیده است. (375)
- علمای دینی