فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

ورع شیخ حسن صاحب معالم

از ورع مرحوم شیخ حسن صاحب معالم آنکه برای آنکه با فقراء مواسات نماید و فقراء از فعل او تسلی جویند و بجهت اینکه به اغنیاء تشبه نکند هرگز بیش از قوت و مخارج یک هفته و یا یک ماه جمع نمی کرد.
- علمای دینی

مقام زهد و ورع مرحوم میرزا حبیب الله رشتی

میرزا حبیب الله رشتی از اجلاء تلامیذ شیخ مرتضی انصاری بود صیت تبحرش در فقه و اصول ممالک عرب و عجم را فرا گرفت... از قول شاگردان میرزا نقل می کنند هنگامی که وی بسوی صحن می رفت تا درس بگوید وضو می گرفت سوره مبارکه یس را در بین راه می خواند تا به در قبله صحن مولا می رسید خواندن سوره را در کنار آرامگاه استاد خود شیخ مرتضی انصاری بپایان می رساند و ثوابش را به روان پر فتوح استاد خود نثار می کرد واز روح آن مرد بزرگ استمداد می کرد تا بهتر و روشن تر برای صدها طلبه دانشمند و فاضل حقایق علمی را ایراد نماید با این حال می فرمود شیخ استاد سه چیز ممتاز داشت:علم، سیاست و زهد، سیاست را به حاج میرزا حسن شیرازی و علم را به من داد و زهد را با خود به قبر برد! مرحوم میرزای رشتی فتوی نمی داد و وجوه شرعیه قبول نمی کرد حتی وقتی از حاج شیخ جعفر شوشتری وجهی را قبول کرده بود همان مقدار به فقراء رد کرد مواظبت تمام در مستحبات داشت بسیار و دائم الطهاره بود وقتی میرزا در حال نزع بود هر چه پای او را به قبله دراز می کردند او پای خود را جمع می کرد و چیزی نمی گفت چون چند بار این کار را کرد از میرزا علت پرسیدند به زحمت گفت چون وضو ندارم پایم را رو به قبله دراز نمی کنم. (303)
- زهد

مقام زهد و ورع مرحوم میرزا حبیب الله رشتی

میرزا حبیب الله رشتی از اجلاء تلامیذ شیخ مرتضی انصاری بود صیت تبحرش در فقه و اصول ممالک عرب و عجم را فرا گرفت... از قول شاگردان میرزا نقل می کنند هنگامی که وی بسوی صحن می رفت تا درس بگوید وضو می گرفت سوره مبارکه یس را در بین راه می خواند تا به در قبله صحن مولا می رسید خواندن سوره را در کنار آرامگاه استاد خود شیخ مرتضی انصاری بپایان می رساند و ثوابش را به روان پر فتوح استاد خود نثار می کرد واز روح آن مرد بزرگ استمداد می کرد تا بهتر و روشن تر برای صدها طلبه دانشمند و فاضل حقایق علمی را ایراد نماید با این حال می فرمود شیخ استاد سه چیز ممتاز داشت:علم، سیاست و زهد، سیاست را به حاج میرزا حسن شیرازی و علم را به من داد و زهد را با خود به قبر برد! مرحوم میرزای رشتی فتوی نمی داد و وجوه شرعیه قبول نمی کرد حتی وقتی از حاج شیخ جعفر شوشتری وجهی را قبول کرده بود همان مقدار به فقراء رد کرد مواظبت تمام در مستحبات داشت بسیار و دائم الطهاره بود وقتی میرزا در حال نزع بود هر چه پای او را به قبله دراز می کردند او پای خود را جمع می کرد و چیزی نمی گفت چون چند بار این کار را کرد از میرزا علت پرسیدند به زحمت گفت چون وضو ندارم پایم را رو به قبله دراز نمی کنم. (304)
- آخوند خراسانی